Bibliográfiai leírás, katalogizálás corvina logo

Szerző: Rácz Ágnes
Cím: Bibliográfiai leírás, katalogizálás
Megjelenési adatok: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

coverimage A szellemi alkotások különféle információhordozókon, dokumentumokban öltenek testet. Ahhoz, hogy ezek a dokumentumok eljuthassanak a felhasználókhoz, először is tájékozódnunk kell róluk. A dokumentumok összegyűjtése és közvetítése, hozzáférhetővé tétele a könyvtárak feladata, a róluk való tájékoztatás alapvető könyvtári-bibliográfiai tevékenység. A dokumentumokról való tájékoztatás előfeltétele, hogy a dokumentumokat "feldolgozzuk", azaz a legfontosabb jellemző jegyeiket lejegyezzük, és különböző formákban e jegyek alapján biztosítsuk a visszakeresést, a "feljegyzés" megtalálását. Azt a folyamatot, amelyben rögzítjük a dokumentum ún. bibliográfiai adatait, és az így kapott tételeket meghatározott elemek kiemelésével betűrendes nyilvántartást szerkesztünk, katalogizálásnak nevezzük. A katalogizálás során a dokumentumról ún. bibliográfiai tételt készítünk, amelyet aztán több formában hasznosíthatunk: könyvtári katalógusban, bibliográfiában és egyéb tájékoztató kiadványokban, számítógépes bibliográfiai adatbázisban. Ebben a jegyzetben megismerkedünk a bibliográfiai tételek elkészítésének a szabályaival és könyvtári felhasználásuk alapvető formájával, a leíró betűrendes katalógus szerkesztésével. A feldolgozó munka, a katalogizálás az alapvető feltétele a könyvtári állomány használhatóvá tételének. A könyvtár ugyanis hiába gyűjti az információhordozókat, a különböző dokumentumokat, rendszerezés és feltárás nélkül az állomány csak a dokumentumok puszta halmaza, használata nehézkes, nagyobb számú dokumentum esetén egyenesen lehetetlen. Az állomány rendezettsége azt jelenti, hogy a dokumentumok valamilyen rendben vannak elhelyezve, raktározva, pl. a beérkezésük sorrendjében, nagyság szerint, dokumentumtípusok alapján, de témájuk szerint is, vagy a szerzők betűrendjében. Bármilyen rendszerű elhelyezés is csak egyetlen szempont szerinti hozzáférést biztosít. Ahhoz, hogy az állományt alkotó dokumentumokat másféle szempont szerint is megtaláljuk, valamilyen nyilvántartás, katalógus szükséges. A katalógus görög eredetű szó és jelentése az "Idegen szavak és kifejezések szótára" szerint: "Tárgyaknak bizonyos rendszer szerint összeállított, azok kezelését, megtalálását elősegítő jegyzéke". A katalógus a könyvtári állomány feltárásának legfontosabb eszköze, amely a dokumentumokról készített bibliográfiai tételeket különböző szempontok szerint rendezve tartalmazza. Az állományról tehát nem egyetlen, hanem többféle katalógust szoktunk szerkeszteni, például leíró katalógust, amely a dokumentumokat formai jellemzőik (a szerző neve, a mű címe stb.) alapján teszi visszakereshetővé, tárgyi katalógust, amely a dokumentumokat a tárgyuk, témájuk szerint tárja fel, földrajzi katalógust, a dokumentumban bemutatott földrajzi hely feltárására, és sok egyéb katalógust is. A dokumentumok formai és tárgyi feltárása, a katalóguskészítés a könyvtári munkafolyamatok között alapvető jelentőségű, hiszen más könyvtári tevékenységek, pl. az állomány-gyarapítás, a tájékoztatás bázisa, legfontosabb segítője. A katalógusok az állományt alkotó dokumentumokról készített bibliográfiai tételeket tartalmazzák.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Bibliográfia, Katalogizálás, Leírás, Adat, Kiadvány, Kategorizálás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
1. fejezet: A katalogizálás jelentősége és szerepe a könyvtárban
3-12
   A leíró katalógus funkciói és tartalma
7-8
   A bibliográfiai tétel típusai
8-12
2. fejezet: A katalogizálás egységesítésének főbb állomásai, nemzetközi és hazai szabályozás
13-28
   A katalogizálás vázlatos története
13-17
   Nemzetközi egységesítési törekvések
17-18
   ISBD-program
18-25
   A hazai szabványosítás útja
25-26
   A dokumentumleírás magyar szabványai
26-28
3. fejezet: A bibliográfiai leírás fogalma és általános szabályai
29-38
   A bibliográfiai leírás alapfogalmai
29-30
   A bibliográfiai leírás általános szerkezete
30-34
      Az ISBD/G által előírt adatcsoportokm adatelemek és kötelező jelek
31-33
      Többrészes dokumentumok listája
33-34
   A bibliográfiai leírás általános formai szabályai
34-38
      Az adatok forrása
34
      Az egyezményes jelek rendeltetése és írásmódja
34-35
         1. Az adatcsoportokat elkülönítő jel
34-35
         2. Az adatelemeket elkülönítő jelek
35
         3. Kiegészítő jelek
35
      A leírás nyelve
35-36
      Transzliteráció
36
      Az adatok írásmódja
36-37
      Nagybetű használat
37
      Rövidítések használata
37
      A sajtóhibák jelölése
37-38
   A leírás fajtájának meghatározása, a megfelelő szabályzat kiválasztása
38
4. fejezet: A könyvek bibliográfiai leírása
39-84
   A könyv jellemzői a bibliográfiai leírás szemponjából
39-42
      A könyv adatközlő helyei
40-42
   A könyvek bibliográfiai leírásának adatcsoportjai
42-43
   Az adatok főforrása
43-47
      Tiltott és megengedett források a bibliográfiai leírásban
44-45
      A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
46-47
   A bibliográfiai leírás formai szabályai
47-50
   Az egykötetes könyvek bibliográfiai leírásának szabályai
50-69
      1. adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés
50-57
         A cím leírásának szabályai
51-52
         A párhuzamos cím és alcím, egyéb címadat leírása
52-53
         A szerzőségi közlés leírása
53-54
         A szerzőségi adatok kiválasztása
54-55
         A párhuzamos adatok kezelése
55-56
         A cím és a szerzőségi adatok sajátos kapcsolatai
56
         A szerzőségi adat leírásának formája
56-57
      2. adatcsoport: Kiadás
57-58
         A kiadásjelzés leírása
57-58
         Az adott kiadásra vonatkozó szerzőségi közlés leírása
58
      3. adatcsoport: Megjelenés
58-62
         A megjelenés helye
59
         Az adatelem leírásának formája
59
         A kiadó neve
59-60
         Az adatelem leírásának formája
60-61
         A megjelenés éve
61
         A nyomda székhelye és neve
61
         Kettős impresszumú kiadványok
61-62
      4. adatcsoport: Terjedelem
62-63
         Oldalszám
62
         Illusztráció
63
         Méret
63
         Melléklet
63
      5. adatcsoport: Sorozat
63-66
         A sorozat adatainak kiválasztása
64-66
      6. adatcsoport: Megjegyzések
66-68
      7. adatcsoport: Terjesztési adatok
68-69
         ISBN
69
         Kötés
69
         Ár
69
   Gyűjtemények bibliográfiai leírása
69-73
      1. Szerzői gyűjtemények
70-72
         a) Közös főcím nélküli szerzői gyűjtemény
70
         b) Közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjtemény
71-72
      2. Vegyes gyűjtemények
72-73
         a) Vegyes gyűjtemény közös főcím nélkül
72
         b) Vegyes gyűjtemény közös főcímmel
72-73
   Gyűjtőkötetek (kolligátumok) bibliográfiai leírása
73
   Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása
73-81
      1. Többlépcsős leírás
75-78
         A többlépcsős leírás szerkezete
75-76
         A többlépcsős leírás szabályai
76-78
            1. adatcsoport: Cím és szerzőségi közlés
76
            2. adatcsoport: Kiadás
76
            3. adatcsoport: Megjelenés
76-77
            4. adatcsoport: Terjedelem
77
            5. adatcsoport: Sorozat
77
            6. adatcsoport: Megjegyzések
77
            7. adatcsoport: Terjesztési adatok
77-78
      2. Egylépcsős leírás
78-81
         Az egylépcsős leírás szerkezete
78-79
         Alkötetekből álló többkötetes könyv leírása
80
         Alkötetekből álló könyv többlépcsős leírása
80
         Alkötetekből álló többkötetes könyv egylépcsős leírása
80-81
   A könyvek analitikus bibliográfiai leírása
81-84
      Az analitikus leírás adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
82
      Az adatok főforrása
83
      Egyezményes jelek
83
      Kiegészítő szabályok
83
      Az analitikus leírás szerkezete
83-84
5. fejezet: A bibliográfiai leírás besorolási adatainak közlésmódja
85-120
   Személynév mint besorolási adat
86-100
      Az egységesített név közlésének általános szabályai
87-89
      Az európai nyelvek névhasználata
89-94
         Modern névhasználat
89-94
      Történelmi névhasználat
94-96
      Uralkodók, uralkodóházak tagjainak neve
96
      Vallási nevek
97
      Írói nevek, művésznevek, álnevek
97
      Az egységesített nevek kiegészítő adata
97-98
      A nem európai nyelvek névhasználata
98
      Arab nevek
98
      Kínai nevek
98-99
      Indiai nevek
99
      Héber nevek
99-100
      Japán nevek
100
   Testületi név mint besorolási adat
101-110
      Kiegészítő adatok
104-108
      Az alárendelt testületek kivételes esetei
109
      A testületek névváltoztatása
109-110
   Földrajzi név mint besorolási adat
110-115
      1. Igazgatási nevek
110-113
         Névváltozás
113
      2. Gazdaság- és természetföldrajzi nevek
113-114
      3. Csillagászati nevek
114-115
         A földrajzi nevek kiegészítő adatai
114-115
   Cím mint besorolási adat
115-120
6. fejezet: A leírás besorolási adatainak megválasztása a könyveknél
121-143
   A besorolási adatok megjelenítése a katalógustételben
122-124
   A besorolási adatok kiválasztása
124-143
      1. A főtétel besorolási adatai
124-129
         a) A főtétel első besorolási adata a mű szerzője
124-126
         b) A főtétel első besorolási adata a testület neve
126-128
         c) A főtétel első besorolási adata a mű címe
128-129
      2. A melléktételek besorolási adatai
129-131
      3. A fő- és melléktételek megválasztásának speciális esetei
131-138
         Kiállítási katalógusok
132
         Albumok
132-133
         Filmforgatókönyvek
133-138
      4. Gyűjtemények és többkötetes könyvek besorolási adatai
138-141
         a) Gyűjtemények
138-140
            Levelezés
140
         b) Többkötetes könyvek
140-141
      5. Tárgyi mellékletek
141-143
         a) Személlyel kapcsolatos tárgyi melléktétel
142
         b) Testülettel kapcsolatos tárgyi melléktétel
142
         c) Földrajzi hellyel kapcsolatos tárgyi melléktétel
142-143
         d) Művel kapcsolatos tárgyi melléktétel
143
7. fejezet: A leíró katalógus szerkesztése
144-163
   A leíró katalógus szerkezete
144
   A bibliográfiai tételek felhasználása a katalógusban
145
   A leíró katalógus szerkesztésének lépései
145-149
   A katalógustételek besorolása a leíró katalógusba, a betűrendbe sorolás szabályai
150-155
      A besorolási egység és részei
150
      Betűrendbe sorolás
150-151
      Az egyes jelek besorolási értéke és rangsora
151-154
      Csoportképzés a katalógusban
155
   A besorolási tételek rangsora a katalógusban
156-163
      A fő- és melléktételek besorolási adatainak sorrendje
157-162
      A besorolási adatok rangsora az időszaki kiadványoknál
163
8. fejezet: Az időszaki kiadványok bibliográfiai leírása és besorolási adatai
164-198
   Az időszaki kiadvány fogalma és fajtái
164-165
   Az időszaki kiadványok megjelenésének jellegzetességei
165-167
      a) A kiadás jellegzetességei
165-166
      b) Címváltozás
166
      c) Az időszaki kiadvány kapcsolatai más kiadványokkal
166
      d) Egyéb sajátosságok
166-167
   Az időszaki kiadvány adatközlő helyei, adatforrásai
167-168
