Egyenlő bánásmód irányelvek - helyzetkép corvina logo

Szerkesztő: Szalayné Sándor Erzsébet
További szerzők: Szalayné Sándor Erzsébet; Kádár Tamás; Mohay Ágoston; Szajbély Katalin; Török Tamás; Zaccaria Márton Leó; Tóth Norbert; Lattmann Tamás; Rutai Zsuzsanna; Kis Kelemen Bence; Bethlendi András; Gyerő Dávid; Daka Marija
Cím: Egyenlő bánásmód irányelvek - helyzetkép
Alcím: Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról
Megjelenési adatok: Publikon, Budapest - Pécs, 2019. | ISBN: 978-615-5457-87-6
Megjegyzés: A kötet az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával, a K-115646 sz. projekt keretében készült.

coverimage Az érdeklődő olvasó az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa Központja által 2019. június 7. napján megtartott, „Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon – jogalkotás és jogalkalmazás” címet viselő szakmai konzultáció-sorozat záró konferenciáján elhangzott előadások írott változatát tartja a kezében. A konferencia szándéka szerint az azonos című. K 115646 sz. OTKA-kutatás eredményeinek megvitatása volt annak reményében, hogy az ott elhangzottak valamint a jelen kötetben felvetett kérdések és válaszok az elméleti szakembereket, a jogalkotókat és a jogalkalmazókat a kutatási eredmények további hasznosítására fogják ösztönözni. A konferencia alapjául szolgáló kutatás azzal a céllal indult 2015 szeptemberében, hogy átfogóan elemezze az Európai Unió egyenlő bánásmód jogának beépülését a magyar jogrendszerbe. A kutatás során a nemzeti és szupranacionális jogrendszerek között érvényesülő szinergiát és az uniós tagságból eredő kötelezettségeket vizsgáltuk az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban, számba véve az eredményeket és az esetleges hiányosságokat úgy a jogalkotásban, mint a bírói és a hatósági jogalkalmazásban. A kutatás kiinduló hipotézise volt, hogy az Európai Unió egyenlő bánásmód koncepciója alapvetően és elsősorban a belső piachoz és gazdasági megfontolásokhoz kapcsolódik, mégis, az alapjogvédelmi szemlélet egyre általánosabb követelményként van jelen az uniós és tagállami szintű jogalkotásban és jogalkalmazásban egyaránt – amint azt az Európai Unió Bíróságának gyakorlata is igazolja. Az egyenlő bánásmód többrétegűvé váló védelmének szintjei (nemzetközi, európai, nemzeti) egyre nyilvánvalóbb hatást gyakorolnak egymásra. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen az Unió egyenlő bánásmód jogának hazai jogba való beépülése és kikényszeríthetősége, hipotézisünk szerint a bíróságok és más hazai jogvédő intézmények (elsősorban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Egyenlő Bánásmód Hatóság) szinergikus együttműködése szükséges. A konferencia és egyben a kutatás megerősítette az uniós egyenlő bánásmód irányelvek tagállami és ezen belül magyarországi implementációjának alapvető, generális nehézségeit. Ilyenek többek között: a jogismeret alacsony szintje és az ebből fakadó jogértelmezési bizonytalanságok a jogalkalmazás során, a szakpolitikai tervezéshez szükséges és az egyenlőségre vonatkozó adatok hiánya, az ilyen típusú adatgyűjtés szenzitív volta, és nem utolsó sorban a megállapított egyenlő bánásmód jogsértések esetén alkalmazott illetve alkalmazható jogkövetkezmények elégtelen volta. A kutatás során folytatott szakmai konzultációk is világosan megmutatták, hogy azokban az élethelyzetekben, amelyekben a leggyakrabban merül fel az egyenlő bánásmód kérdése, a fent említett hiányosságok a legfőbb buktatói az uniós egyenlő bánásmód irányelvek helyes hazai implementálásának. A kötetben elhelyezett tanulmányok – a teljesség igénye nélkül – ezekre a jelenségekre kívánnak reflektálni hazai és külföldi, elméleti és gyakorlati szakemberek írásain keresztül. A kötetben megjelenő tanulmányok egy része valamint a 2015-2019 között megtartott szakmai konzultációk és a zárókonferencia a fent jelzett kutatási projekt támogatásával készült – amelyért köszönet jár a finanszírozónak, mint ahogy köszönet jár mindazoknak a kollégáknak, akik a projektben kutatóként vagy más minőségben mindvégig közreműködtek.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Esélyegyenlőség, Tanulmánykötet, Egyenlő bánásmód, Európai jog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright / Impresszum
