A társalgás cselei corvina logo

További szerzők: Reboul, Anne; Moeschler, Jacques
Cím: A társalgás cselei
Alcím: Bevezetés a pragmatikába
Sorozatcím: Osiris könyvtár. Nyelvészet, 1218-9812 | Sorozat szerkesztő: Siptár Péter
Fordító: Gécseg Zsuzsanna
Megjelenési adatok: Osiris, Budapest, 2006. | ISSN: 1218-9812 | ISBN: 963-389-700-9

coverimage Könyvünknek az a célja, hogy egy eddig kevéssé ismert tudományterületet tárjon a nagyközönség elé, a pragmatikát, ami nem más, mint a kommunikáció és a megismerés során megnyilvánuló nyelvhasználat tanulmányozása. Ez tehát egy népszerűsítő mű. Mint tudjuk, a népszerűsítés a szakember számára kockázatos vállalkozás, hiszen egyfelől úgy érzi, hogy nagyobb pontosságra kellene törekednie, ettől azonban a szövege a célzott közönség számára érthetetlenné válna, másfelől viszont szüntelen szemrehányásokat kap kollégáitól túlzott leegyszerűsítései miatt. Elébe megyünk a kritikáknak, és előre beismerjük, hogy könyvünk egyoldalú, kizárólag a mi pragmatikáról alkotott képünket tükrözi (de milyen más képet javasoltunk volna, ha már egyszer mi írtuk?), továbbá részleges és részrehajló is. Előre beismerjük hát, hogy kollégáinknak igazuk van: soha nem is kellett volna megírnunk ezt a könyvet, ki kellett volna térnünk bizonyos dolgokra, amelyekről még csak említést sem teszünk (mivel számunkra teljesen érdektelennek tűnnek), meg kellett volna... Egyetlen érvet tudunk felhozni a védelmünkre: reméljük, hogy ez az írás szórakoztatni és oktatni fog, főként pedig megérteti a téma jelentőségét, és még általánosabban azt is, hogy miként válhat a tudományos kutatás öröm és szenvedély forrásává, és hogyan lehet ugyanannyi kalandban részünk egy karosszékben ülve, könyvvel a kezünkben, mintha egyedül volnánk az Atlanti-óceán kellős közepén. Nem zárhatjuk Előszavunkat anélkül, hogy ki ne fejeznénk, milyen nagy hálával tartozunk Dan Sperbernek és Deirdre Wilsonnak. Nekik és gyermekeinknek ajánljuk könyvünket. Köszönetét szeretnénk még mondani szerkesztőnknek, Jean-Louis Schlegelnek, aki figyelmesen átolvasta a kéziratot. A szövegben található összes hiba azonban csakis a mi felelősségünk. (...) Alan Turing 1950-ben írta híres cikkét, amelyben bemutatja a Turing-próbát. E próba szerint akkor mondhatjuk majd, hogy egy gép gondolkodik, ha képes lesz hosszas beszélgetést folytatni bármely előre meg nem adott témáról oly módon, hogy válaszait emberi válaszoknak is tekinthetnénk. Turing úgy gondolta, hogy a század végére már lesz olyan gép, amely kiállja ezt a próbát. Most 1998-at írunk: eddig semmilyen gép nem ment át ezen a teszten, és ha tekintetbe vesszük a dolgok jelenlegi állását, nemcsak hogy nem úgy néz ki, mintha bármiféle gép meg tudna felelni neki a század végéig, de igazából azt sem tudjuk, hogyan készíthetnénk ilyen gépet, pontosabban hogyan írhatnánk olyan programot, amely eleget tenne Turing kritériumainak. Nemrégiben amerikai informatikusok egy közös tanulmányt készítettek diszciplínájuk jelenlegi helyzetéről, és ez az írás éppen azon a napon (1997. január 1-jén) jelent meg, amikor a 2001: Urodüsszeia című film HAL nevű számítógépe a történet szerint működőképes lett. HAL a Turing-próba minden feltételének eleget tett, és lehangolóan emberi gyilkos hajlamai voltak. Az informatikusok könyvükben úgy nyilatkoznak, hogy tényleg nem sikerült olyan gépet létrehozni, amelyik átmegy a Turing- teszten, de ez a kudarc elhanyagolható, mivel nincs is szükség olyan gépre, amelyik kiállja a próbát.
Kategóriák: Kommunikáció, Szociológia
Tárgyszavak: Nyelv, Nyelvfilozófia, Pragmatika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Elülső fülszöveg
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-8
Előszó
11-12
Bevezetés
13-25
   HAL és a Turing-próba (időleges) kudarca
13-15
   Mire való a nyelv?
15-19
   Kód-e a nyelv?
19-22
   Gondolatokat tulajdonítani másoknak
22-24
   Konklúzió
24-25
1. A pragmatika születése
27-48
   Bevezetés
27-28
   Austin és a pragmatika születése
28-31
   Searle és a beszédaktus-elmélet
32-33
   A performatív hipotézis és a performadoxon
33-35
   Miféle beszédaktus a fikció és a hazugság?
35-40
   Az őszinteség feltétele, a beszélő mentális állapotai és a hiedelem paradoxona
40-41
   A beszédaktus-elmélet nem kognitív elmélet
41-45
   A nyelvészeti pragmatika
45-47
   Konklúzió
48
2. A pragmatika és a kognitív tudomány
49-63
   Bevezetés
49-50
   Grice és a nem természetes jelentés fogalma
50-52
   Grice és a társalgás logikája
52-55
   Grice, Searle és a közvetett beszédaktusok kérdése
55-58
   Grice, Searle és a társalgási implikatúrák
58-59
   Nem demonstratív inferencia, implikatúrák és közös ismeretek
59-61
   Grice és Searle elméletének kognitív jelentősége
61-63
   Konklúzió: a kognitív pragmatikával szemben támasztott követelmények
63
3. Grice öröksége és a kognitív pragmatika
64-83
   Bevezetés
64
   A kód és az inferencia
65-66
   A pragmatikai folyamatok specifikusan a nyelvre jellemzők vagy függetlenek tőle?
66-67
   Fodor és az emberi agyműködés moduláris ábrázolása
67-69
   Nyelvészet és pragmatika, perifériás rendszer és központi rendszer
69-71
   Fogalmak és kontextus
72-73
   Miben tekinthető Sperber és Wilson Grice követőinek?
73-75
   A reláció maximájától a relevanciaelvig
75-78
   A relevancia: hatás és erőfeszítés
78-80
   A relevancia, a kontextus kiválasztása és az interpretációs folyamat leállítása
80-82
   Konklúzió
82-83
4. Kogníció és igazság
84-102
   Bevezetés
84-85
   Milyen legyen a világról alkotott reprezentáció, mi a célja és milyen alakot öltsön?
85-87
   Igazság és kijelentés
87-91
   Logikai forma és propozíciós forma
91-92
   Explicitálások, implicitálások és nyelvi aluldetermináltság
92-94
   Explicitálások, nyelvi aluldetermináltság és igazság
94-97
   Pragmatikai megoldás a Moore-féle paradoxonra
97-99
   Nyelv és igazság
99-102
   Konklúzió
102
5. Logika, inferencia és pragmatika
103-122
   Bevezetés
103
   Indukció és dedukció
103-105
   „A Föld lambölyű”
106-108
   A pragmatikai inferenciák deduktívak
109-110
   Deduktív logika és kijelentéskalkulus
110-115
   Kiküszöbölési szabályok és relevancia
115-117
   Hiedelmek, meggyőződések és igazság
117-122
   Konklúzió
122
6. A fogalomalkotás
123-140
   Bevezetés
123
   Innátizmus, fogalmak és indukció
123-126
   „Gavagai!”
126-128
   Homályos fogalmak és prototípus-elmélet
129-130
   A prototípusmodell bírálata
130-133
   A kategóriába tartozás látszólagos fokozatiságának másfajta értelmezése: a sztereotípia
133-136
   A fogalomalkotás hipotetikus-deduktív modellje
136-139
   Konklúzió
140
7. Nyelv és fogalom
141-161
   Bevezetés
141
   A strukturalista szemantika
141-145
   A kategorizáció strukturalista elméletének bírálata
145-148
   Konceptuális és procedurális tartalom
148-151
   Procedurális tartalom és konnektívumok
151-155
   A procedurális és a konceptuális tartalom elkülönítésének ontológiai megközelítése
155-158
   A fogalmak lehorgonyzása
159-160
   Konklúzió
161
8. A nyelv szó szerinti és nem szó szerinti használata
162-180
   Bevezetés
162-163
   A szó szerinti és a nem szó szerinti használat elkülönítése a relevanciaelméletben
163-164
   A szószerintiség és a nem szószerintiség közti határvonal
164-166
   Szószerintiség, nem szószerintiség és hasonlóság
167-169
   Nem szószerintiség és megközelítő diskurzus
169-171
   Nem szószerintiség és metafora
171-173
   A beszélő elkötelezettsége és a beszédaktusok leírása a relevanciaelméletben
173-175
   Fikció és szószerintiség
175-176
   Fikció, igazság és interpretáció
176-179
   Megközelítő használat, a fogalmak homályos vagy körvonalazatlan természete
179-180
   Konklúzió
180
9. Konklúzió
181-196
   Bevezetés
181
   A gondolkodás elmélete és a beszélő szándékai
182-184
   A diskurzus kompozicionalitása
184-187
   Grammatikalitás és mondat, koherencia és diskurzus
187-189
   A diskurzus „kognitív” megközelítése
189-191
   A diskurzus redukcionista megközelítése a relevancia fogalmának segítségével
192-195
   Konklúzió
195-196
Irodalom
197-210
Kolofon
Hátsó fülszöveg
Borító