Személyiségelméletek corvina logo

Szerkesztők: Szakács Ferenc; Kulcsár Zsuzsanna
További szerzők: Hall, Calvin S.; Lindzey, Gardner; Cartwright, Desmond S.; Fromm, Erich; Sullivan, Harry Stack; Erikson, Erik H.; Hjelle, Larry A.; Ziegler, Daniel J.; Angyal András; Maslow, Abraham H.; Rogers, Carl R.; Dollard, John; Miller, Neal E.; Skinner, Burrhus F.; Bandura, Albert
Cím: Személyiségelméletek
Megjelenési adatok: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. | ISBN: 963-463-381-1

coverimage Amikor a pszichológia mint független tudományos diszciplína a 19. századi Németországban felbukkant, feladatát a normális felnőtt ember tudati világának elemzésében jelölte meg. A pszichológusok felfogása szerint a tudat olyan szerkezeti elemekből áll, amelyek szorosan összefüggnek az érzékszervekben végbemenő folyamatokkal. Például a vizuális színérzékletek a szem retinájának fotokémiai változásaival, a hangok pedig a belső fülben lezajló folyamatokkal vannak kapcsolatban. Komplex tapasztalatok születtek egy sereg elemi érzet, képzet és érzelem összekapcsolásából. A pszichológia feladata volt, hogy felfedezze a tudat alapelemeit és megállapítsa, mi módon fűződnek azok egybe. A pszichológiát gyakran mentálkémiának is nevezték. Az effajta lélektant sok oldalról és sok okból támadták. Voltak, akik elutasították a szerkezet kizárólagos hangsúlyozását, és nagy hévvel kardoskodtak amellett, hogy a tudatos gondolkodás kiemelkedő jellegzetességeit annak aktív folyamatai, nem pedig passzív tartalmai alkotják. Nem az érzetek, hanem az érzékelés, nem a gondolatok, hanem a gondolkodás, nem a képzetek, hanem a képzelet kell hogy a pszichológia tudományának elsődleges tárgya legyen. Mások azt hangoztatták, hogy a tudatos élmény nem boncolható az élmény lényegének, az egészlegességnek megbontása nélkül. Szerintük a tudat mintákból és alakzatokból áll, nem pedig egymáshoz illesztett elemekből. Egy másik népes és hangos csoport azt állította, hogy a lélek kutatása tudományos módszerekkel nem is lehetséges, lévén az túlontúl egyéni és szubjektív valami. Ok a pszichológiát ehelyett inkább a viselkedés tudományaként akarták definiálni. Freud a tudat hagyományos pszichológiáját egészen más irányból támadta meg. Freud a lelket jéghegynek tekintette, amelynek a víz fölé nyúló kisebbik része jelenti a tudatos tartományt, a víz alatti, jóval nagyobb rész pedig a tudattalanét. A tudattalannak ebben az óriási birodalmában találhatók a kényszerítő szükségletek, a szenvedélyek, az elfojtott gondolatok és érzelmek, azoknak az életfontosságú, láthatatlan erőknek egész „alvilága”, amelyek uralkodnak az ember tudatos cselekedetein, gondolatain. Az olyan pszichológiával tehát, amely csak a tudatos elemzésre korlátozódik, lehetetlen megérteni és megértetni az emberi viselkedés alapvető motívumait. Freud, miközben több mint negyven éven át kutatta a tudattalant a maga szabad asszociációs módszerével, kifejlesztette az első általánosan elismert, átfogó jellegű személyiség elméletet. Feltérképezte annak határait, elhatolt energiafolyamának forrásvidékéig, és megjelölte annak törvényszerű növekedési ütemét. Ezzel a hihetetlen teljesítményével korunk egyik legnagyobb hatású és legvitatottabb egyéniségévé vált. (A tudattalan problémájának Freud előtti összefoglalását lásd Whyte-nál, 1962.) Sigmund Freud 1856. május 6-án született az akkori Morvaországban, és 1939. szeptember 23-án halt meg Londonban.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Calvin S. Hall-Gardner Lindzey: Freud pszichoanalitikus elmélete
5-40
   A személyiség szerkezete
7-10
      Az id
7-8
      Az ego
8-9
      A szuperego
9-10
   A személyiség dinamikája
10-17
      Az ösztön
10-12
      Az ösztönök mennyisége és fajtái
12-13
      A pszichikai energia felosztása és hasznosítása
13-16
      Szorongás
16-17
   A személyiség fejlődése
17-19
      Az identifikáció
18
      Áttételeződés (Displacement)
18-19
   Az ego védekezési mechanizmusai
20-21
      Elfojtás
20
      Projekció
20-21
      Reakcióképzés
21
      Fixáció és regresszió
21
   A fejlődés szakaszai
22-25
      Az orális szakasz
22
      Az anális szakasz
22-23
      A fallikus szakasz
23-24
      A genitális szakasz
24-25
   A kutatás jellege és módszerei
25-31
      Freud tudományos hitvallása
26-27
      Szabad asszociáció és álomfejtés
27-28
      Freud esetleírásai
28-31
      Freud önelemzése
31
   Az elmélet mai állása és értékelése
31-40
      Egoelmélet
32-33
      Korai tárgykapcsolatok (Object relations)
33
      A személyiség nem ösztöni meghatározói
33-34
      Alkalmazott pszichoanalízis
34-35
      Csecsemők és kisgyermekek megfigyelésére épülő tanulmányok
35
      A pszichoanalitikai tézisek kísérleti igazolása
35-36
      Pszichoanalízis és pszichológia
36-37
      Bírálatok
37-40
Desmond S. Cartwright: Jung és Murray: Őstípusok és témák
41-60
   Carl Jung analitikai pszichológiája
41-50
      Szférák, funkciók és attitűdök
41-46
         Tudatos és tudattalan szférák
41
         Funkciók
42-43
         Extrovertáltak és introvertáltak - attitűdtípusok
43
         Mindent egybevetve
43-46
      Faji (kollektív) tudattalan, őstípusok, komplexusok
46-50
         A faji (kollektív) tudattalan
46
         Őstípusok (archetípusok)
46-49
         Komplexusok
49
         Jung elmélete
49-50
   Murray igény-, kényszer- és témaelmélete
50-60
      Az igények általános elmélete
50-51
      Néhány elsőrendű igény
51-53
         Teljesítményigény (n Ach)
51
         Hatalomigény (n Dom)
51
         Hovatartozási igény (n Aff)
52
         Agressziós igény (n Agg)
52
         Alázatigény (n Def)
52
         Támaszigény (n Suc)
52
         Gondozásigény (n Nur)
52
         Szexuális igény (n Sex)
53
         Lappangó igények
53
      A kényszer- és témaelmélet
53-54
         Kényszer
53-54
         Téma
54
      Tematikus diszpozíciók
54-55
      Az egyén tematikus diszpozíciójának felmérése
55-60
         A Tematikus Appercepciós Teszt (TAT)
55-56
         Edwards személyi preferenciatáblázata (EPPS)
56-57
         Összefoglalás
57-58
         Kommentár
58-59
         Vitás kérdések
59
         Realista eklekticizmus
60
         Önelemzési feladat
60
Calvin S. Hall-Gardner Lindzey: Szociálpszichológiai elméletek: Adler, Fromm, Horney és Sullivan
61-95
   Alfred Adler
62-71
      Főbb koncepciói
64-69
         Fiktív finalizmus
64-65
         Fölényre törekvés
65-66
         Kisebbrendűségi érzés és kompenzáció
66-67
         Társadalmi érdeklődés
67-68
         Életstílus
68-69
         A kreatív én
69
      A kutatás jellege és módszerei
69-71
         Születési sorrend és személyiség
70
         Korai emlékek
70
         Gyakori élmények
71
   Erich Fromm
71-75
   Karen Horney
75-78
   Harry Stack Sullivan
78-95
      A személyiség szerkezete
80
      Dinamizmusok
81
      Az én-rendszer
81-82
      Megszemélyesítések
82-83
      Megismerési folyamatok
83-84
      A személyiség dinamikája
84-85
      Energiatranszformációk
85
      A személyiség kifejlődése
85
      A fejlődés szakaszai
86-88
      A fejlődés meghatározói
88
      A kutatás jellege és módszerei
89
      Az interjú
89-92
      Jelenlegi állapot és értékelés
92-95
Erich Fromm: Az ember egzisztenciális szükségletei és a karakterből eredő, különböző szenvedélyek
96-111
   A tájékozódási keret és az "odaadás"
96-97
   Gyökerezettség
97-98
   Egység
98-99
   Hatékonyság
99-101
   Ingerlés és serkentés
101-104
   Krónikus depresszió és unalom
104-110
   Karakterstruktúra
110-111
Harry Stack Sullivan: Posztulátumok
112-126
   Három, a biológiából kölcsönzött elv
112
   Az egynemű posztulátum
113
   A fejlődés heurisztikus állomásai
113
   Eufória és feszültség
114-115
   A szükségleti feszültség
115-116
   A szorongás feszültsége
116-117
   A személyiség struktúrája
117-122
      Dinamizmusok
117-118
      A minta meghatározása
118
      Dinamizmusok a pszichiátriában
118-119
      A személyiség fogalma
119
      Megszemélyesítések
119-120
      Sztereotípiák
120-121
      Ellenőrzési minták
121-122
   A self-rendszer
122-126
      Jó én, rossz én és nem én
122-123
      A self-rendszer dinamizmusa
123-125
      Kognitív folyamatok
125
      Szublimáció
125-126
Erik H. Erikson: Az emberi fejlődés nyolc szakasza
127-138
   1. Bizalom az ősbizalmatlansággal szemben
127-129
   2. Autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben
129-130
   3. Kezdeményezés a bűntudattal szemben
131-132
   4. Teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben
132-133
   5. Identitás a szerepdiffúzióval szemben
133-134
   6. Intimitás az izolációval szemben
134-135
   7. Alkotóképesség a stagnálással szemben
136
   8. Énintegritás a kétségbeeséssel szemben
136-138
Calvin S. Hall-Gardner Lindzey: Lewin mezőelmélete
139-149
   A személyiség szerkezete
139
   Személyiségdinamika
140-144
      Energia
140
      Feszültség (tenzió)
140-141
      Szükséglet
141-142
      Tenzió és motoros akció
142
      Valencia
142
      Erő vagy vektor
143
      Lokomóció
143-144
   A pszichológiai környezet dinamikus átstrukturálása
144-145
      Az egyensúly helyreállása
144-145
   A személyiség fejlődése
145-147
      Viselkedéses változások
146
      Változatosság
146
      Szerveződés
146
      Az aktivitások areáinak kitejredése
146
      A viselkedés interdependenciája
146
      A realizmus foka
147
   Fejlődési fogalmak
147-149
      Differenciáció
147
      Határtulajdonságok
147
      Integráció
147-148
      A fejlődés stádiumai
148
      Regresszió
148
      Összefoglalva
149
Larry A. Hjelle-Daniel I. Ziegler: George Kelly: Egy kognitív személyiségelmélet
150-182
   A kognitív elmélet sarokkövei
152-155
      Konstruktív alternativizmus
152-153
      A tudós ember
153-155
   Személyi konstrukciós elmélet
155-160
      Konstrukciók: sémák a valóságra
155-157
      A konstrukciók formális jellemzői
157-158
      A konstrukciók típusai
158-159
      A személyiség: a személyiség teoretikus konstrukciója?
159
      Motiváció: kinek van rá szüksége?
159-160
   Egy posztulátum és néhány korollárium
160-171
      A folyamatok kanalizálása
160-161
      Individualizálás és organizáció
161-162
      Konstruálni vagy nem konstruálni: ez itt a kérdés
162-163
      C-P-C ciklus
163-164
      Változás egy konstrukciós rendszerben
164-165
      Szociális kapcsolatok és személyi konstrukciók
165-167
      Kelly alapfeltevései az emberi természetről
167
      1. Szabadság - determinizmus
168
      2. Racionalitás - irracionalitás
168
      3. Holizmus - elementarizmus
168-169
      4. Konstitucionalizmus - környezeti meghatározottság
169
      5. Szubjektivitás - objektivitás
169
      6. Proaktivitás - reaktivitás
169-170
      7. Homeosztázis - heterosztázis
170
      8. Megismerhetőség - megismerhetetlenség
170-171
   A kognitív elmélet fogalmainak empirikus igazolása
171-177
      Szerepkonstrukciós repertoárteszt: a személyis konstrukciók vizsgálata
171-174
      Hogyan konstruáljuk a Rep Teszt eredményeit?
175
      Szkizofrén gondolkodási zavar: egy "destruktív" alternatíva
175-177
   Alkalmazás: emocionális állapotok, pszichológiai rendellenességek és rögzítettszerep-terápia
177-182
      Érzelmi állapotok
177-178
      Pszichológiai rendellenességek
178-179
      Rögzítettszerep-terápia
180-181
      Összefoglalás
181-182
Larry A. Hjelle-Daniel I. Ziegler: Gordon Allport: A személyiségvonás elmélete
183-218
   Életrajzi vázlat
183-185
   A személyiség mint "valami"
185-186
   Milyen legyen egy személyiségelmélet
187-189
   A személyiségvonás (trait, 'sajátság') fogalma
189-190
   A sajátságok "sajátságai"
190-193
   A sajátságok típusai - átható erejük a személyiségen belül
193-194
      1. Sarkalatos sajátságok ("cardinal traits")
193
      2. Központi sajátságok ("central traits")
193-194
      3. Másodlagos sajátságok
194
   Közös kontra egyéni sajátságok
194-196
   A proprium: valódi "önmagunk"?
196-198
      1. A "testi én" érzése
197
      2. Önmagunkkal való azonosságunk érzése
197
      3. Az önbecsülés vagy büszkeség érzése
197
      4. Az önkiterjesztés érzése
197
      5. Az énkép
197-198
      6. A feladatok ésszerű megoldására való képesség érzése
198
      7. Önmegvalósító törekvések
198
   Funkcionális autonómia - ami múlt, az elmúlt
198-200
   Az autonómia két formája
200-202
   Milyen az egészséges egyén?
202-204
   Allportnak az emberi természet alapelemeire vonatkozó nézetei
204-208
      1. Szabadság - determinizmus
205
      2. Ésszerűség - ésszerűtlenség
205-206
      3. Holizmus - elementarizmus
206
      4. Alkatiság - környezetiség
206-207
      5. Szubjektivitás - objektivitás
207
      6. Proaktivitás - reaktivitás
207
      7. Homeosztázis - heterosztázis
207-208
      8. Megismerhetőség - megismerhetetlenség
208
   A trait-elmélet fogalmainak tapasztalati igazolása
209
   Allport kutatási módja: az illusztratív tanulmányok
209-213
      1. Jenny levelei: morfogenetikus sajátságtanulmány
210-211
      2. Vallás és előítélet. Összefüggnek-e egymással?
211-213
   Alkalmazás: az értékítéletek vizsgálata
213-217
      1. A teoretikus
214
      2. A közgazdász
214
      3. Az esztétizáló
214
      4. A közösségi
214-215
      5. A politikus
215
      6. A vallásos
215-217
   Összefoglalás
217-218
Calvin S. Hall-Gardner Lindzey: Az organizmikus személyiségelmélet
219-234
   Goldstein organizmikus elmélete
221-222
   Az organizmus struktúrája
222-224
   Az organizmus dinamikája
224-227
      A kiegyenlítődés
224-225
      Az önmegvalósítás
225-226
      A környezettel való "összehangolódás"
226-227
   Az organizmus fejlődése
227-228
   Jellegzetes kutatások és kutatási módszerek
228
   A tünetek jelentése
228-230
   Az agysérülteken végzett vizsgálatok
230-231
   Egyedi esettanulmányok
231-233
   Az absztrakt és konkrét viselkedés
233-234
András Angyal: Neurózis és kezelése; holisztikus elmélet
235-250
   Alapok
236-250
      1. Az autonómiára való törekvés
236-242
         Az élet mint önkiterjesztési folyamat
236-237
         Autonómia és heteronómia
237-238
         Szervezet és környezet
238-239
         Az autonóm tendencia néhány kifejezési formája
239-240
         Az autonómia zavarai
240-242
      2. Homonómiára irányuló tendencia
243-250
Abraham H. Maslow: A holisztikus-dinamikus nézőpont
251-267
   Az alapvető szükségletek ösztönjellege
253-260
   Az ember belső természete
260-262
   A megfelelő feltételek definíciója
262-263
   Eupsychia (egy pszichológiai utópia)
263-264
   Környezet és személyiség
264-265
   A normalitás mint ideál
265-266
   Transzcendens vagy csúcsélmények
266-267
Carl R. Rogers: Személyiség- és viselkedéselmélet
268-294
   Tételek (propozíciók)
268-282
   Konklúziók
282
   A személyiség self-elmélete
282-292
      A) A csecsemő posztulált jellemzői
283
         Megjegyzés
283
      B) A self fejlődése
284
         Megjegyzés
284
      C) A pozitív értékelés szükséglete
284
      D) Az önelfogadás szükségletének fejlődése
284-285
      E) Az érték (worth) feltételeinek fejlődése
285-286
         Megjegyzés
285-286
      F) A self és a tapasztalatok közötti inkongruencia kialakulása
286-287
         Megjegyzés
286-287
      G) A viselkedésbeli ellentmondásosság kialakulása
287
      H) A fenyegetés élménye és az elhárítás folyamata
287-288
         Megjegyzés
287-288
      I) Az összeomlás és dezorganizáció folyamata
288-289
         Megjegyzés
289
      J) Az újraintegrálás folyamata
289-290
         Megjegyzés
290
      Funkcionális kapcsolatok részletezése az elméletben és a terápiában
290
      Bizonyítás
291-292
   A teljességgel működő személyiség elmélete
292-294
      Megjegyzés
293
      Egyenletszerű kifejtés
294
      Bizonyítás
294
Desmond S. Cartwright: Jean-Paul Sartre a tudatról és a szabadságról
295-310
   A tudat
296-309
      A tárgy tudata
296
      A kirekesztés
296
      A tudat mint folyamat
296-297
      A tudat és a lehetőségek
297-298
      Az idő
298-299
      Az én
299
      A választás
299-300
      Felelősség és gyötrődés
300-301
      Az elhagyatottság
301-302
      A hamis tudat
302
      A hamis tudat három fajtája
302-304
      A hamis tudat a mindennapi életben
304-305
      A személyiség
305-306
      Összefoglalás
307
      Megjegyzések
307-308
      Vitatott kérdések
308-309
   Az elmélet a realista eklekticizmus nézőpontjából
309
   Önmegismerés
309-310
John Dollard-Neal E. Miller: A személyiség „ inger-válasz ” elmélete
311-330
   A tudományos elmélet előnyei
312-313
   A tudományos elmélet tanításának problémája
313-315
      A fenti megközelítés fő következményei
314-315
   A tanulás négy alapelve
315-318
      A késztetés
315-316
      A vezetőinger
316
      Különbségek és mintázatok mint vezetőingerek
317
      A válasz
317
      A válaszok hierarchiái
317-318
      A megerősítés
318
      A fájdalmasan erős ingerhatások csökkenése
318
   Késztetés és megerősítés
318-319
   A tanulási folyamat lényegesebb részletei
319-330
      A tanulási dilemma
319
      A kialvás
319
      A kialvás sebessége
319-320
      Spontán felújulás
320
      A generalizációs grádiens
320-321
      A diszkrimináció
321
      A megerősítés hatásának grádiense
321
      Az anticipációs válasz
321-323
      A magasabb szellemi működések
323
      A tanult viselkedés két "szintje"
323
      Vezetőinger-képző válaszok
323-324
      A vezetőinger-képző válaszok szerepe a magasabb szellmi működésben
324
      A megjelölés hatása a transzferre és a diszkriminációra
324-325
      A nyelv kulturálisan fontos generalizációkat és diszkriminációkat tartalmaz
325
      A generalizáció és diszkrimináció három szintje
325-326
      A tudattalan konfliktusok tanulásának szociális feltételei
326-327
      A neurózis alaptényezői
327-329
      A terápia legfontosabb tényezői
329-330
      Az indulatátvitel mint generalizált válasz
330
      A terápiás tanulás
330
Larry A. Hjelle-Daniel J. Ziegler: B. F. Skinner: A személyiség behaviorista tanuláselmélete
331-364
   Életrajzi vázlat
331-332
   Hogyan közelít Skinner a pszichológiához?
