Ősembertani adatok Erdélyből

Szerző: Orosz Endre
Cím: Ősembertani adatok Erdélyből
Megjelenés: Ajtai K. Albert Magyar Polgár Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1901.

corvina logo
coverimage Egy évtized óta ernyedetlenűl folytatott ősrégészeti kutatásaim alatt oly sok őstelepről és lelőhelyről nyertem tudomást és oly rengeteg mennyiségű ősemberi lelettárgy halmozódott föl birtokomban, hogy — föltett szándékomhoz híven — mind e többékevésbbé érdekes ősrégészeti adatoknak tüzetes tanulmányozását végeznem, illetőleg részletes leíró imertetését adnom a közel jövőben teljes lehetetlen. Minthogy azonban az Őstörténelem érdekében fölötte kívánatos minden új lelhelynek és adatnak az ősrégészeti irodalom keretébe való mielőbbi bevonása, azaz közlése, e szempontból tehát a jelen közlemény czéljáúl a tőlem eddig ismert összes új adatoknak, egy részüknek csak előzetes, más részüknek pedig végleges, számbavételét tűztem ki. Előzetesen — csak úgy mellesleg — emlékezem meg a határozott jellegű amaz őstelepekről, melyeket idővel tüzetesebben és önálló alakban van szándékom ismertetni s azért ezeknek prioritasi, illetőleg ismertetési jogát fönntartani óhajtom a magam számára. Az ősrégészeti kutatások legjelentékenyebb eredményein, t. i. az önálló őstelepeken kivűl vannak azonban oly jelentéktelenebb lelőhelyek is, melyeknek ősemberi tárgyai kevés számuknál vagy magányos előfordulásuknál fogva különállóan nem közölhetők, ezért tehát azokat összegyűjtve itten együttesen adom közre, mert, ámbár az ily szórványos kisebb leletek — a mint azt Lubbock az Őstörténetem nagymestere is mondja — az ősember-tanra nem igen bírnak kiváló érdekkel 1 azért ezeknek ismerete is hasznos, mert egyrészt újabb lelöhelyek, őstelepek vagy legalább őstan vált fölfödözésére vezethetik a tovább kutatót, másrészt pedig az ősemberek nyomait is mutatják, hol egykoron azok barangoltak, kóborolva átutaztak vagy esetleg hosszabb-rövidebb ideig épen tartózkodtak is, s így tehát ezek kiegészítik az ős-emberi tárgyakban gazdag telepek — mint őskori falvak — közti területek meddő voltát. A lelöhelyek, egy-kettő kivételével, mind Ejszaki- és Közép-Erdélyre vonatkoznak, s, a mennyiben a rendszer nélkül innen-onnan összejegyzett adatok szétszórt volta megengedte, a folyó-völgyek szerinti physiographiai csoportosítást igyekeztem alkalmazni.
Kategóriák: Régészet, Történelem
Tárgyszavak: paleontológia, őslénytan
Formátum: OCR
Típus: könyv

Tartalomjegyzék