A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívü királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott corvina logo

Szerző: Szentmiklósy Alajos Timót
Cím: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívü királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott
Megjelenési adatok: [Streibig József], Miaburg [Győr], 1791.

coverimage Igen rövid Elől-járó befzéddel akarok élni ezen rövid Munkában; azért kevés fzóval meg-mondom, hogy ez a’ kis könyv merő mese, vagy példa-befzéd, az az ollyan formán van itt a’ dolog elő-adva, mint a’ miképen a’ Magyar Orfzági Apoftoli Királyi Korona alatt lévő Papok fzokták és tartoznak tanítani a’ népet, mert azoknak a’ kezekben lévő Évangyéliom egy ollyan könyv, a’ melly nagy és hafznos dolgokat elő-ád mesével-is, vagy példa-befzéddel gyakran, mivelhogy az okos emberek’ vezérlésére ez az egyik jó út és mód. Már annakokáért az említett Magyar Orfzági Apoftoli Királyi Korona alatt, én is egy Evangyéliomra hallgatni és vigyázni akaró Papi embernek tartván magamat; e’ kis könyvben, mint kis tükörben, egy nagy dolgot, az az, a’ jó nevelést, mesében vagy példa-befzédben próbáltam elő-adni értelmes és nagyra termett Magyar Nemzetemnek, ámbár eleinte e’ fzép Nemzet’ elevensége Komédiában, akarta velem ezt elő-adatni. Mivel pedig e' nagy dologban, az az, a' jó nevelésben leg-többet várhat és reménylhet akármellyik Orfzág-is az ollyan jó Királyától, a' ki Atyai fzívvel vifeltetik az ö Jobbágyaihoz, ha vifzont az Ő Jobbágyai-is fiúi fzívvel téfzik az ö kötelességeket: azért én a' Jó Nevelésnek e' kis Tükörét próbáltam moft feltenni kedves Nemzetem' elébe, egy ollyan jó Királynak példájában, a’ kinek igazgatása alatt boldognak fefthetem (úgy tetfzik) azt az egéfz képzelt Orfzágot. Ki volt hát ez a’ jó fzívű Király? hol lakott , és millyen bóldogúl uralkodott ? el-mondom a' mesében vagy példa-befzédben az én kedves Magyar Nemzetemnek; fel-ofztván az egéfz Példa-befzédet négy különös Réfzekre.
Kategóriák: Neveléstudomány, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Felvilágosodás, Jozefinizmus, Vallási nevelés, Tanmese
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék