Az olasz ismeretelméleti dráma corvina logo

Szerző: Kolozsvári Grandpierre Emil
Cím: Az olasz ismeretelméleti dráma
Sorozatcím: Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethianae Quinqueecclesiensis ; 38
Megjelenési adatok: Gerő Sámuel Könyvnyomdája, Budapest, 1933.

coverimage A jelenségek létezésének előföltétele a világmindenség létezése. Az ember létezésének például előföltétele más lények és dolgok létezése, melyekhez viszonyítva ember; a föld létezésének a naprendszer létezése és így tovább. A legkisebb tünemény is magában hordozza az egész univerzumot, mint létezése előföltételét. Akármilyen jelenséget akarunk tehát megérteni, a megértéshez szükségünk van a világmindenség fogalmára. A világmindenségről alkotott fogalmunkat nevezzük világszemléletnek. Ugyanez a törvény érvényes a műalkotásokra is. Egy négysoros költemény épúgy egész világszemléleti rendszert foglal magában, mint a Divina Commedia vagy a Faust. A különbség csak fokozati. A négysoros költemény talán nem tudatosít egyetlen előföltevést sem, a Divina Commedia vagy a Faust tudatosít néhányat. Bizonyos világszemlélet előföltétele minden műalkotásnak. Az alkotó világszemlélete meghatározza a műalkotást, mely ehhez úgy viszonylik, mint rész az egészhez. Az esztéta leggyakrabban nem kapja készen a művész világszemléletét, hanem a munkából, a részből következtet rá vissza. Ahhoz, hogy valaki ezt és ezt Írhassa ebben a négysoros költeményben, az alkotás pillanatában, így és így kellett fölfognia a világot. Ha a műalkotás mögött rejlő világszemléletben következetlenségek vannak, a munka művészietlen, zavaró, kellemetlen hatást vált ki. Töredékeiben művészi lehet, egészében sohasem, mert hiányzik belső egysége. Ezt érezzük, mikor egy jellem kilép önmagából; mikor a szerző elhomályosítja mondanivalóját, mert oda nem tartozó vallási, politikai stb. eszméket akar a közönség tudomására hozni; mikor egy színdarab vagy regény megoldása ellenmond az előzményeknek; mikor az alakok beszélgetéseikben a szerző nyelvét használják; mikor szócsöveivé válnak eszméinek; mikor üregek, hiányok, homályok mutatkoznak; mikor a leírások elképzelhetetlen helyeket, vidékeket, entériőröket stb. próbálnak az olvasó szeme elé varázsolni ; mikor a hasonlat csupán díszlet, pompa és semmi összefüggésben nincs a hasonlítottál; mikor iskolás törekvések torzítják el a formavezetést... Egyszóval, mikor a művész kifejezőeszközei nem egyeznek meg a kifejezés tárgyával. Általában minden hiba, művészietlenség a műalkotásban ugyanabból a forrásból : a belső egység ingadozásából, következetlenségéből fakad. E belső egységnek az ok-okozat viszonyon épülő harmónia csak egyik változata. Konklúziónk annyi, hogy a műalkotás hiánytalan megértéséhez szükséges a művész világszemléletének ismerete. Továbbá, hogy a kritika, mivel aplikálható abszolút kritériumok nem állanak rendelkezésére, nem egyéb, mint ennek a belső egységnek tudatosítása és, azoknak a tehnikai eszközöknek leírása, amelyek segítségével a művész munkájában megvalósította általános élményének egy részletét.
Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Specimina
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Ex Libris
Bevezetés
3-14
   Kultúra és világszemlélet
3-8
   A transzcendencia szinháza
8-11
   Az immanens világszemlélet rácionális kifejezése
11-14
I. A formabontás művészete
15-29
   Ibsen
21-23
   Az immanens világszemlélet irracionális kifejezése
23-26
   Az olasz formabontás
26-29
II. A tiszta ismeretelméleti konfliktus
30-43
III. Az élet-társadalomkonfliktus
44-46
IV. Az egyéniségkonfliktus
47-63
   Az egyéniségkonfliktus első formája
48-58
   Az egyéniségkonfliktus második formája
58-60
   Az egyéniségkonfliktus harmadik formája
60-63
V. Az olasz formabontás humora
64-75
   A humor
64-67
   Az antiintellektuális humor első formája
67-68
   A destrukció humora
68-75
Konkluzió
76-77
Tartalom
78
Hátsó borító