MagyarOK corvina logo

További szerzők: Szita Szilvia; Pelcz Katalin
Cím: MagyarOK
Alcím: Magyar nyelvkönyv - A1 : kompakt
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-501-3

coverimage A MagyarOK tankönyvcsalád kompakt kötete a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjét fedi le. A témák bemutatásának és feldolgozásának módjában a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt. Meggyőződésünk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a másokkal való értelmes és eredményes kommunikációra. Célunk az, hogy olyan könyvet és kapcsolódó internetes anyagokat adjunk diákok és tanárok kezébe, amelyek ezt az elvet a gyakorlatban is megvalósítják. A MagyarOK tankönyvcsalád jellemzői: • logikus és áttekinthető felépítésű. . Ennek a - szerzők által kidolgozott - módszernek egyik fontos alapelve, hogy a nyelvi produktumok létrehozását mindig megelőzi egy olyan fázis, amelyben a diák példákat kap arra, hogyan oldanák meg a közléshelyzetet . Ez az eljárás nagyban segíti a elsajátítását. • erőteljes progresszióval olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót a mindennapokban való eligazodásra és információcserére. • A szókincset a fejezetek változatos nyelvi input segítségével dolgozzák fel. • A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba. A fejezetek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül. • A könyv a nyelvtani jelenségeket szituatívan, kontextusba helyezve mutatja be és gyakoroltatja. • A könyv. Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a gyakorlatok nagy része más kultúrák bemutatását és összevetését is lehetővé teszi. A könyv minden fejezete hasonlóan épül fel: A Bevezető oldal képek, tematikus címszavak és példamondatok segítségével ad betekintést a feladat tematikájába. A Törzsanyag tartalmazza a témát feldolgozó szövegeket és feladatokat, illetve röviden bemutatja a kapcsolódó nyelvtant. A törzsanyag minden készséget egyenlő mértékben fejleszt és - a tájékozódás megkönnyítése érdekében - tematikus alfejezetekre tagolódik. A munkafüzetben található Nyelvtani összefoglalók és gyakorlatok a törzsanyagban előkerülő nyelvtani jelenségeket mutatják be részletesen, mélyítik el és gyakoroltatják. Az adott nyelvtani jelenséget célszerű a törzsanyagban javasolt helyen feldolgozni. A kötet Kiejtés szekciója a magánhangzók kiejtésére összpontosít. Ezt a részt beépíthetjük a törzsanyagba, vagy tárgyalhatjuk a fejezet záróegységeként. Önálló tanulásra is jól használható. A Hasznos mondatok egy oldalon összegyűjtve, tematikusán rendszerezve mutatja be a fejezetben szereplő legfontosabb mondatokat, kifejezéseket. Ez az ismétlést és a szókincs rendszerezését hivatott megkönnyíteni. A függelék a hangfelvételek leiratát tartalmazza. A tankönyvet az alábbi anyagok egészítik ki: A tankönyvcsalád honlapja: www.magyar-ok.hu • Diákoknak és tanároknak a tankönyv és a munkafüzet instrukciónak fordítása szójegyzékek és hasznos kifejezések számos idegen nyelven a munkafüzet nyelvtani magyarázatai angol és német nyelven a tankönyvhöz tartozó hanganyag és videók a tankönyv és a munkafüzet megoldókulcsa.
Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Magyar nyelv, Nyelvkönyv, Tankönyv, Tanulás, Idegennyelv, Képzés, Tanítás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Előszó
3-5
Tartalom
6-9
1. fejezet: Bevezető: A magyar nyelv
10-14
   Szavak
10-11
   Az ÁBÉCÉ és a hangrend
12-13
   Hasznos kifejezések és mondatok
14
2. fejezet: Találkozás
15-30
   Köszöntés, bemutatkozás
15-17
   Országok és városok - Nemzetiségek és nyelvek
18-23
   Számok
23-24
   Foglalkozások
25-26
   Én és a családom
27-28
   Kiejtés
29
   Hasznos kifejezések és mondatok
30
3. fejezet: Ismerkedés
31-42
   Hogy vagy? Hogy van?
31
   Használt tárgyak
32-36
   Technikai problémák
36-37
   Emberi tulajdonságok
38-40
   Kiejtés
41
   Hasznos kifejezések és mondatok
42
4. fejezet: A városban
43-62
   Hány óra van? Mennyi az idő? Milyen nap van ma?
43-45
   Helyek a városban
46-53
   Közlekedési eszközök
53-54
   Útbaigazítás
55-56
   Város és falu
57-60
   Kiejtés
61
   Hasznos kifejezések és mondatok
62
5. fejezet: Vásárlás, étterem
63-86
   Élelmiszerek és mennyiségek
63-69
   A piacon
69-71
   Mit eszünk? Mit iszunk?
72-75
   Az étteremben
76-80
   Ruhavásárlás
81-84
   Kiejtés
85
   Hasznos kifejezések és mondatok
86
6. fejezet: Szolgáltatások, szabadidős programok
87-106
   Helyek és helyzetek
87-91
   Mit csinálsz, ha van egy kis időd?
91-96
   Mikor találkozunk?
96-97
   Hobbi és szabadidő
97-99
   Hurrá, nyaralunk!
100-104
   Kiejtés
105
   Hasznos kifejezések és mondatok
106
7. fejezet: Dolgos hétköznapok
107-122
   Egy átlagos munkanap
107-112
   Mit csinálunk a munkahelyen?
113-115
   Egy magyar egyetemista Japánban
115-117
   Nyelvtanulás
118-120
   Kiejtés
121
   Hasznos kifejezések és mondatok
122
8. fejezet: Édes otthon
123-138
   A mi családunk
123-129
   Családi ünnepek: Születésnap
129-130
   Helyiségek és bútorok a házban
131-135
   Otthoni tevékenységek, házimunka
136
   Kiejtés
137
   Hasznos kifejezések és mondatok
138
Függelék
139-145
   A hanganyagok leirata
139-145
MagyarOK - Nyelvtani munkafüzet - A1 - Kompakt
147-250
   Tartalom
148-149
   2. fejezet
150-158
      A létige: van
150
      Helyhatározóragok: -ban/-ben, -n
151-152
      Származási hely: -i
152
      Milyen nyelven? -ul/-ül
152-153
      Szabályos igék
153-155
      Birtokos személyjelek: -m, -d
155-156
      Kérdőszók: Ki? Mi? Hol?
156
      Szórend: a fókuszpozíció
157
      Kiegészító kérdések és válaszok
157-158
      Kijelentő mondatok és eldöntendő kérdések
158
   3. fejezet
159-171
      A létige: van
159
      A névelő
160
         A határozott névelő: a/az (Ismétlés)
160
         A határozatlan névelő: egy
160
      Többszörös toldalékolás: a birtokos személyjel helye
161
      Birtokos személyjelek: -ja/-je, -a/-e
161-162
      A létige tagadása
163-165
      Számnév a főnév előtt: sok pénz, két-három fotó
165-166
      A főnévi igenév: -ni
166
      Segédigék: tud
166-167
      Szabályos igék kötőhanggal: -ít, két mássalhangzó
167-168
      Mutató névmás a főnév előtt: ez az/az , az a/az
169
      Szórend: tagadás
170-171
         Teljes tagadás
170
         Részleges tagadás
170-171
   4. fejezet
172-188
      Időhatározók: Mikor?
172
         Hány órakor? Melyik napszakban? Melyik napon?
172
      Időhatározók: Mettől meddig?
173
      Segédigék: lehet
173
      A társ- és eszközhatározó: -val/-vel
174-175
         Főnevek
174
         Névmások
175
      Helyhatározók: Hova? Hol? Honnan?
175-178
         Főnevek
175-177
         Névmások, határozószók
177
         Személyes névmások
178
      Rendhagyó igék: megy,jön
178-180
      A számnév toldalékolása: Hányas?
