Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára corvina logo

Szerkesztő: Petrétei József
További szerzők: Ádám Antal ; Balázs István; Bércesi Ferenc; Berényi Sándor; Chronowski Nóra; Csefkó Ferenc ; Erdősi Ferenc; Finta István; Fodor István; Fürész Klára; Gál Zoltán; Hajdú Zoltán; Halmai Gábor; Horváth Gyula; Hrubi László; Illéssy István; Ivancsics Imre ; Kilényi Géza; Kiss László; Kovács Teréz; Pálné Kovács Ilona; Petrétei József ; Raffay Zoltán; Rechnitzer János; Rózsás Eszter ; Sári János; Somlyódyné Pfeil Edit; Sükösd Ferenc; Torma András; Wiener György
Cím: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára
Sorozatcím: Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata ; 128.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar - MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, 2001. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 963-641-839-X

coverimage Az Emlékkönyv Dr. Bihari Ottó (1921-1983) akadémikus volt kollégáinak, barátainak, tanítványainak és más tisztelőinek megemlékezése a hazánkban és külföldön egyaránt elismert, jelentős szerepet betöltő tudós születésének 80. évfordulójára. Bihari Ottó — korának kiemelkedő alkotmányjogásza — 1956 szeptember 1-től 1983-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a pécsi jogi karon. 1957-ben védte meg kandidátusi értekezését, 1962-ben pedig az állam- és jogtudományok doktora fokozatot nyerte el. Kutatómunkájában és publikált műveiben elsősorban alkotmányjogi és államszervezeti kérdésekkel, az állam és egyház viszonyával, az államhatalom gyakorlásának továbbfejlesztésével foglalkozott, de emellett területfejlesztési tárgykörökben is jelentős életművet hagyott hátra. Átfogó történelmi ismeretei, széleskörű nyelvtudása, magas fokú filozófiai képzettsége lehetővé tették, hogy a jogi, politológiai, szociológiai és összehasonlító módszert alkalmazó — interdiszciplináris jellegű — vizsgálódásai eredményét ne csak monográfiáinak, tankönyveinek és számos tanulmányának megírása során hasznosítsa, hanem e szemléletet törekedett érvényesíteni egyetemi oktatómukájában is. Az MTA 1973-ban levelező, 1979-ben pedig rendes tagjává választotta. Munkásságát 1975-ben Állami Díjjal ismerték el. Generációkat oktatott és nevelt. Szerette tanítványait, segítette szakmai fejlődésüket. Tanulmányaink befejezése után pedig sokunk életútját, tudományos pályáját egyengette. Bihari Ottó tudományszervező munkásságának eredménye máig meghatározó a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete és az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága fejlődésében. 1956-tól a pécsi jogi kar Államjogi Tanszékének vezetőjeként tevékenykedett, 1957-64 között a Kar dékánja volt. Jelentős szerepet játszott abban, hogy az addig egykarú pécsi egyetem a hetvenes években közgazdaságtudományi karral bővült. Az MTA DTI igazgatójaként — 1973-tól — az akadémiai alapkutatások hivatalos rangjára emelte a terület- és településfejlesztési vizsgálatokat és elemzéseket, amely multidiszciplináris kutatások bevezetését jelentette. A hazai társadalomtudományok történetében először jött létre ilyen összetett kutatásokra vállalkozó szervezet, és először jutott el vidéki társadalomtudományi műhely országos tudományos központi szerepkörig. A fentiek alapján joggal állítható, hogy Bihari Ottó korának kimagasló és meghatározó egyéniségeként máig ható tudományos életművet hagyott hátra. A tanulmánykötet tartalma — Bihari Ottó szerteágazó, interdiszciplináris jellegű tudományos érdeklődésének megfelelően — a szerzők kutatási tevékenységének sokszínűségét tükrözi vissza. A szorosabb értelemben felfogott közjogelméleti és alkotmányjogiközigazgatási jogi tárgyú írások mellett megtalálhatók benne a regionalizmussal, a terület- és gazdaságfejlesztéssel, valamint hazánk európai uniós csatlakozásával összefüggő tanulmányok.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, Bihari Ottó, Jogi tanulmányok
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék