Agrárrégiók Magyarországon a 20. század elején

Szerző: Nagy Mariann
Cím: Agrárrégiók Magyarországon a 20. század elején
Megjelenési adatok: PTE Történettudományi Intézete, Pécs, 2015. | ISBN: 978-963-642-985-0

coverimage 2001 őszén Debrecenben védtem meg doktori értekezésemet, „A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején” címmel. Debreceni témavezetőm, Gunst Péter, opponenseim Szuhay Miklós és Tímár Lajos, a doktori védési bizottság elnöke, Orosz István, tagjai Fónagy Zoltán és Szász Zoltán voltak. A doktori bizottság összegzése szerint „a munka magasan meghaladja a PhD értekezésekkel kapcsolatos elvárásokat, és megkerülhetetlen lesz a következő évek gazdaság-és társadalomtörténetének kutatásában”. 2002-ben elnyertem az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatát a kézirat kiadására a Doktori Mestermunkák sorozatban. A könyv 200 példányban jelent meg, a fejezetekben előforduló táblázatokhoz nem megfelelő, A5 méretben. Nem tartalmazta a munka legfontosabb eredményeit, azokat a megyesoros adatokat, amelyek közel 100.000, a mezőgazdasággal közvetlen, vagy közvetett módon kapcsolatba hozható adat számítógépbe rögzítésével, majd ezek feldolgozásával létrejöttek. így sem az egyes régiók vagy települések kutatóihoz, sem az agrár-történetírás szakembereihez nem juthattak el az 18951915 közötti időszak nyomtatott statisztikai forrásainak feldolgozásával született adatsorok. De a magyar és a nemzetközi gazdaságtörténet-írásnak is vesztesége, hogy a doktori kézirat csak részben jelent meg nyomtatásban. Az azóta eltelt évek során számos újabb adalékkal bővültek a korábbi eredmények, elsősorban az egyes régiók relatív jövedelmi viszonyait illetően. A kötet elektronikus megjelenésével lehetőség nyílt a térképek színesben és látható méretben történő közlésére is. A statisztikai változók térképes ábrázolása eltér az általános gyakorlattól, mert a sorok terjedelmét, az egyes esetek szóródását vettem figyelembe, nem pedig az egyenlő nagyságú és 0-tól kiinduló kategorizálást alkalmaztam. A könyv megjelenése ’hommage’ Katus Lászlónak, a magyar gazdaságtörténet-írás 2015-ben elhunyt kiemelkedő alakjának, akit 1984-től tanáromként, majd kollégámként tisztelhettem. Ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy a magyar gazdaságtörténet-írás adós a dualizmuskori magyar gazdaság regionális szerkezetének vizsgálatával, és vállalta a témavezetést, majd haláláig értékes tanácsokkal látta el kézirataimat. Példaképem mint ember, tanár és tudós. (...) A dualizmuskori magyar gazdaság fejlődését és állapotát országos szinten vizsgálva már jól ismerjük a korábbi évtizedek történeti kutatásainak köszönhetően. Időrendben haladva elsőként Eckhart Ferenc munkáját kell kiemelnünk, amely az első, statisztikai adatokat is bőven tartalmazó összefoglalás. Az 1960-as és 70-es években megélénkült figyelemmel fordultak mind itthon, mind külföldön az Osztrák—Magyar Monarchia, illetve Magyarország dualizmuskori gazdaságának története felé. Berend T. Iván és Ránki György már nemzetközi kitekintést is nyújtva a nyugat-európai és kelet-közép-európai fejlődéssel hasonlítja össze a magyart. Ezen összegző munkák sorát gyarapította még Berend T. Iván és Szuhay Miklós közös könyve is. Kiemelésre méltóak Katus László és Kövér György kutatásai és tanulmányai.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Történelem
Tárgyszavak: Magyarország, Statisztika, Mezőgazdaság, Nemzetiség, Régió
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
4
Előszó
5
1. Bevezetés
6-19
2. A mezőgazdaság fejlettségét és térszerkezetét jellemző és befolyásoló tényezők: a változók
21-32
3. A mezőgazdaság nettó termelési értéke
33-49
   Táblázatok
43-49
4. A statisztikai régiók mezőgazdasági jellemzői
50-101
   Táblázatok
64-101
5. A természetföldrajzi régiók mezőgazdasága
103-187
   A Dunántúli dombság
117-120
   A Kisalföld
120-122
   Az Alföld
123-125
   Szlavónia
125-128
   Az Északnyugati Felföld
128-130
   Az Északkeleti-Felföld
130-132
   Erdély
132-135
   A horvát megyék
135-137
   Összegzés
137-140
   Táblázatok
141-187
6. A nemzetiségi régiók mezőgazdasága
189-282
   A magyar megyék
208-210
   Nyugat-Magyarország
211-213
   A Délvidék
213-215
   A szlovák régió
216-218
   A ruszin régió
218-221
   A székely régió
221-224
   A szász régió
224-227
   A román megyék
227-230
   Horvátország
230-232
   Összegzés
232-235
   Táblázatok
236-282
7. A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a cluster-elemzés alapján
283-379
   Táblázatok
309-379
Utószó
381-382
Bibliogárfia
383-393
   Források
383-384
   Irodalom
384-393
   A 2003-ban kiadott könyv megjelenését követően újabb kutatásokkal kiegészült tanulmányaim a témában magyar és idegen nyelven
393
Regional Structure of the Hungarian Agriculture in the Beginning of the 20th Century
395-396
   Summary
395-396
Függelék
397-537
   Megyesoros táblázatok
397-482
   Megyesoros térképek
483-537