Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben corvina logo

Szerző: Tribl Norbert
További szerző: Sulyok Márton
Cím: Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben
Sorozatcím: A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 89. | Sorozat szerkesztő: Balogh Elemér
Megjelenési adatok: Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2021. | ISSN: 1786-352X | ISBN: 978-615-6268-09-9

coverimage Egy szerző dolga sem könnyű az alkotmányos identitás európai vonatkozásainak feldolgozása kapcsán, bármennyire is ez tűnik az utóbbi évtized egyik „legforróbb” alkotmányjogi témájának. Értekezések és elemző tanulmányok egész sora gazdagította az utóbbi öt-tíz évben a magyar jogtudomány könyvespolcait is, az ezzel foglalkozó tudósok közül most egyet sem emelnék viszont ki, ezt megteszi helyettem a könyv szerzője a továbbiakban, állításaik elemzésén keresztül. Ezzel együtt nekem sincs egyszerű feladatom, amikor a szerző, a téma, és ezáltal a könyv kihívásait és érdemeit kellene sorba szednem egy előszó erejéig. Árnyalja ezt a feladatot természetesen az is, hogy a könyv alapját képező doktori értekezés témavezetésének és a területtel kapcsolatos korábbi kutatásaimnak köszönhetően sajátomnak is érzem a vizsgálat tárgyát, magam is sokat publikáltam, kutattam azt és alkottam arról - olykor a szerzőével ellentétes - saját véleményt. Most azonban nem ezeket szeretném megosztani az olvasóval, hanem a könyv alapján bennem kialakult impressziókat, a bennem felvetődő kérdéseket a téma kapcsán. Már maga a cím is felkelti az érdeklődést és nehéz helyzetbe pozicionálja az írót és olvasót egyaránt. Az alkotmányos identitás funkciójáról és alkalmazhatóságáról (egyáltalán létjogosultságáról) jelentősen megoszlanak a vélemények világszerte. Hát még a szupranacionális európai térben. Hiába tartalmazza az Unióról szóló Szerződés 4. cikkének (2) bekezdése, hogy az Unió köteles tiszteletben tartani tagállamainak nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének. Ugyanis, ha e rendelkezéshez egy érvrendszer úgy közelít, hogy ez alapján az Unió a tagállamok „alkotmányos önazonosságát”, annak alapvető elemeit tiszteletben kell, hogy tartsa, megkondulnak a vészharangok. Egyesek szerint az alkotmányos identitásra való hivatkozás egyet jelent az euroszkepticizmussal, mások szerint annak az alkotmánybírósági gyakorlatokban való megjelenése és értelmezése „bírói atomfegyver”, amely több konfliktust szül, mint amennyit megold, ezért semmi keresnivalója a bíróságok előtt. Az alkotmányos önazonosságra sokféleképpen lehet tekintenünk a nemzeti szint „alkotmányos terében”, és a szupranacionális, nemzetek feletti ilyen terekben is. A nemzeti szinten meghatározhatják azt ugyanúgy mélyen gyökeredző geopolitikai tényezők, mint kulturális és történeti narratívák, a nemzetek feletti szinten pedig ezek meghaladása, átértelmezése nehezíti el a fogalom megértését. Az alkotmányos identitás alkalmazhatóságára az azzal kapcsolatos jogi, társadalomtudományi, politikatudományi, de még szociológiai nézőpontok is hatást gyakorolnak, s mind eltérő módokon formálják annak a jelentésárnyalatait, hogy mi is rejlik az „alkotmány négy sarka között”, amikor az alkotmányos identitásról beszélünk, pontosan mit is jelent, mire hat és mivel kapcsolatban alkalmazzuk azt. Megoszlanak a vélemények arról is, hogy alapvetően az alkotmány, vagy inkább az alkotmányos és politikai rendszer (berendezkedés) önazonosságának leírására kell inkább alkalmazni azt, és arról is, hogy hogyan a lényegi vagy alapvető állami funkcióknak pontosan mi köze is van a fogalomhoz.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Identitás, Alkotmányjog, Jogelmélet, Szuverenitás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Köszönetnyilvánítás