Tartalomjegyzék
[5-6]
Szerkesztői előszó
[7]-8
Szalayné Sándor Erzsébet: A megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmód elv rendszertani összefüggései és együttes értelmezése a 2009 előtt uniós jogfejlődésben
[9]-34
   Bevezetés – A megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság összefüggései
[9]-12
   Áttekintés-18.cikk
12-28
      1. Az általános diszkrimináció tilalom elvének helye és szerepe az uniós jogrendben
13-15
      2. Személyi és tárgyi hatály
15-22
         2.1. Személyi hatály
15-16
         2.2. Tárgyi hatály
16-22
            2.2.1. A hatály szempontjából releváns tartalom az EUMSz-ben
17-21
            2.2.2. A hatály szempontjából releváns tartalmi elemek az EUSz-ban
21-22
      3. A diszkrimináció lehetséges formáinak megítélése az EuB gyakorlatában
23-25
      4. A diszkrimináció tilalom elve alóli kimentési okok gyakorlata
25-27
      5. Részletező szabályok meghozatalára irányuló felhatalmazás
27-28
   Áttekintés-EUMSZ 19.cikk
28-34
      1. Az egyenlő bánásmód általános elve
28-30
         1.1. Az elv helye az EU jogrendjében
28-29
         1.2. Az elv fogalma és tartalma
29-30
      2. Részletező jogszabályok megalkotása
31-32
      3. Tendenciák az EuB értelmezési gyakorlatában
32-34
         3.1. Primer, általános alapelv versus szekunder jog?
32-33
         3.2. Tág jogértelmezés
33-34
      4. Az egyenlő bánásmód elvét sértő intézkedések kimentési lehetőségei
34
Kádár Tamás: Egyenlő bánásmód az Európai Unióban – eredmények és nyitott kérdések
[35]-43
   Az EU-s jogalany fejlődése
[35]-38
   A jogalkalmazás gyakorlati problémái
38-41
   Európai jó gyakorlat - Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek
41-43
   Az egyenlő bánásmód joganyag jövője
43
Mohay Ágoston: Az Európai Unió nemzetközi kötelezettségei az egyenlő bánásmód terén
[45]-60
   1. Bevezető gondolatok
[45]
   2. Az Európai Unió mint nemzetközi szerződések alanya
[45]-47
   3. Az EU és a CRPD
47-55
      3.1. A CRPD mint vegyes szerződés
48-50
      3.2. Az EU, mint a CRPD szerződő fele
51-55
   4. Az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez
55-57
   5. Az Unió csatlakozása az Isztambuli Egyezményhez
57-59
   6. Záró gondolatok
59-60
Szajbély Katalin – Török Tamás: Az ombudsmani intézmény sajátos szerepe az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos uniós szabályozás implementációjában – jogfejlesztés és jogalkalmazás
[61]-86
   1. A kisebbségi ombudsman antidiszkriminációs szerepvállalása
62-73
      1.1. Jogfejlesztés a gyakorlatban (a tételes jog pótlása)
64-71
         A magánszektor közvetett ellenőrzése
64
         Fogalmi újítások
64-67
         Fókuszban a jogellenes elkülönítés
67-70
         Átfogó vizsgálat
70-71
      1.2. A kisebbségi biztos részvétele az antidiszkriminációs jogalkotásban
71-72
      1.3. Az antidiszkriminációs jogalkalmazás segítése
72-73
   2. Az intézményi átalakulás tapasztalatai: Új kihívások és lehetőségek az ombudsmanhelyettes jogvédelmi és jogfejlesztő tevékenységében
73-86
      2.1. A jogalkalmazási sztenderdek megerősítése és interdiszciplináris (át)értelmezése
75-79
      2.2. Joggyakorlat-elemzés és -egységesítés
79-83
      2.3. Jogdogmatikai fejlesztések
83-86
   3. Összegzés
86
Zaccaria Márton Leó: Az implementációról egy (hosszú) mondatban – egyenlő bánásmód az Mt-ben és azon túl
[87]-101
   1. Bevezető gondolatok
[87]-89
   2. Az egyenló bánásmód helye a munkajogi szabályozásban
89-93
      2.1. Az egyenló bánásmód mint munkajogi alapelv
89-91
      2.2. Az egyenlő bánásmód és a szerződési szabadság kollíziója a munkajogviszonyban
92-93
   3. További neuralgikus pontok a magyar szabályozásban
93-100
      3.1. Összehasonlító helyzet és hipotetikus alannyal történő összehasonlítás
93-96
      3.2. A munkáltatói kimentés sajátosságai a magyar jogban
96-98
      3.3. Az életkoron alapuló foglalkozási antidiszkrimináció magyar jogi leképeződése
98-100
   4. Konklúzió
100-101
Tóth Norbert: Joghézag és analógia az uniós jogban – az ún. Coman-ügy példája
[103]-126
   1. Bevezetés és az úgy alapeljárásának ismertetése
[103]-105
   2. Joghézag és analógia az EUB érvelésében
105-110
   3. Az analógiáról általában
110-121
      3.1. Az analógia jogdogmatikai és belső jogi összefüggései
110-115
      3.2. Analógia a nemzetközi jogban
116-119
      3.3. Analógia a Coman-ítéletében
119-121
   4. Összegzés és záró gondolatok
121-126
Lattmann Tamás: A megkülönböztetés tilalma a nemzetközi jog, azon belül a nemzetközi humanitárius jog rendszerében
[127]-133
   Terminológiai tisztázás az emberi jogi és humanitárius jogi kifejezések és tartalmaik között
128-129
   A diszkrimináció tilalma a Genfi egyezményekben és a humanitárius szokásjogban
129-130
   A tilalom megjelenése a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos bírói gyakorlatban
131
   Elméleti lehetséges forgatókönyvek jogsértő vagy határeseti helyzetekre
132-133
   Konklúzió
133
Rutai Zsuzsanna: Mit jelent a gyermekrészvétellel összefüggő egyenlő bánásmód követelménye a nemzetközi szervezetek számára?
[135]-150
   Bevezetés
[135]
   Gyerekrészvétel és az egyenlő bánásmód követelménye
136-137
   Kik a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó gyerekek?
137-139
   A részvételhez való jog
139-141
   A részvétel lehetősége
141-144
   A részvételhez szükséges tér
144-146
   A részvételhez szükséges eszközök
146-148
   A részvételhez szükséges támogatás
148-150
   Összefoglalás
150
Kis Kelemen Bence: Gyűlöletbeszéd a szólásszabadság és a vállalkozás szabadságának keresztmetszetében
[151]-168
   1. Bevezető gondolatok
[151]-153
   2. Internetes forgalomirányító szolgáltatások: szólásszabadság, gyűlöletbeszéd és felelősség
153-161
   3. Törlési és blokkolási esetjogi kitekintés német és amerikai szemmel
161-165
   4. Kitekintés az internetes forgalomirányító szolgáltatók emberi jogi felelősségére a nemzetközi jog tükrében
165-167
   5. Konklúzió
167-168
Bethlendi András: A kisebbségek jogai és a kisebbségi jogok közötti különbségről
[169]-185
   1. A többségi állam
[169]-173
   2. A kisebbségi lét természete
173-176
   3. Az otthonosság politikai filozófiája és jogrendszere
176-181
      3.1. Az otthonosság politikai filozófiája
176-177
      3.2. Az otthonosság jogi nyelvezete
177-180
      3.3. Egyéni és kollektív jogok az otthonosság függvényében
180-181
   4. A jogok jelöltsége és a jogegyenlőség
181-184
   5. Következtetések
184-185
Gyerő Dávid: Egyenlő bánásmód és a vallási identitás szabadsága Romániában
[187]-196
   Egyenlő bánásmód és vallásszabadság
188-191
   A vallási identitás szabadsága és a szabad vallásgyakorlás joga
192-193
   Egyenlő bánásmód a tulajdonhoz való jogban
194-196
Daka Marija: Egyenlő bánásmód és passzív választójog: Bosznia-Hercegovinát érintő ügycsoport az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
[197]-206
   1. Bevezetés
[197]-198
   2. Jogesetek bemutatása és kapcsolódási pontok az egyenlő bánásmód követelményhez
198-203
      2.1. Az Európai Unió jogára való hivatkozás - a konvergencia bizonyítéka
200-201
      2.2. Az Egyezmény 14.Cikke vs. a 12. Kiegészítő Jegyzőkönyv 1.Cikke
201-202
      2.3. Állítólagos további jogsérelmek
202-203
   3. Az ítéletek végrehajtása
203-204
   4. Konklúzió
204-206
Hátsó borító