Iskolai légkör és eredményesség corvina logo

Szerző: Széll Krisztián
Cím: Iskolai légkör és eredményesség
Alcím: Fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák
Megjelenési adatok: Belverde Meridionale, Szeged, 2018. | ISBN: (print) 978-615-5372-88-9 | (pdf) 978-615-5372-89-6

coverimage A minőségi oktatás fogalmi keretei, jelentéstartalmai nagymértékben kitágultak és egyre összetettebbé váltak az utóbbi időben. Ugyanakkor az bizton állítható, hogy minőségi oktatás csak az elérni kívánt cél(ok) függvényében értelmezhető, mely(ek) elérése feltételezi a hatékony, eredményes és méltányos oktatás meglétét. Vagyis azok az oktatási rendszerek lehetnek igazán sikeresek, ahol a hatékony és eredményes oktatás mindenkire kiterjed, ahol a családi-társadalmi státusz nem befolyásolja az egyes tanulók teljesítménye közötti különbségeket. Jelen kötet a minőségi oktatás kapcsán alapvetően az eredményességi és az esélyegyenlőségi szempontok együttes megjelenésére fókuszál, vagyis a vizsgálat tárgyát azok az alacsony státuszú iskolák jelentik, ahol az átlagosnál jóval magasabb arányban tanulnak olyan diákok, akik társadalmi-gazdasági (szocioökonómiai) szempontból kedvezőtlen helyzetben vannak. A könyv alapját képező kutatás kiindulópontja, hogy az iskola alapvető célja az alapkompetenciák megszerzését (is) garantáló minőségi oktatás biztosítása, mely során kulcsfeladatként jelenhet meg a tanulók eltérő háttérjellemzőiből (származás, szociális helyzet, veleszületett képességek stb.) adódó, sok esetben a továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyekben, az objektív és szubjektív életfeltételekben egyaránt megjelenő különbségek mérséklése. Az iskolai sikertelenség vizsgálata, az iskola belső világának feltárása, megértése segíthet leküzdeni az iskolai kudarcokhoz vezető társadalmi depriváció okozta hatásokat is. A könyvben megjelenő szakmai álláspont szerint az iskolarendszernek a családi, társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül minden egyes tanuló esetében ki kell fejlesztenie azokat az alapkészségeket, kompetenciákat, amelyek a mindennapi életben való boldogulást megalapozzák. Ezért is válik egyre fontosabbá a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű gyermekeket nagy számban oktató iskolákban az iskolai eredményességet pozitívan befolyásoló tényezők megléte, fejlesztése. A meghatározó tényezők feltárásához és az iskolafejlesztések megalapozásához nyújthat releváns információt az olyan alacsony társadalmi-gazdasági státuszú iskolák összevetése, melyek eredményessége kiemelkedő, illetve nagyon gyenge. A könyvben adott iskola társadalmi-gazdasági státusza minden esetben az iskolába járó tanulók társadalmi-gazdasági státuszának iskolai szintű átlagát jelenti, mely olyan tényezők együttese mentén határozható meg, ami az anyagi körülményekre, szociális juttatásokra, valamint a szülők munkaerőpiaci helyzetére és iskolázottságára vonatkozó információkat foglal magában. A könyv első része a kutatás elméleti és értelmezési keretét járja körül, tárgyalva a kutatás alapjául szolgáló fogalmi kereteket és definíciós hátteret, míg a második része a konkrét kutatás paramétereit és eredményeit részletezi. Az oktatási minőség és a minőségi oktatás témakörét taglaló fejezetben választ kapunk arra, hogy miként definiálható az oktatási hatékonyság, eredményesség és méltányosság, hogy a kutatás szempontjából miért fontos az iskola kontextusának figyelembe vétele, és hogy mit értünk iskolai pedagógiai hozzáadott érték és a reziliencia jelensége alatt.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
