A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára corvina logo

Szerző: Pap István
További szerző: Szikszay Gyula
Cím: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára
Megjelenési adatok: Réső Ensel Sándor, Zilahy Sámuel bizománya, Budapest, 1874.

coverimage Midőn 1866-ik évben a börtönkönyvtárakat hazánkban megalakítottam és e téren az összes akkori megyei s városi börtönök részére kisebb nagyobb könyv-adományt küldtem s törekvésem emberbarátiasnak ismertetett el , feltettem czélul, hogy miként Németország és Anglia a börtönkönyvtárak részére külön műveket Szerkesztetnek, úgy én is hazánkban részint buzdítás, részint jutalmazások által külön szerzőket nyerek meg börtönkönyvtár Íróinak. 1873. évben törekvésemet legjobban megértette Pestmegye tótfalusi községében pásztorkodó reform, lelkész Váry Sándor, ki Papp István egykori vámosi ref. lelkész egyházi beszédeit adáltalta nekem. Ezekben oly erkölcsi szent beszédeket is találtam, melyeket ő még 1840-ik évben, egy hozzá intézett felhívás folytán rabok számára irt s melyek 12 látogatásra vannak felosztva és úgy szerkesztvék, hogy azokat minden valláskülönbség nélkül bármely egyén használhatja és az imákat is, melyek minden beszéd után következnek, elimádkozhatja A szerző midőn ezen erkölcsi beszédeket és imákat közrebocsátotta, következőkben nyújtotta azt át: Nem itélte szükségesnek, hogy ezen beszédek közé oly beszédeket és imádságukat is iktasson be, minemüek más vallásos könyvekben feltaláltatnak és az azokban foglaltatott igazságok a templomokban és a gyülekezetek előtt rendesen praedicáitatnak. A rabok előtt, mint kik többnyire tudatlanságban növekedtek fel, beszélni kell a vallás fö-igazságairól és azon erkölcsi kötelességeinkről, melyeket az Istenre, magunkra és felebarátinkra nézve teljesítenünk kelne stb. Igen dicséretes törekvése volt ez a szerzőnek, és hogy az annyi ideig kézi könyvül nem szolgált, a közönyösségnek kell felróni, mely a fegyházak s minden fegyházi ügy iránt uralkodik. Ezen művet, midőn átvettem, az irály elkeli, mely 33 év után módosult, tehettem kifogást és e czélból azt Szikszay Gyula rom. kath, s.-lelkész úrnak átdolgozás végett adtam át, ki arra önzetlen készséggel vállalkozott. A mű most átdolgozva megy azon közönség elé, melyet még eddig fegyházi lelkészekkel s tanítókkal kellő mérvben ellátni nem tudtunk, melynek nemcsak eszéhez, hanem szivéhez is szükéges, hogy folytonosan erkölcsi beszédeket tartsunk és hogy minden időben hozzájuk férhessünk, az e kis könyvnek czélja. Ez nemcsak olvasó-könyvet, de imakönyvet is képez. Ebben a rab mindig maga előtt látja a lelkészt, ki neki megjelen és első ízben bemutatván magát, utána 12 különböző látogatásában minden irányban erkölcsileg hat a fogoly lelkületére.
Kategóriák: Történelem, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Fegyház, Imádkozás, Lelkész, Erkölcsi beszéd
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék