Kommunikáció általában és a jogban corvina logo

Szerző: Szabó Miklós
Cím: Kommunikáció általában és a jogban
Sorozatcím: Prudentia iuris, 1219-8471 ; 19. | Sorozat szerkesztő: Szabadfalvi József
Megjelenési adatok: Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. | ISSN: 1219-8471 | ISBN: 963-9466-04-2

coverimage Ennek a jegyzetnek a megírása a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyó képzési formák bővülése, és az ezeken bevezetett új tárgyak tananyag-igénye folytán vált szükségessé. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú jogi asszisztens szakképzés és a főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző képzés adott helyt a korábban nem oktatott „Kommunikáció” c. tárgynak. Bár a kommunikáció a jogászi munkának nyilvánvalóan alapvető eszközét képezi, a jogászképzésben ilyen tárgy nem szerepel. Ami hasonló funkciót tölt be, és hasonló feladatokat vállal fel, az a „Logika” c. tárgy. Ezért szolgálhatott e tárgy tananyaga, a szerző által írt Trivium. Grammatika, logika, retorika joghallgatók számára (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2001) című jegyzet, amelynek bizonyos fejezetei e kötet alapját is képezik. Ezeket azonban további részekkel, fejezetekkel kellett kiegészíteni, s az átvett részek tartalmát és szemléletét is az új képzési formák igényeihez kellett igazítani — ennek eredménye a jelenlegi kötet. A ‘kommunikáció’ felkapott kifejezéssé vált az utóbbi időkben, s valóban rengeteg könyv és publikáció is született ebben a tárgykörben. A gazdag választék, s a kommunikációnak a jog világában betöltött valóban jelentős szerepe ellenére nem található „jogi kommunikáció” tárgyú, az oktatás céljaira is megfelelő munka. Elkerülhetetlenné vált tehát egy ilyennek az összeállítása, s ezt tarja kezében az Olvasó. Kötetünk három fő részből áll. Az első rész a kommunikáció tudományával foglalkozik: áttekinti a kommunikáció elméletének és gyakorlatának legfontosabb és legáltalánosabb fogalmait, valamint bepillantást enged a kommunikációval foglalkozó legfontosabb tudományokba. A második rész a kommunikáló csatornáit tekinti át. Itt bemutatjuk a közlési eszközök és módok azon gazdagságát, amely gondolatainak és érzelmeinek oly árnyalt kifejezésére teszi képessé az embert. Végezetül a harmadik rész a jogi kommunikáció felé irányítja a figyelmet, azon közlési szféra felé tehát, amely a joggal ismerkedőket közelebbről érdekli. Azt tapasztaljuk, hogy természetesen a kommunikáció általános törvényei és összefüggései a jogon belül is érvényesek maradnak, azonban olyan szűrőn mennek át, amelyek nyomán tényleges érvényesülésük módosul és sajátos jegyeket vesznek fel. Azt reméljük, hogy a könyv végére érve az addig tájékozatlan, de érdeklődő Olvasó értőbben és megértőbben fog tekinteni úgy az emberi kommunikációra, mint a másik nagy emberi teljesítményre: a jogra. (...) z emberi élet elképzelhetetlen kölcsönös érintkezés nélkül. Szükség van érintkezésre a társadalmi együttműködéshez és munkamegosztáshoz, de a legelemibb együttéléshez is. Úgy gondoljuk, hogy sok egyéb feltétel mellett a kommunikáció nélkül sem volna lehetséges emberi együttélés, emberi közösség. A ‘kommunikáció’ fogalma eredetileg a kifejezetten emberi közlésekre, az érintkezésre vonatkozott. A tudományok fejlődésével azonban a kifejezés használata fokozatosan kiterjedt mindenféle hírközlésre, információátadásra. Az így kitágított fogalom a „közösség” jelentését már csak annyiban őrzi, hogy kommunikációnak valamely rendszer elemei között történő információátadást tekintik.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Retorika, Jogi Kommunikáció, Általános kommunikáció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Sorozati címlap
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
4-5
Előszó
7
A kommunikáció tudománya
9-50
   1. A kommunikáció
11-30
      Jel
14-18
      Kommunikáció
19-24
      Nyelv
25-30
   2. A kommunikáció kutatása
31-50
      Filozófia
31-35
      Pszichológia és szociálpszichológia
36-38
      Információelmélet
39-41
      Szemiotika
42-44
      Lingvisztika
44-47
      Szociolingvisztika
47-50
A kommunikáció csatornái
51-92
   3. A verbális kommunikáció
53-72
      A beszéd
54-63
      Az írás
63-72
   4. A nem verbális kommunikáció
73-92
      Mimika
74-77
      Tekintet
77-79
      Hang
80-81
      Gesztus
81-84
      Testtartás
84-85
      Térköz
86-88
      Szignálok
88-91
      Empátia
91-92
A kommunikáció a jogban
93-160
   5. A nyilvános kommunikáció
95-114
      Szervezeti kommunikáció
95-101
      Tömegkommunikáció
101-107
      Manipulatív kommunikáció
107-114
   6. A jogi kommunikáció
115-134
      A jogi nyelv mint szaknyelv
115-118
      A jogi nyelv sajátosságai
118-120
      A magyar jogi nyelv kialakulása
120-123
      A jogi fogalmak
123-129
      A jogi pragmatika
129-134
   7. A retorika
135-160
      A retorika születése
136-142
      A retorika eszköztára
142-146
      A szónoki beszéd felépítése
146-152
      Jog és retorika
152-160
Irodalom
161-167
Hátsó borító