332
   El kell vetnünk az "autonóm ember" fogalmát
333-334
   Le a fiziológiai-genetikai magyarázatokkal!
334
   Milyennek kellene lennie a viselkedéstudománynak?
335-336
   Operáns viselkedés
336-342
      Az operáns viselkedés mérése
338-339
      Megerősítési tervek
339-341
   Babonás viselkedés: kondicionálás véletlennel
342
   Fokozatos közelítés: hogyan megy a hegy Mohamedhez
342-344
   Kondicionált megerősítések
344-345
   A viselkedés ellenőrzése averzív ingereken keresztül
346-347
   Ingergeneralizáció és diszkrimináció
347-348
   Skinner alapvető feltételezései az emberi természetre vonatkozólag
348-353
   A behaviorista tanulási elmélet koncepcióinak tapasztalati megerősítése
353-354
   Viselkedésterápia és zsetingazdálkodás: a kutatás illusztrációja
355-357
   Alkalmazás: az egész világ egy nagy Skinner-box
357-364
      1. A viselkedés technológiája
357-358
      2. Szabadság
358-359
      3. Méltóság
359
      4. Büntetés
359-360
      5. A büntetés alternatívái
360
      6. Értékek
360-361
      7. Egy kultúra fejlődése
361
      8. A kultúra tervezése
362
      9. Mi az ember?
363
      Összefoglalás
363-364
Burrhus F. Skinner: Megerősítéssel együtt járó események
365-379
   Tanulás és személyiség
365-367
   Determinizmus és a viselkedés mint törvényszerű jelenségek
367-368
   Funkcionális elemzés
368
   Személyiségstruktúra: operáns és válaszadó (respondent) viselkedés
368-370
   A kondicionálás és kioltás két típusa: az S és az R típus
370-371
   Személyiségdinamika: környezeti változók
371-372
   Drive-ok: megvonás és telítődés
372-374
   A szükségletek szerepe
374
   Személyiségfejlődés: motiváció és "képzés" (shaping)
374-375
      A viselkedés kialakítása
374-375
   Motiváció a megerősítési együttjárások segítségével
375-378
      Részleges (intermittens) megerősítés
375-376
      Intervallum-megerősítés
376-377
      Arány-megerősítés
377-378
      Büntetés és negatív megerősítés
378
   Az operáns megerősítési elmélet alkalmazása a személyiségpszichológiában
378-379
Albert Bandura: A személyiségfejlődés szakaszai
380-392
   Tanulás közvetlen tapasztalatok révén
381-383
      A megerősítés tájékoztató funkciója
381
      Motiváció
381-382
      Modellkövetés
382-383
   A megfigyeléses tanulás elemzése a szociális tanulás elméletrendszerében
383-385
      Figyelmi folyamatok
383
      Megőrzési folyamatok
383-384
      A mozgásos reprodukció folyamatai
384-385
      A megerősítés és a motivációs folyamatok
385
   Megerősítés a megfigyeléses tanulásban
385-388
   Érzelmi fejlődés
388-389
      Vikariáló kondicionálás
388-389
   Kognitív ellenőrzés és emocionális öngerjesztés
389
   Az emocionális válaszkészség vikariáló kondicionálása
390
   Vikariáló megerősítés
390-391
   Vikariáló büntetés
391-392
Calvin S. Hall-Gardner Lindzey: A személyiségelméletek távlatai
393-410
   A személyiségelméletek összehasonlítása
393-404
   Néhány megjegyzés napjaink személyiségelméletéről
404-407
   Elméleti szintézis vagy az elméletek sokfélesége
407-410
Tartalom
411
Hátsó borító