   Az időszaki kiadvány bibliográfiái leírásának tartalma és formája
168-173
      Az időszaki kiadvány bibliográfiai leírásának adatcsoportjai
168
      Az adatok forrása
169
      A leírás fajtájának megválasztása
169-171
         a) A leírás szintje szerint
169
         b) A leírás jellege szerint
170
         c) A leírás szerkezete szerint
170
         d) Az adatelemek köre szerint
171
         e) Néhány kiegészítő megjegyzés
171
      A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
171-173
   Az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásának általános szabályai
173-174
      A leírás nyelve és írásrendszere
173
      Az adatok írásmódja
173-174
   Az időszaki kiadványok összefoglaló szintű egylépcsős leírásának részletes szabályai
174-187
      1. adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés
174-179
         A főcím leírásának szabályai
175-178
         A szerzőségi közlés leírása
178-179
         Az adatelemek változásának jelölése
179
      2. adatcsoport: Kiadás
179-180
      3. adatcsoport: Számozás
180-183
         Sorszámozás
180
         Keltezés
180-181
         Sorszámozás és keltezés
181-183
      4. adatcsoport: Megjelenés
183-184
      5. adatcsoport: Fizikai jellemzők
184-185
      6. adatcsoport: Sorozat
185-186
      7. adatcsoport: Megjegyzések
186-187
      8. adatcsoport: Terjesztési adatok
187
   Az időszaki kiadvány monografikus szintű bibliográfiai leírása
187-189
   Az időszaki kiadványok összefoglaló és monografikus szintű, többlépcsős bibliográfiai leírása
189-190
      A többlépcsős leírás szerkezete
189-190
   A nem folyóirat jellegű időszaki kiadványok bibliográfiai leírása
190-192
   A részcímes időszaki kiadványok bibliográfiai leírása
192-193
   A sorozatok bibliográfiai leírása
193-197
   Az időszaki kiadványok besorolási adatai
197-198
9. fejezet: A kartográfiai anyagok bibliográfiai leírása
199-217
   A kartográfiai anyagok jellemzői a bibliográfiai leírás szempontjából, adatközlő helyek
199-200
   Adatforrások
200-201
      A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, és az adatok főforrása
200-201
   A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
201-202
   A kartográfiai anyagok bibliográfiai leírásának általános szabályai
202-203
      Egyezményes jelek használata
202
      A leírás nyelve
202-203
      A leírás írásrendszere
203
      Nagybetű-használat
203
      Sajtóhibák
203
   Az egy részből álló kartográfiai anyagok leírásának szabályai
203-213
      1. adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés
203-206
      2. adatcsoport: Kiadás
206
      3. adatcsoport: Matematikai adatok
206-208
         Méretarány
206-207
         Vetületjelzés
207
         Koordináták
207
         Napéjegyenlőség
208
      4. adatcsoport: A megjelenés és a terjesztés
208-209
      5. adatcsoport: Fizikai jellemzők
209
      6. adatcsoport: Sorozat
210
      7. adatcsoport: Megjegyzések
210-211
      8. adatcsoport: A szabványos szám és a beszerezhetőség feltételei
211-213
   Több lapból álló térképek leírása
213-216
      Többlépcsős leírás
213-215
      Egylépcsős leírás
215-216
   Az atlaszok bibliográfiai leírása
216-217
10. fejezet: Az audiovizuális anyagok bibliográfiai leírása
218-237
   Az audiovizuális anyagok jellemzői a bibliográfiai leírás szempontjából, adatközlő helyek
219
   Az adatforrások rangsora
219-220
   A bibliográfiai leírás adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
220-221
                        Az audiovizuális anyagok leírásának általános szabályai
221-222
   A bibliográfiai leírás részletes szabályai
222-233
      1. adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés
222-225
      2. adatcsoport: A kiadás
226
      4. adatcsoport: A megjelenés, terjesztés