Tartalomjegyzék
7-8
Előszó
9-11
I. Fejezet - A kutatás tárgya és szerkezete
13-26
   I.1. Problémafelvetés
13-19
   I.2. A kutatás módszertana és struktúrája
19-25
   I.3. Az alkotmányos identitás fogalmának eredete
25-26
II. Fejezet - Fogalommeghatározások és elhatárolások
27-57
   II.1. Jogelméleti alapok és az identitásképzés modellje
27-28
   II.2. Az identitás-fogalom
28-31
   II.3. Az alkotmányos alany: közösség - alkotmány - struktúra
31-32
   II.4. Alkotmány és identitás
32-40
      II.4.1. Az alkotmány általános értelemben alkalmazott fogalma
33-36
      II.4.2. Az alkotmány jogi értelemben alkalmazott fogalma és az alkotmányos értékek
36-38
      II.4.3. Az alkotmány funkciói
39-40
   II.5. Az alkotmányos identitás fogalma
41-55
      II.5.1. Alkotmányos patriotizmus
48-49
      II.5.2. A nemzeti alkotmányos identitás
49-50
      II.5.3. Nemzeti identitás
50-53
      II.5.4. Az alkotmány identitása és a tagállami identitás
53-55
   II.6. Az alkotmányos identitás fogalomrendszere
55-57
III. Fejezet - Szupranacionalitás, szuverenitás és az alkotmányos paradoxon
59-76
   III.1. A többszintű alkotmányosság rendszere és az alkotmányos paradoxon
59-65
   III.2. Szuverenitás a többszintű alkotmányosság rendszerében
65-67
   III.3. Ép testben ép lélek: Alkotmány - szuverenitás - identitás
67-69
   III.4. Az alkotmányos identitás belső oldala, mint örökkévalósági klauzulák?
69-76
      III.4.1. Egy kérdőíves vizsgálat eredményei
69-72
      III.4.2. Az örökkévalósági klauzulák és az alkotmányos identitás közötti kapcsolat
72-76
IV. Fejezet - Egység a sokféleségben, vagy sokféleség az egységben? Alkotmányos identitás az európai integrációban
77-112
   IV.1. Az alkotmányos identitás külső oldala? Az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése
77-88
      IV.1.1. Az identitás klauzula: az EUSZ 4. cikk (2) bekezdés első fordulata
79-80
      IV.1.2. Alapvető állami funkciók: az EUSZ 4. cikk (2) bekezdés második fordulata
80-82
      IV.1.3. Következtetések az EUSZ 4. cikk (2) bekezdéséről
83-84
      IV.1.4. A tagállamok és az integráció viszonya az EUSZ 4. cikk (2) tükrében
84-88
   IV.2. Egy új korszak hajnalán? Alkotmányos identitás és az ultra vires aktusok a Német Szövetségi Alkotmánybíróság PSPP döntésének tükrében
89-99
      IV.2.1. Előzmények
90-94
      IV.2.2. A 2020. május 5-i döntés tartalma
94-98
      IV.2.3. Következmények
98-99
   IV.3. Identitásképzés szupranacionális szinten: európai (alkotmányos) identitás?
99-106
      IV.3.1. Alkotmányos közösség az Európai Unióban
101-102
      IV.3.2. Lehet Európának alkotmánya?
102-106
   IV.4. A közös metszet? Alapvető jogok és alkotmányos identitás
107-112
V.Fejezet - Alkotmányos identitás Magyarországon
113-121
   V.l. A 22/2016. (XII. 5.) AB határozat
114-121
   V.2. Az Alaptörvény hetedik módosítása
121
VI.Fejezet - Összegzés
123-126
Irodalomjegyzék
127-140
Az EUB és a tagállami alkotmánybíróságok hivatkozott határozatai
141-142
Hivatkozott tagállami alkotmányok és nemzetközi szerződések
142
Internetes hivatkozások
142-143
Mellékletek
145-152
   1. sz. melléklet: Kérdőív az alkotmányos identitásról, az örökkévalósági klauzulákról és kapcsolatáról az EU tagállamok AB-gyakorlataiban (2018)
145-148
   2. sz. melléklet: A tagállami alkotmánybíróságok által a kérdőívre megküldött válaszok összesítése
148-150
   3. sz. melléklet: A Lett Alkotmányügyi Bizottság alkotmányos identitásra vonatkozó jelentésének kivonata angol nyelven
151-152