Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó hatályos jogszabályok corvina logo

Szerkesztő: Molnár Imre
Cím: Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó hatályos jogszabályok
Megjelenési adatok: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.

coverimage Az aspiránsképzést és a tudományos minősítést szabályozó joganyag közel egy évtized alatt keletkezett. Az első jogszabálynak 1950-ben történt megjelenése óta a fejlődés számottevő. E fejlődés —, a tapasztalatoknak és a szükségletnek megfelelően — Újjabb jogszabályok létrehozását és esetenként a meglevők módosítását vagy kiegészítését igényelte. Ennek következtében e joganyag nehezen tekinthető át. A meglevő joganyag rendszerezése annál is inkább fontosnak látszott, mivel éppen a legújabb jogszabályok alapján jelentékenyen megnövekedett azoknak a száma, akik az: aspiránsképzéssel és az azzal összefüggő kérdésekkel közvetlenül foglalkoznak. Másrészt viszont az egységes alkalmazás az egyes szabályok tartalmának megvilágítása és az érdeklődők igényeinek kielégítése érdekében szükségesnek mutatkozott a hatályos jogszabályoknak magyarázatokkal való ellátása. Az összeállításnak tehát az a célja, hogy a hatályos joganyagot felelevenítse és az alkalmasnak ítélt rendszerezéssel áttekinthetővé tegye. Az összeállítás ennek érdekében nem a jogszabályok történeti sorrendjét követi, hanem a hatályos joganyagot egyes témák köré csoportosítja. Ennek a módszernek esetleges hibái ellenére az az előnye, hogy az élő joganyag áttekintését az érdeklődők számára is megkönnyíti. Az összeállításba nem kerültek felvételre azok a jogszabályok vagy a jogszabályoknak azok a szakaszai, amelyeket más jogszabály hatályon kívül helyezett vagy a fejlődés elavulttá tett, vagy pedig, amelyek kizárólag belső, főleg ügyrendi kérdéseket szabályoznak. Az aspiránsképzésre és a tudományos minősítésre vonatkozó és az összeállításban feldolgozott jogszabályok: A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 44. számú törvényerejű rendelete új rendszerű tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozása tárgyában. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1951. évi 26. számú törvényerejű rendelete a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. évi 20. számú törvényerejű rendelete. Az aspiránsképzés. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1954. évi 25. számú törvényerejű rendelete az orvostudományi és gyógyszerészeti tudományi aspiránsképzésről. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1958. évi 29. számú törvényerejű rendelete a tudományos minősítés rendszerének továbbfejlesztéséről. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1959. évi 34. számú törvényerejű rendelete a földművelésügyi miniszter felügyelete alá tartozó egyetemeken folyó aspiráns képzésről.
Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Jogszabály, Jogforrás, Tudományos minősítés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Előszó
3-5
I. Az újrendszerű tudományos fokozatok
7-16
   Az újrendszerű tudományos fokozatok bevezetése
7-10
   A tudományos fokozattal járó kedvezmények
10-14
   A tudományos fokozatok és az egyetemi doktori cím viszonya
14-15
   A tudományos fokozat megvonása
15-16
II. A tudományos fokozatok megszerzésének módja
17-23
   1. A kandidátusi fokozat megszerzése
17
   2. A doktori fokozat megszerzése
17-20
   3. A tudományos fokozat odaítélésének követelményei
20-23
III. Az aspirantúra
24-47
   Az aspiránsképzés célja
24-25
   Az aspirantúra formái
25-31
      1. Belföldi rendes aspirantúra
25-27
      2. Külföldi rendes aspirantúra
27-28
      3. Levelező aspirantúra
28-29
      4. Önálló aspirantúra
29-31
   Az aspiránsvezető
31-32
   Az aspiránsképzés időtartama
32-36
   Az aspiránsoknak adott munkaidő kedvezmények
36-38
   Az aspirantúra megszűnése
38-42
   Az aspiránsok felelőssége
42-47
IV. Az aspiránsképzéssel foglalkozó szervek
48-55
V. Az aspiránsok képzése
56-77
   Az aspirantúrára való felvétel előfeltételei
56-59
   Az aspirant úi'ái a való jelentkezés
59-61
   Az aspiránsok felvétele
61-66
   Az aspiránsi tanulmányok
66-70
   A kandidátusi vizsgák
71-77
VI. A tudományos fokozatok odaítélése
78-92
   Az értekezés megvédésének engedélyezése
78-80
   Az értekezések hivatalos bírálata (opponensek)
80-82
   Az értekezés vitára bocsátása
82-84
   A nyilvános vita előkészítése
84-85
   A nyilvános vita
85-87
   A bírálóbizottság döntése
88-90
   A tudományos fokozat odaítélése
90-92
VII. A TMB döntései elleni fellebbezések
93-94
Tartalomjegyzék
95-96
Kolofon
96
Hátsó borító