181
      A többes szám: -k
181-183
      Ikes igék
183-184
      Többszörös toldalékolás: -k
184
      Szórend: ige és vonzat
185-188
         Állítás: "automatikus" fókusz
185
         Állítás: más mondatrész van a fókuszban
186
         Fókusz kérdésben
186-187
         Fókusz tagadságban: teljes tagadás
187
         Fókusz tagadságban: részleges tagadás
188
   5. fejezet
189-202
      Hány? Mennyi?
189
      Tárgyatlan és tárgyas igék
189
      A tárgyrag: -t
190
      Igeragozás: -s, -sz, -z végű igék
191
      A számnév toldalékolása: egyet, kettőből, háromba
191-192
      A mutató névmás toldalékolása: ebbe, abból
193
      Igeragozás: -s, -sz, -z végű ikes igék
194
      Tárgyas és tárgyatlan igék (Gyakorlás)
195-196
      A melléknév többes száma: szírosak, egészségesek
197-199
      Többszörös toldalékolás: -t
199
      A melléknév toldalékolása: szénsavast, az édesből
200
      Szórend: ige és két vonzat
200-202
         Állítás: "automatikus" fókusz
200
         Állítás és kérdés: más mondatrész van a fókuszban
201
         Fókusz tagadságban: teljes tagadás
202
   6. fejezet
204-220
      Segédigék: kell
204
      A részeshatározó: -nak/-nek
204-205
      A határozatlan igeragozás (összefoglalás)
206
      Szabályos igék, ikes igék, -s, -sz, -z végű igék
206
      Rendhagyó igék: megy, jön, van
206-208
      Birtoklás kifejezése: (nekem) van autóm, (neked) nincs autód
209-211
      A szánév toldalékolása: Hányszor? Hányadik?
211-213
         Hányszor? Milyen gyakran?
211-212
         Hányadik?
212-213
      Segédigék: szeret, tud, akar
213-214
      A főnévi igenév: -ni
214-215
      Kötőszók: és, de, mert
215-216
      Az időhatározó: Mikor?
216
      A létige múlt ideje: volt
217
      Szórend: segédige a mondatban
218-220
         A segédige és a főnévi igenév pozíciója: "automatikus" fókusz
218-219
         A segédige és a főnévi igenév pozíciója: más mondatrész van a fókuszban
219-220
   7. fejezet
221-231
         Irányt jelző igekötők: fel-, le-, be-, ki-
221
      A tárgy típusa és az igeragozás
222-224
         A határozatlan tárgy fő típusai
222
         A határozott tárgy fő típusai
223-224
      A szabályos igék határozott ragozása
224-228
      Időhatározók: Mikor? Mióta?
228-229
      Szórend: igekötős mondatok
229-231
         Az ige van a fókuszban
229-230
         Más mondatrész van a fókuszban
230-231
   8. fejezet
232-250
      Birtokos személyjelek
232-233
         Magánhangzó után
232
         Mássalhangzó után
232-233
      Családtagok: rendhagyó alakok
234
      Birtoklás minden igeidőben: volt/van/lesz macskám
235-236
      A létige minden igeidőben: volt, van, lesz
236-237
      A személyes névmás mint tárgy: engem, téged
237-238
      A múlt idő: -tam/-tem
238-240
      Igeragozás: -lak/-lek
240-241
      Időhatározók: Mikor? Hányadikán?
241-242
      Főnévragok: -ék
242
      Helyet jelölő névutók: mögött, alatt
243-244
      Határozott ragozás: -s, -sz, -z végű igék
244-245
      Szórend: birtoklást kifejező mondatok
246-248
         Állítás: az ige van a fókuszban
246
         Állítás: a birtokos vagy a birtok van a fókuszban
246-247
         Fókusz tagadásban: teljes tagadás
247-248
         Főnév tagadásban: részleges tagadás
248
      Szórend (Ismétlés)
249-250
Kolofon
Magyarország térképe
Hátsó borító