5-6
Ábrák jegyzéke
7-8
Táblázatok jegyzéke
9-10
Előszó
11-13
I. Oktatási minőség és minőségi oktatás
15-33
   1. Iskolai szelekciós mechanizmusok
17-19
   2. Esélyegyenlőtlenségek értelmezési modelljei
20-21
   3. Iskolai kontextus (ökológiai megközelítés)
21-24
   4. Eredményesség és méltányosság
24-29
      4.1. Iskolai pedagógiai hozzáadott érték
24-26
      4.2. Reziliencia
26-29
   5. Pedagógiai és módszertani kultúra
29-31
   6. Iskolai légkör
31-33
II. Mitől függ az iskolák eredményessége?
35-78
   1. Iskolaeredményességi kutatások fókuszpontjai
35-41
   2. Az oktató-nevelő munka beágyazottsága
41-52
      2.1. Komplex eredményességi modellek
42-50
      2.2. Tárgyi és finanszírozási feltételek
50-52
   3. Tanári jellemzők
52-54
   4. Tanítási gyakorlatok, attitűdök
54-68
      4.1. Képesség szerinti szelekció
55-59
      4.2. Nyelvi kódok
59-63
      4.3. Tanulókkal szembeni elvárások (önbeteljesítő jóslatok)
63-68
   5. Iskolai eredményesség legmeghatározóbb tényezői
68-73
   6. Iskolai légkör meghatározó szerepe
73-78
III. A reziliencia fejlesztésének iskolai tényezői
79-90
   1. Alacsony státuszú iskolák jellegzetességei
79-83
   2. Az iskola szerepéről és lehetőségeiről
83-90
IV. A kutatás módszertana
91-117
   1. Komplex értelmezési és elemzési keretrendszer
91-95
   2. Kutatási célok, kérdések, hipotézisek
95-97
   3. Módszerek és adatforrások
98-103
   4. Pedagógiai hozzáadott érték számítása
104-107
   5. Vizsgált iskolacsoportok
107-109
   6. Iskolai légkör mérése
109-111
   7. Módszertani korlátok, dilemmák
111-117
      7.1. Pedagógiai hozzáadott érték
111-113
      7.2. Aggregált, iskolai szintű átlagok
113-114
      7.3. Kapcsolt adatbázisok
114
      7.4. Létszámsúlyok
114-117
V. A kutatás eredményei
119-182
   1. A vizsgált iskolacsoportok legfontosabb jellemzői
119-133
      1.1. Eredményesség és státusz szerinti különbségek
120-124
      1.2. Főbb iskolai jellemzők szerinti különbségek
124-133
   2. Miként hatnak az eltérő iskolai kontextusok?
133-142
      2.1. Tanulói eredményesség
134-136
      2.2. Tanulói elképzelések, család-iskola kapcsolat
137-139
      2.3. Teljesen azonos státuszú iskolacsoportok különbségei
139-142
   3. Cél-, norma- és értékrendszer
142-149
      3.1. Pedagógiai célok
142-144
      3.2. Szükségesnek tartott pedagóguskompetenciák
145-146
      3.3. Norma- és értékrend
146-149
   4. Pedagógiai gyakorlatok
149-155
      4.1. Kognitív képességek fejlesztése
151-152
      4.2. Személyiség és társas készségek fejlesztése
153-154
      4.3. Esélyteremtés és a családokkal való együttműködés fejlesztése
154-155
   5. Kapcsolatok és együttműködések
156-161
   6. Általános közérzet
161-165
      6.1. Elégedettség a pedagóguspályával
162-164
      6.2. Felelősségérzet
165
   7. Légkördimenziók és az eredményesség kapcsolata
166-168
   8. Attitűdmintázatok: szegregáció és hátránykompenzáció
168-182
      8.1. Együttnevelés vagy szelekció?
168-171
      8.2. Szegráció megítélése
171-174
      8.3. Mit tehetnek az iskolák és pedagógusaik?
174-182
VI. Összegzés
183-195
Felhasznált irodalom
197-227
Kolofon
Hátsó borító
Ábrák jegyzéke
43-180
   1. ábra: A tanári szakmai fejlődés értelmezési és elemzési kerete (hagymamodell)
43
   2. ábra: Az oktatási eredményesség integrált többszintű modellje
47
   3. ábra: Az eredményes oktató-nevelő munka elemzésének lehetséges keretrendszere
49
   4. ábra: Az iskolai minőség és eredményesség beágyazottsága
92
   5. ábra: Komplex értelmezési keretrendszer
93
   6. ábra: A kutatás vizsgálati fókusza
95
   7. ábra: A matematika és szövegértés képességterületen elért átlageredmények a vizsgált iskolacsoportokban a tanulók halmozottan hátrányos helyzete szerint (átlagpont)
135
   8. ábra: A nyolc évfolyam alatt legalább egyszer évfolyamot ismétlők aránya a vizsgált iskolacsoportokban a tanulók halmozottan hátrányos helyzete szerint (%)
136
   9. ábra: Az előző év végi tanulmányi átlageredmények a vizsgált iskolacsoportokban a tanulók halmozottan hátrányos helyzete szerint (%)
141
   10. ábra: Az elmúlt négy évben iskolai szervezésű táborozáson, nyaraláson legalább egyszer részt vevők aránya a vizsgált iskolacsoportokban a tanulók halmozottan hátrányoshelyzete szerint (%)
142
   11. ábra: A pedagógiai célok megjelenése a vizsgált iskolacsoportokban (említések aránya, %)
144
   12. ábra: A pedagóguskompetenciák fontosságának megítélése a vizsgált iskolacsoportokban (csak a valamennyi itemre válaszolók átlaga)
146
   13. ábra: A norma- és értékrend klímadimenzió összetett indexének átlagértékei a vizsgált iskolacsoportokban
148
   14. ábra: A pedagógiai gyakorlat klímadimenzió összetett indexének átlagértékei a vizsgált iskolacsoportokban
151
   15. ábra: A tanulók kognitív képességeinek fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenységek színvonala a vizsgált iskolacsoportokban
152
   16. ábra: A tanulók személyiségének és társas készségeinek fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenységek színvonala a vizsgált iskolacsoportokban
154
   17. ábra: Az esélyteremtés és a családokkal való együttműködés fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenységek színvonala a vizsgált iskolacsoportokban
155
   18. ábra: A kapcsolatok és együttműködések klímadimenzió összetett indexének átlagértékei a vizsgált iskolacsoportokban
158
   19. ábra: A általános közérzet klímadimenzió összetett indexének átlagértékei a vizsgált iskolacsoportokban
162
   20. ábra: Felelősségérzet a vizsgált iskolacsoportokban
165
   21. ábra: A légkördimenziók értékei a vizsgált iskolacsoportokban
167
   22. ábra: A reziliens és a veszélyeztetett iskolák pedagógusainak véleménykülönbségei az általános iskola választásának néhány kiemelt szempontjáról
169
   23. ábra: A reziliens és a veszélyeztetett iskolák pedagógusainak etnikai szegregációra, valamint hátránykompenzációra vonatkozó véleménykülönbségei
173
   24. ábra: A reziliens és a veszélyeztetett iskolák pedagógusainak véleménykülönbségei az iskola pedagógiai és szocializációs szerepére vonatkozóan
175
   25. ábra: A reziliens és a veszélyeztetett iskolák pedagógusainak véleménykülönbségei a családhoz, illetve az iskolához köthető hátránykompenzációt befolyásoló tényezőkre vonatkozóan
177
   26. ábra: A vizsgált iskolacsoportok pedagógusainak klaszterek szerinti megoszlása (%)
180
Táblázatok jegyzéke
38-188
   1. táblázat: Az oktatáseredményességi kutatások típusainak általános jellemzői
38
   2. táblázat: Az OECD INES kétdimenziós (szintek, fókuszterületek) indikátormodellje
44
   3. táblázat: Az iskolai szinten vizsgálható tényezők, változók
48
   4. táblázat: Az oktatás eredményességét növelő feltételek, tényezők
70
   5. táblázat: Az iskolai klíma alapvető dimenzió és tényezői
76
   6. táblázat: A rezilienciavizsgálatok fókuszpontjai
84
   7. táblázat: A reziliens iskolák jellemzői
88
   8. táblázat: Kutatási kérdések, hipotézisek, módszerek és adatforrások
101
   9. táblázat: Az iskolai légkördimenziók (főkomponensek) mutatóihoz felhasznált változók
110
   10. táblázat: Az általános iskolai pedagógusok telephelyi összlétszáma alapján kialakított súlyozott létszámok (fő)
