Természetvédelem corvina logo

Szerző: Rakonczay Zoltán
Cím: Természetvédelem
Megjelenési adatok: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 2001. | ISBN: 963-356-225-2

coverimage Az emberiség történetének egyik nagy ellentmondása az a kapcsolat, ami az ember és a természet között évezredek alatt kialakult. Sok nagy gondolkodó megfogalmazta már, hogy az ember kultúrájának anyagát kezdettől fogva a - hosszú ideig kimeríthetetlennek hitt - természeti erőforrásokból merítette, mintáit a természet utolérhetetlen gazdagságú formáiból, színeiből, illataiból vette. Mégis, vagy éppen emiatt, az emberi kultúra hosszú ideje többé kevésbé mindenütt a természeti alkotások pusztulása nyomán keletkezett. A szellemileg fejletlen ember lelkében a természeti alkotások kíméletének gondolata és ezek megbecsülésének érzése természetesen még nem születhetett meg, hiszen nagyon szerény életszükségletei kielégítéséhez azok valóban korlátlan mennyiségben álltak rendelkezésre. Ez a gond hosszú ideig az emberiséget még a fejlődés előrehaladottabb állapotában sem foglalkoztatta, minden tevékenysége a természet leigázására, a nem egyszer gonosznak hitt természeti erők megfékezésére, hatásainak csökkentésére, a természet birtokbavételére irányult anélkül, hogy ennek árát, későbbi kedvezőtlen hatását felmérte, figyelembe vette volna. A természet védelmével - a mai értelemben is intézményesnek nevezhető formában - a múlt század dereka táján kezdtek foglalkozni. A helyzet azonban ennek ellenére folyamatosan romlott és még napjainkban is romlik. A környezet pusztítása, a természet értékeinek gátlástalan igénybevétele a második világháború után felgyorsult és annak szennyezésével egészült ki. Minőségileg más ugyanis ha a természet alkotásait csak igénybe veszik, felhasználják vagy elpusztítják, és más ha a földet, a vizet és a levegőt be is szennyezik. Úgy tűnik, hogy napjainkban érkeztünk el ahhoz a határhoz, amikor már nem elegendő a veszélyek felismerése, a „harang félreverése”, a természet pusztításán váló elmélkedés, hanem gátat is kell vetni a természet további rombolásának.
Kategóriák: Környezetvédelem
Tárgyszavak: Egyetemi tankönyv, Természetvédelem
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Előszó
5-6
Első rész KÖRNYEZETVÉDELEM
[7]-[36]
Bevezető
9-10
Környezetvédelmi alapfogalmak
11-14
A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata
15-20
A környezet állapotát befolyásoló tényezők
21-24
   Természetföldrajzi adottságok
22
   Történelmi előzmények
22-23
   Nemzetközi környezet
23
   Gazdasági adottságok
23-24
   Társadalmi tényezők
24
Természeti erőforrások
25-25
Környezethasználat
27-32
A környezetvédelem alapjai
33-35
   A védendő környezet alkotóelemei
33-34
   Környezeti ártalmak
34
   A környezetvédelem eszközei
35
Második rész Természetvédelem
[37]-245
Bevezető
39-40
Természetvédelmi alapfogalmak
41-55
   A természetvédelem fogalma
41-45
      A természetvédelem szőkébb körű értelmezése
42-43
      A természetvédelem szélesebb körű értelmezése
43-44
      A természetvédelem jogi értelmezése
44-45
   A természetvédelem formái
45-47
      Megőrző (hagyományos, passzív) természetvédelem
45-46
      Cselekvő (aktív) természetvédelem
46-47
   A természetvédelem szakaszai
47-49
      Terjeszkedő (expanzív, extenzív) természetvédelem
47-48
      Fenntartó (intenzív) természetvédelem
48-49
   A természetvédelem története
50-55
      A természetvédelem története a világon
51-52
      A természetvédelem története Magyarországon
52-55
A Természetvédelem céljai
56-72
   Természetmegőrzés (megőrzés, fenntartás)
58-60
   Génmegőrzés (az élővilág sokféleségének, a biodiverzitásának megőrzése)
60-62
   A jelzőszerep (índikátorszerep) ellátása
62-63
   A kutatás (és megfigyelés) feltételeinek biztosítása
63-64
   Tudatformálás (nevelés, oktatás, képzés, szemléletalakítás, ismeretterjesztés)
64-67
   Gyógyítás
67-68
   Gyönyörködtetés (élményszerzés)
68-70
   Környezetvédelmi mintaterületek kialakítása
70-71
   Szabadidő-eltöltés (természetjárás, sport, kedvtelés)
71-72
A természetvédelem tárgyai
73-159
   Földtani értékek
73-80
      Barlang
74-76
      Sziklaalakzat
76-77
      Őskövület
77-78
      Kőzetfeltárulás (rétegfeltárulás)
78
      Hegy
78
      Völgy
79
      Sziget
79
      Puszta (síksás)
79
      Talaj
80
      Kunhalom
80
   Víztani értékek
81-90
      Forrás
83
      Folyóvíz
83
      Vízesés
84
      Tó
84-86
      Halastó
86-88
      Fertő
88
      Mocsár
88-89
      Láp
89
      Turján
90
   Növénytani értékek
90-128
      A növénytársulások védelme
91-119
         Vizes növénytársulások
91-93
            Vízinövény-társulások (vagy hínártársulások)
91
            Nádas
92-93
            Zsombéksásos
93
            Láprét
93
            Mocsárrét
93
         Gyeptársulások
94-97
            Kaszálórét
94
            Lejtőfüves rét
94-95
            Löszpusztarét
95
            Homokpusztarét
95
            Szikespusztarét
95-97
            Sziklagyep
97
         Erdőtársulások (erdők, fás növénytársulások)
97-117
            A világ erdei
99-102
            A magyarországi erdők
102-105
            Őserdők (vadonerdők)
105-106
            Természetes (természetszerű) erdők
106-107
            Kultúrerdők (ültetvények, származékerdők)
107
            Zárt erdők
107
            Nyitott erdők
108
            Gazdasági erdők
109
            Véderdők
109-110
            Természetvédelem alatt álló erdők
110-115
            Fás területek
115-117
         Mezőgazdasági növények
117-119
            Szántóföldi növények
118-119
            Gyümölcsösök, szőlők, kertek
119
      A növényfajok védelme
119-128
         Őshonos növényfajok
120
         Bennszülött (endemikus) növényfajok
120-121
         Maradvány (reliktum) növényfajok
121-122
         Bennszülött maradványfajok (reliktum-endemikus fajok)
122
         Jövevény- (adventív) növényfajok
122-123
         Veszélyeztetett növényfajok
123-125
            Kipusztult és eltűnt növényfajok
123-124
            Közvetlenül veszélyeztetett (a kipusztulás közvetlen veszélyébe került) növényfajok
124
            Közepesen (aktuálisan) veszélyeztetett növényfajok
124
            Távlatilag ( potenciálisan) veszélyeztetett növényfajok
124-125
            Ismeretlen veszélyeztetettségű növényfajok
125
         Védett növényfajok
125-126
         Fokozottan védett növényfajok
126-128
   Állattani értékek
128-139
         Őshonos állatfajok
132
         Bennszülött állatfajok
132-133
         Maradvány állatfajok
133
         Veszélyeztetett állatfajok
133-135
            Kipusztult vagy eltűnt állatfajok
133-134
            A kipusztulás közvetlen veszélyébe került állatfajok
134
            Közepesen veszélyeztetett állatfajok
134
            Távlatilag veszélyeztetett állatfajok
135
         Védett állatfajok
135-136
         Fokozottan védett állatfajok
136-138
         Háziállatfajták (domesztikált állatfajok)
138-139
   Tájképi értékek
139-148
      Tájkép (a táj látványa)
141-142
      Tájérték (tájpotenciál, teljesítőképesség)
143-144
      Tájjelleg (tájértékelés)
144-145
      Tájformák (tájtípusok)
145-148
         Fátlan füves síksági táj
146
         Erdőspusztai táj
146
         Homokpusztai táj
146-147
         Ártéri táj
147
         Vizes táj
147
         Dombvidéki erdős táj
147-148
         Dombvidéki kultúrtáj
148
         Hegyvidéki erdős táj
148
   Kultúrtörténeti értékek
149-154
      Műemléki környezet
150
      Történelmi emlékhelyek
150-151
      Irodalomtörténeti emlékhelyek
151
      Népmondai emlékhelyek
151
      Régészeti lelőhelyek
151-152
      Néprajzi értékek
152
      Temetők
152
      Ipartörténeti emlékek
153
      Jellegzetes földrajzi pontok
154
   A védett természeti értékek csoportosítása
154-159
      Nemzetközi csoportosítás
155-157
      Magyarországi csoportosítás
157-159
         Területtel védett természeti értékek
157-159
            Nemzeti park
157-158
            Tájvédelmi körzet
158
            Természetvédelmi terület
158
            Természeti emlék
158
            Országos jelentőségű terület
158-159
            Helyi jelentőségű terület
159
         Terület nélkül védett természeti értékek
159
            Barlangok
159
            Növényfajok
159
            Állatfajok
159
            Nemzetközi jelentőségű természeti értékek
159
A természetvédelem feladatai
160-210
   A különleges oltalmat igénylő természeti értékek körének megállapítása
167-169
   A védelemre érdemes természeti értékek számbavétele
170-171
      Távlati Természetvédelmi Program (1976-1990)
170-171
      Vörös könyvek
171
   Védetté nyilvánítás
172-181
      A védett területek határai
173-174
      A védett területek fekvése
174-175
      A védett területek nagysága
175-176
      A védett területek alakja
176
      A védett területek tulajdonjoga
176-177
      A védett területek művelési ága
177-178
      Csoportos védetté nyilvánítás
178-179
      Természetvédelmi nyilvántartások
179-180
      Védetté nyilvánító hatóságok
180
      Védett természeti értékek
181
   A természetvédelmi értékek birtokbavétele
181-184
      Saját terület saját kezelésben
183
      Saját terület idegen kezelésben
183
      Idegen terület saját kezelésben
184
      Idegen terület idegen kezelésben
184
   A természetvédelmi értékeket veszélyeztető tényezők feltárása
184-194
      Élettelen (abiotikus) károkozók
186
      Élő szervezetek (biotikus) károkozása
186-188
      Az emberi tevékenység káros hatása
188-190
         A gazdasági tevékenység károsító hatása
189
         Tudatlanságból okozott károk
189-190
         Szándékos károkozás
190
      Visszafordítható (reverzibilis) károk
190-191
      Visszafordíthatatlan (irreverzíbilis) károk
191
      Pontszerű károk
191-192
      Vonalas károk
192
      Felületi károk
192-193
      A károk megelőzése
193
      A károk felmérése
193-194
      A károk elhárítása
194
   A helyreállítási, fenntartási és fejlesztési tervek elkészítése
194-195
   A természetvédelmi értékek helyreállítása
195-199
      A földtani értékek helyreállítása
196-197
      A víztani értékek helyreállítása
197
      A gyepek helyreállítása
197-198
      Az erdők helyreállítása
198
      A tájhelyreállítás
198
      A kultúrtörténeti értékek helyreállítása
199
      Az élővilág visszatelepítése
199
   A természetvédelmi területek berendezése (fejlesztése)
199-200
   A természetvédelmi értékek bemutatása
200-203
      Zárt területek
201-202
      Korlátozottan látogatható területek
202-203
      Szabadon látogatható területek
203
   A természetvédelmi kezelés (fenntartás)
204-210
      Természetgazdálkodás
206-207
      Vendégfogadás (idegenforgalom)
207-208
      Természetvédelmi (saját) kivitelezés
208-209
      Tulajdonosi kivitelezés
209
      Idegen kivitelezés
209-210
A természetvédelem eszközei
211-245
   A természetvédelem jogi szabályozása
211-213
   A természetvédelem szervezete
213-214
   Állami szervezet
214-216
      Természetvédelmi főh atóságok
215-216
   A természetvédelem területi szervei
216-222
      Tanácsadó testületek
220-221
      Társadalmi szervezetek
221-222
   A természetvédelem gazdasági szabályozása
223-224
   A természetvédelem társadalmi háttere
224-225
   A tennészetpusztítás szankcionálása
225-226
   A természetvédelem nemzetközi kapcsolatai
226-227
   A természetvédelem tudományos feltárása
227-229
   A természetvédelem anyagi háttere (pénzellátása)
229-236
      Természetvédelmi bevételek
230-233
      Természetvédelmi kiadások
234-236
   Természetvédelmi tájékoztatás
236-237
   Természetvédelmi műszaki tervek
238
   A természetvédelem szakemberellátottsága
238-243
      Természetvédelmi főfelügyelő
240-
      Természetvédelmi felügyelő
240-241
      Tájvédelmi körzetvezető
241
      Természetvédelmi területkezelő
241
      Természetvédelmi őr
242
      A teimészetvédelmi képzés
242-243
   A természetvédelem arculata
243-245
Harmadik rész Természetvédelmi adatok
[247]-260
Védett területek
249-255
   Nemzeti parkok
250
   Tájvédelmi körzetek ha-ban
250-251
   Országos jelentőségű természetvédelmi területek
251-255
   Országos jelentőségű természeti emlék
255
   Helyi jelentőségű természetvédelmi értékek
255
Terület nélkül védett értékek
256-258
   Barlangok
256
   Növényfajok
256-257
   Vadon élő állatfajok
257
   Háziállatfajták
258
      Őshonosságuk miatt védett állatfajták
258
      Genetikai értékük miatt védett állatfajták
258
Nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó területek
259-260
   Nemzetközi jelentőségű hazai vadvizek (ramsari területek hektárban)
259
   Bioszféra rezervátumok (MAB területek)
259-260
Ajánlott irodalom
261-264
Tartalom
265-270
Kolofon
Hátsó borító