226-227
      5. adatcsoport: A fizikai leírás
227-230
         Az egység mérete
229
         Melléklet
229
         Diafilm
229-230
         Film
230
         Hanglemez
230
         Hangszalag
230
         Videoszalag
230
         Transzparens
230
      6. adatcsoport: Sorozat
230
      7. adatcsoport: Megjegyzések
231
      8. adatcsoport: Szaványos szám (vagy megfelelője) és a hozzáférhetőség feltételei, ár
231-233
   Több részből vagy több összetevőből álló egységek leírása
233-237
11. fejezet: Katalógustípusok, katalógusrendszerek
238-253
   Központi katalógus
242
   A katalógusok formái
242-243
   Mikroformátumú katalógusok
243-244
   Számítógépek alkalmazása a katalogizálásban
244-253
      1. Cédulakatalógus előállítása számítógéppel
249-250
      2. Kötetkatalógus előállítása számítógéppel
250
      3. COM-katalógus készítése
250
      4. Outline-katalógus
250-253
12. fejezet: A feldolgozó munka folyamata
254-258
   A katalogizálás munkafolyamatai
255-258
13. fejezet: A hagyományos címleírás szabályai az MSZ 3424-60 szerint
259-295
   Az MSZ 3424-60 szabvány
259-260
   A címleírás fogalma
260
   A könyvek címleírása
260-271
      A címleírás formai szabályai
261-262
      A címleírás tartalmi kérdései
262-271
   A többkötetes könyvek címleírása
272
   A gyűjtemények címleírása
273-274
      a) Szerzői gyűjtemény egyetlen címmel
273
      b) Szerzői gyűjtemény kettős címmel
273
      c) Szerzői gyűjtemény közös cím nélkül
273-274
      d) Vegyes gyűjtemények
274
   A rendszó
274-278
      A rendszó megválasztása
275-278
         a) Szerzői rendszó
275-276
         b) Testületi szerző
276-277
         c) Címrendszó
277-278
   A rendszó formája
278-283
      a) A szerzői rendszó alakja
278-281
         Uralkodók, pápák neve
281
         Álnevek és írói nevek
281
      b) A testületi szerzői rendszó alakja
281-283
         1. Hatóságok
281-282
            Országos hatóságoknál
281
            Területi hatóságoknál
281
            Helyi hatóságoknál
282
         2. Intézetek
282
         3. Társadalmi szervezetek
282
         4. Vállalatok
283
         5. Időleges testületek
283
   Az időszaki kiadványok címleírása
283-287
      A címleírás részletes szabályai
284-286
      Címváltozások
286-287
   Rendszóválasztás az időszaki kiadványoknál
287
   A térképek címleírása
288-289
   Audiovizuális anyagok címleírása
289-290
   Elemző címleírás
290-291
   A leíró katalógus szerkesztése
291-295
      Betűrendbe sorolás
291-292
      A tételek sorrendje a szerzői rendszón belül
292-293
      Csoportképzés a katalógusban
293
      Csoportok a szerzői rendszón belül
293-294
      Csoportok a testületi szerzőnél
294-295
14. fejezet: A hagyományos és az új katalogizálási gyakorlat összehasonlítása
296-303
   A könyvről készített katalógustétel szerkezeti vázlata
296-301
      1. Személynevek
297-298
      2. Testületi nevek
298-299
      3. Földrajzi nevek
299-301
   A leíró katalógus továbbépítése
301-303
Függelékek
305-318
   1. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése dokumentumtípusonként
305-306
   2. Átírási táblázatok
307-314
   3. Szabályzatok, segédletek
315-318
      Magyar fordításaik
315
      Az IFLA által kiadott segédletek
316
      Magyar szabványok
316-318
         Bibliográfiai leírás
316
         A besorolási adatok közlésmódja
317
         A besorolási adatok megválasztása
317
         Átírás
317
         Rövidítés
317
         A kiadványok azonosító számozása
317
         Kódok
317
         Keltezés
317
         Bibliográfiák és leíró katalógusok szerkesztése
317
         KMK-útmutatók egyes dokumentumtípusok bibliográfiai leírásához
317-318
A további tanulmányozásra javasolt irodalom
319-321
Tartalomjegyzék
323-326
Kolofon
Hátsó borító