115
   11. táblázat: A két vizsgált iskolacsoport pedagógusainak egymáshoz viszonyított arányai, és az ezek alapján kialakított súlyozott létszámok (fő)
116
   12. táblázat: A vizsgált iskolacsoportok pedagógusainak főbb jellemzői
117
   13. táblázat: A PHÉ mutatóval rendelkező, illetve az összes iskola társadalmi-gazdasági státusz szerinti különbségei
120
   14. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák eredményességi mutatók szerinti különbségei
121
   15. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák társadalmi-gazdasági státusz szerinti különbségei
122
   16. táblázat: A HHH, illetve a roma/cigány tanulói arány és az eredményesség összefüggései a reziliens és a veszélyeztetett iskolákban (Pearson-féle korrelációs együtthatók)
123
   17. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák területi elhelyezkedés és fenntartó szerinti különbségei
125
   18. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák méret és infrastrukturális jellemzők szerinti különbségei
126
   19. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák pedagógusállományát érintő jellemzők szerinti különbségei
127
   20. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák tanulói előtörténet, továbbhaladás, fegyelem és motiváció szerinti különbségei
128
   21. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák tanulásszervezés és oktatási módok, programok szerinti különbségei
129
   22. táblázat: A pedagógiai hozzáadott érték alakulása a vizsgált iskolacsoportokban az integrációs, képességkibontakoztató foglalkozás (IPR), valamint a cigány kisebbségi program (CKP) megléte szerint
130
   23. táblázat: A reziliens, illetve a veszélyeztetett iskolák szülő-iskola kapcsolataiban megmutatkozó különbségek
131
   24. táblázat: A veszélyeztetett iskolakategóriába kerülés (0 = reziliens iskola: n=75; 1 = veszélyeztetett iskola: n=81) esélyét mutató logisztikus regressziós modell eredményei
132
   25. táblázat: Az alul-, illetve kiemelkedően teljesítők aránya a vizsgált iskolacsoportokban a tanulók halmozottan hátrányos helyzete szerint (%)
135
   26. táblázat: A vizsgált iskolacsoportok tanulóinak főbb jellemzői, elképzelései és tanórán kívüli tevékenységei, valamint szüleik aktivitása szerinti szignifikáns különbségek (%)
138
   27. táblázat: A norma- és értékrend légkördimenziót alkotó tényezőkre adott válaszok megoszlása a vizsgált iskolacsoportokban (nr=118; nv=182)
147
   28. táblázat: A pedagógiai gyakorlat légkördimenziót alkotó tényezőkre adott válaszok megoszlása a vizsgált iskolacsoportokban (nr=118; nv=182)
150
   29. táblázat: A kapcsolatok és szakmai együttműködések légkördimenziót alkotó tényezőkre adott válaszok megoszlása a vizsgált iskolacsoportokban (nr=118; nv=182)
157
   30. táblázat: Az általános közérzet légkördimenziót alkotó tényezőkre adott válaszok megoszlása a vizsgált iskolacsoportokban (nr=118; nv=182)
161
   31. táblázat: Elégedettség a vizsgált iskolacsoportokban (nr=151; nv=198)
163
   32. táblázat: Páronkénti Pearson-féle korrelációs együtthatók az egyes légkördimenziók között
166
   33. táblázat: Páronkénti (Pearson-féle) korrelációs együtthatók (r) az egyes légkördimenziók, valamint az eredményességi mutatók között
168
   34. táblázat: A kompenzáció hatékonyságát befolyásoló tényezők megítélése a vizsgált iskolacsoportokban
176
   35. táblázat: A hátránykompenzáció tényezőinek megítélése alapján kialakított klaszterek középpontjai
178
   36. táblázat: A kutatási kérdésekre és hipotézisekre adott válaszok összegzése
188