A katonaság elszállásolása és ellátása Somogyvármegyében a XVIII. század első felében corvina logo

Szerző: Taubert Ernő
Cím: A katonaság elszállásolása és ellátása Somogyvármegyében a XVIII. század első felében
Sorozatcím: Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Universitatis Elisabethinae Quinqueecclesiensis ; 4.
Megjelenési adatok: Egyetemi ny., Pécs, 1928.
Megjegyzés: A kötet karakterfelismert szövegét pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Sz. Tamás önkéntes felajánlásban javította!

coverimage Jelen dolgozatom csupán egy része azon munkámnak, mely Somogyvármegye XVII. és XVIII. századbeli hadügyi közigazgatásának a történetét öleli fel. Anyagomat legnagyobbrészben Somogyvármegye levéltára szolgáltatta, főképen pedig a megyei jegyzőkönyvek idevágó sorozata, melyek másolatban magukban foglalják az összes fontosabb aktákat is. Kötelességemnek érzem, hogy köszönetemet fejezzem ki e helyen is dr. Molnár István megyei főlevéltárnok úrnak, aki a levéltári anyaggyűjtés munkáját szíves támogatásával nagyon megkönnyítette. | Somogyvármegye 1689-ben szabadult fel a törők uralom alól. Területét ekkor mocsarak, nádasok és a Dráván túlra átnyúló rengeteg erdőségek borították. Falvai nagyobbrészben lakatlanok s a szántóföldeket a sűrűn felburjánzó gaz és a felfakadó vadvizek tönkretették. A visszatérő földesurak csak nagyarányú telepítésekkel tudtak munkaerőt szerezni, s így lassan megindulhatott az élet a félig kihalt megyében. Csakhamar azonban harc állította meg a békés fejlődést, a kuruc háború. Az idegen zsoldos császári hadak és a száguldó kurucok nyomában ismét üresen maradtak a falvak. A lakosság erdők és mocsarak mélyén húzta meg magát. Egy részüket a szükség rablásra kényszeríti, s ezek a kuruc bujdosókkal megszaparodva, néha valóságos zászlóaljakat alkotnak s a szigeti vár őrségét állandóan zaklatják. A megye tehetetlen velük szemben. Hiába állíttat akasztófákat, kerekeket és karókat a megye szélére elrettentésül,1 hiába tart őrségeket a határon, mitsem használ. Végül is a hadsereg próbálja meg a kiirtásukat. Auersperg gróf 1713-ban négy század dragonyossal és két század gyalogossal támadja meg a Babócsa és Berzence között levő Bocskad pusztán tanyázó bujdosókat.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Hadsereg, Katonaság, Somogy vármegye, Specimina
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék