A székely határőrség szervezése 1762-64-ben corvina logo

Szerző: Szádeczky Lajos
Cím: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben
Alcím: Okírattárral : (1761-1790)
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest, 1908.

coverimage Harmadfél évvel ezelőtt Halmágyi István Naplói kiadása alkalmával az Előszóban felhívtam a figyelmet Halmágyi jegyzőkönyvére, melyet ő a székely határőrség szervezéséről vezetett. Ismertettem annak tartalmát s kifejeztem ama meggyőződésemet, hogy az »nagybecsű történelmi forrásúi szolgálna s kiadásával XVIII. századi történelmünk nagy-“érdekű fejezetét világítanék meg.« Gróf Teleki Domokos »A székely határőrség története« •ez. érdemes munkáját legnagyobbrészt ennek a jegyzőkönyvnek alapján írta, mint a mely (az ő ítélete szerint) a székelyhatárőrséget szervező »katonásító bizottság jegyzőkönyvének csaknem teljes példánya.« E jegyzőkönyv 1871-ben gr. Toldalagi Viktor tulajdona volt, s jelenleg az Erdélyi Muzeumegylet könyvtárának kézirattárában van. Táblája sarkán elmosódott írással ezt a •czímet viseli: A Székelyek militarizatiója Protocolluma. Első papírlapján egykorú írás ily czímet adott neki: »A’ Limitanea Militia felállítására rendeltetett Commissionak Protocolluma.« 1906. tavaszán előterjesztésemben AM. T. Akadémia Történelmi Bizottságához azt a kérdést intéztem, hogy hajlandó volna-e Halmágyi szellemi hagyatékának ezt a részét, mely a székely határőrség okirattárát foglalja magában, kiadni, vagy esetleg a Székely történelmi bizottságot annak kiadásában támogatni, hogy az mint a »Székely Oklevéltár« VIII. kötete láthasson napvilágot. A Történelmi Bizottság 1906. jun. 16-án tartott ülésén .azon nézetének adott kifejezést, hogy hasonló újkori, a XVIII. század második feléből való akták inkább feldolgozásra valók s ha kiadatnék, az anyag a bécsi hadi és egyéb levéltárak anyagával kiegészítendő volna; mindazonáltal felszólít, hogy a rendelkezésre álló anyagot a bizottság valamelyik ülésén személyesen mutassam be. Ennek a kívánságnak eleget teendő, Halmágyi jegyzőkönyvének anyagát kiegészítettem a bécsi hadi levéltáranyagával (melyet már régebben összegyűjtöttem), továbbá • a székelyföldi, főkép a csík- és udvarhely vármegyei levéltárak anyagával (melyet szintén már előbb átdolgoztam) s kiegészítettem az országos levéltár erdélyi kanczelláriai és guber-niumi osztályában lévő legfontosabb aktákkal. Innen pótoltam főkép a székely határőrséget szervező bizottság jegyzőkönyveit, melyek mind Halmágyi jegyzőkönyvében, mind a bécsi hadi levéltárban hiányosan, csak 1764 elejéig voltak meg. Időközben az Erdélyi Muzeum kézirattárában Hal-mágyinak még egy kézíratkötetére akadtam, melyben egyebek közt a székely határőrség szervezésére vonatkozó akták is voltak.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Okirattár, Székely Határvédelem, Határőrség
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék