Új tavaszi seregszemle corvina logo

Szerkesztő: Székely Endréné
További szerző: Székely Endréné
Cím: Új tavaszi seregszemle
Alcím: Szakmunkásnevelés a Magyar Tanácsköztársaságban
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.

coverimage Ez a könyv az első magyar proletárdiktatúra hősei és mártírjai emlékére, s a most még iskolába járó fiatal szakmunkásgeneráció lelkesítésére és okulására készült. Ha fiataljaink, elsősorban ipari tanulóink jobban megismerik a Tanácsköztársaság vívmányait, hősi küzdelmeit, gondoskodását az addig emberszámba sem vett inasokról, tanoncokról —. jobban meg tudják majd becsülni mindazt, amit ma a Magyar Népköztársaság számukra nyújt. S ami még ennél is fontosabb, a Tanácsköztársaság kommunistáinak, köztük a fiataloknak is, áldozatkészsége, elszántsága, tudásvágya, munkalendülete és izzó hazaszeretettel párosult proletárnemzetközisége olyan világító példa számukra, amelyről soha többé nem szabad megfeledkezniük. A mai felnőtt generációnak is csak épülésére szolgálhat a proletárelődökre emlékezés. Különösen sok, ma is megszívlelendő tanúiságot és útmutatást meríthetünk a Tanácsköztársaság nagyvonalú művelődéspolitikájának s azon belül szakmunkásnevelésének mélyebb megismeréséből. A szakmunkásnevelés 1919-es dokumentumait lapozgatva, csodálat fog el bennünket. Mennyi szép terv, lelkes, de reális, józan elgondolás született a kultúra e területén is, a mérhetetlen gazdasági nehézséggel, sok ádáz belső és külső ellenséggel küzdő proletárforradalmárok szívében! Mert e dokumentumok majd minden sorát szívvel írták. Az elsárgult lapokon ma is érződik a forradalmi lelkesedés, s az ifjúság, az ifjúmunkások iránti nagy-nagy szeretet, féltő gondoskodás. A Tanácsköztársaság politikusai és kultúrpolitikusai jól tudták, hogy olyan lesz a proletárállam, amilyenné a proletárgyermekeket nevelik, ahogyan róluk gondoskodnak. Különösen nagy szeretettel és hozzáértéssel fogtak hozzá a Tanácsköztársaság művelődéspolitikusai a szakmát tanuló fiatalok nevelésének és képzésének a proletárdiktatúra, a szocializmus igényeinek megfelelő gyökeres megváltoztatásához. Az erről készült tervek és intézkedések nagy erőssége is az volt, ami az egész iskolai reformtervet jellemezte: a közösség, .a közös erőfeszítés ereje. Az ifjúszakmunkás-képzés új szervezetére, szocialista eszmei-politikai irányára és tartalmára vonatkozó javaslatok és a foganatosított rendelkezések az elméleti és gyakorlati szakemberek széles körének bevonásával készültek. Részt vettek benne pedagógusok, mérnökök, szakmunkások, minden termelési ág, szakma legjobbjai. Az egész iskolai reformterv különböző területeinek kidolgozásában összesen mintegy 500 közvetlen munkatárs vett részt, de minden tervezet megvitatásába ennél is jóval több gyakorlati szakember kapcsolódott bele. így jött létre a szocialista szakmunkásnevelésnek az a koncepciója, mely egyaránt figyelembe vette az új társadalom politikai, gazdasági és kulturális-pedagógiai igényeit a forradalmi magyar munkásosztály jövendő tagjai iránt éppúgy, mint maguknak a fiataloknak igényeit, teherbírását, képességeit, s amelyben mind az elmélet, mind a gyakorlat megkapta az őt megillető helyet. Az 1919-es forradalmár nemzedék jó része életével fizetett a rövid proletárszabadságért. Az életbenmaradottak is sok-sok szenvedést, börtönt, évtizedekig tartó hontalanságot vállaltak forradalmi tetteikért, meggyőződésükért.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Szakmunkásképzés, Magyar Tanácsköztársaság, Szakmunkásnevelés, Szakmunkások
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
[0]
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Előszó
7-9
Bevezetés
11-29
   1. A tanoncok és a tanoncoktatás helyzete az első imperialista világháború előtt és alatt
11-14
   2. A tanoncok és a tanoncképzés az 1918-as polgári demokratikus forradalom idején
15-17
   3. A szakmunkásnevelés helye a tanácsköztársaság művelődéspolitikájában
17-21
   4. A szakmunkásképzés új rendszerével kapcsolatos intézkedések
21-23
   5. Egyes iparágak szakmunkásképző iskoláira vonatkozó tervek
23-24
   6. Az ifjúmunkások iskolánkívüli művelődése és részvétele a politikai életben
24-27
      Megjegyzések a dokumentumokhoz
29
1. A tanoncok és a tanoncoktatás helyzete az első imperialista világháború előtt és alatt
31-39
   Az iparostanoncokról
31-32
   Kizsákmányolás, hosszú munkaidő
32
   Hajsza a tanoncok ellen
32-36
   Gyermekek életét és vérét
36-37
   Lakásviszonyok, piszok, rossz táplálkozás
37
   Agyonvertek egy inast
37-38
   Korbáccsal és vasvillával
38
   Az esti és vasárnapi tanoncoktatás ellen és mellett
39
   Tanoncképzés
39
2. A tanoncok és a tanoncképzés az 1918-as polgári demokratikus forradalom idején
40-49
   Az Ifjúmunkások Országos Szövetségének követelései
40-41
      I. Ifjúmunkás szociálpolitikai szervezetek
40
      II. Az ifjúmunkás-védelem
40-41
         1. Az iparoktatás fejlesztése
40
         2. A munkaviszony javítása
40
         3. Egészségügyi követelmények
41
         4. Általános követelések
41
      III. A tanonciskola reformja
41
   Megalakult a Független Ifjúmunkás Szövetség
42-43
   Béke vagy harc
43-44
   Forradalmi ifjúmunkások
44
   Az ifjúmunkás szövetség beadványa a kereskedelemügyi miniszterhez
45-46
   A Magyarországi Tanítók Szakszervezetének kultúrprogramja (a december 30-i közgyűlés elé terjesztett tervezet)
46-47
      I. Elvi nyilatkozat
46
      II. Reformkövetelések a mai kormánnyal szemben
47
   A nevelésügy hamupipőkéi
47-48
   A Magyarországi Tanítók Szakszervezete népoktatási programja
48
      H) Szakiskolák
48
   Szakmunkásképző iskola (az Iskolai Reformbizottság tanterveiből)
48-49
3. A szakmunkásnevelés helye a Tanácsköztársaság művelődéspolitikájában
50-85
   A Forradalmi Kormányzótanács XXVI. számú rendelete
50
   A Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának programja
50-51
      Az oktatás terén
50-51
      Munkásvédelem
51
   A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság Alkotmánya
52
   A Forradalmi Kormányzótanács XVIII. K.T.E. számú rendelete munkásegyetemeknek és középfokú oktatás keretében előkészítő tanfolyamoknak létesítése tárgyában
52
   A Közoktatásügyi Népbiztosság ügybeosztása
53-54
   A Forradalmi Kormányzótanács XXIV. számú rendelete a nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vételéről
54-55
   A Forradalmi Kormányzótanács LIV. számú rendelete a művelődés és oktatás ügyei igazgatásának átmenetileg való szabályozása tárgyában
55-56
   A Közoktatásügyi Népbiztosság 6. KN. sz. rendelete a kulturális célokat szolgáló épületek és helyiségek kezelésbe vételéről
56
   A Közoktatásügyi Népbiztosság 16. KN. sz. rendelete a tanoncokról
57
   A Forradalmi Kormányzótanács LXIV. számú rendelete
57
   A Közoktatásügyi Népbiztosság 53. KN. sz. rendelete
58-59
   A közoktatás programja
59-62
   Minden tanítóhoz! (Sas Andor)
63-67
   Közkinccsé tesszük a műveltséget. Szabados Sándor közoktatásügyi népbiztos nyilatkozata
67-68
   Kapitalista és kommunista iskola (Halász Arnold)
68-70
   Gyermek-gyógyszanatórium a svábhegyi „Nagyszállodából"
70
   A kultúrpolitikai és nevelésügyi ügyosztály munkaköre (Kelen Ferenc)
71-72
   Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság működéséről
72-73
   Ifjú Proletár!
74-75
   Az új iskola. 14 éves korig egységes népiskola. — Azután szakiskola vagy reformiskola. — 18. életévig senki sem dolgozik (Bartos Erzsébet)
75-76
   A Magyarországi Tanítók Szakszervezetének Országos Iparoktatási szakosztálya megalakult
77
   Az ifjúmunkások oktatásának reformja
77-78
   Az ifjúmunkások oktatása (Lékai János)
78-82
   Az ipari szakoktatás jövőjéről
82-83
   Nincs már tandíjfizetés
83
   Új korszak a somogyi ifjúmunkások életében. Felszabadultak az ifjú rabszolgák
84
   A tanoncok gyógyintézetbe való beutalása
84
   Az ifjúmunkások élelmezése
85
4. A szakmunkásképzés új rendszerével kapcsolatos intézkedések
86-137
   Az Iparoktatási Főigazgatóság jelentése a Közoktatásügyi Népbiztosságnál
86-89
      I. Iparostanonciskolák
86-87
      II. Kereskedőtanonc-iskolák
87
      III. Iparos- és kereskedőtanonc-iskolai szakfelügyelet
87-89
   Szakmunkásképző iskolák a Közoktatásügyi Népbiztosságnak a Tanácsok Országos gyűlése elé terjesztett jelentéséből
89-91
      Mezőgazdasági szakmunkásképzés
91
      Elosztóüzemi szakmunkásképzés
91
   Az iparos ifjúmunkásképzés költségei
91-94
   Vas- és fémipari szakmunkásképzésre alkalmas talált műhelyek jegyzéke
94-95
   A Közoktatásügyi Népbiztosság átirata a Népgazdasági Tanácshoz az ifjúmunkásügyek rendezése tárgyában
95-98
      MEGJEGYZÉSEK
98-100
   Rendelettervezet az ipari szakmunkásképző iskolák szervezetére, igazgatására, és tantervére vonatkozólag
101-107
      Iparág-kimutatás
104-107
   Eljárási szabályok
107-110
   Rendelet az ipari ifjú szakmunkások ügyeit és iskoláztatását intéző bizottságok tárgyában
111-118
      4. A szakmunkásképző bizottságok ügyrendje
112-113
      5. Az elsőfokú ipari szakmunkásképző tanács ügyköre
113-116
         I. Nyilvántartás
113-114
         II. Tanulmányi ügyek
114
         III. Igazgatási ügyek
114
         IV. Pénzügyi ügyek
114
         V. Fegyelmi ügyek, bírságok
115-116
         VI. Jóléti intézmények
116
      6. A másodfokú szakmunkásképző bizottság ügyköre
116-117
      7. A népbiztosságközi (harmadfokú) szakmunkásképző tanács ügyköre
117-118
   Az újpesti művelődésügyi osztály munkás-szakképző és továbbképző szakosztályának programja
118-124
      1. Ifjúmunkások képzése
119-124
   Értekezlet az építőipari oktatásról
124-125
      Tárgysorozat
125
   Intézkedés az ipari szakmunkásképző iskolák részére szükséges faipari és kőfaragó telepek átengedése tárgyában
125-128
   A textilipari szakiskoláról
128
   Üzemszervezeti szakmunkásképző iskola
129
   A háziipar-tanítás reformja
129
   Univerzális műhelytelep Kaposváron. A jövő kézműveseinek iskolája
130
   Ifjúmunkástelep a Szántó-laktanyában. Közműhely, iskola, felolvasóterem és szórakozóhely. Hogyan lesz mérnök az inasból?
131
   Cipőgyári szakiskola
132
   Proletárlányok új pályája
132
   Földmívesoktatás Magyarországon (B. B.)
132-134
   Európa legnagyobb kertésztelepe
134-135
   Mezőgazdasági szakiskola Albertfalván
135-136
   Az ifjúmunkások oktatásának reformja. Nem a műhelyben, hanem „tanműhelyekben" fogják kiképezni az ifjúmunkásokat
136-137
5. Egyes iparágak szakmunkásképző iskoláira vonatkozó tervek
138-171
   Intézkedés az ipari szakmunkásképző iskolák tantervére és tananyagbeosztására vonatkozó részletes tervezetek kidolgozása ügyében
138-141
   Kiegészítő intézkedés a tantervvel kapcsolatban
141-142
   A könyvnyomdász és rokon iparágak szakmunkásképző iskolája
142-155
      Javaslat a sokszorosítóipari szakiskola szervezetére vonatkozólag
144-147
      A nyomdász-szakiskola tananyagbeosztásának bírálata
148-155
   Ifjú szakmunkásképző építőipari szakiskolának az ország dunántúli részében leendő szervezése
155-163
      Javaslat építőipari szakiskolának az ország dunántúli részében leendő szervezése tárgyában
156-163
   B. Geiger Eta felajánlja iskoláját a Tanácsköztársaságnak
164
   A felsőruha-varró tanműhely kézimunka-tananyaga
164-168
      A kézimunka-tanítás a műhelyiskolában
165-166
      Néhány szó a műhelyről
166-167
      A munkára való nevelésről
167
      A tananyagról
167-168
   A kereskedelmi iskolák üzemszervezeti szakiskolává alakítása
168-171
6. Az ifjúmunkások iskolánkívüli művelődése és részvétele a politikai életben
172-183
   Dolgozik a szabadiskola. Háromszáz állandó tanuló nyolc osztályban (Deák Andor dr.)
172-173
   Mozgószínházat és színházat kapnak a proletárgyermekek és ifjúmunkások
173-174
      Könyvtárt kaptak az ifjúmunkások
174
   Diákok szociális kiképzése
174-175
   Tehetségtermelés
175
   Előadások az ifjúmunkásoknak
175
   Jelentkezés a proletár-képzőművészeti tanműhelybe
175
   Ifjúmunkások zeneoktatása
176
   Az ifjúmunkások művészeti nevelése
176-177
   Ifjúmunkás-kérdések
178-179
   Szabadság, munkafegyelem és kommunizmus
179-181
   Az ifjak
181-182
   Ifjúmunkás testvérek! Elvtársak!
182-183
Tartalomjegyzék
185-187
Kolofon
[188]
Hátsó borító
[189]