A vállalat értéke corvina logo

Szerző: Ulbert József
Cím: A vállalat értéke
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994.

coverimage A vállalati gazdaságtan, mint átfogó, a vállalókra koncentráló részterülete a közgazdaságtannak a két világháború közti Németországban született meg. Kezdettől fogva igen fontos szerepet játszott, és az utóbbi néhány évtizedben a vállalati gazdaságtanon belül önálló tudományterületté vált a vállasat értékének meghatározása. Ebben a könyvben megpróbáltam összefoglalni mindazokat az elméleti alapokat, amelyeket a vállalatértékelés, mint önálló diszciplína az eltelt időszak alatt felhalmozott, illetve azokat a módszereket és alkalmazott eljárásokat, amelyek piacgazdasági közegben hosszú évtizedeken át érlelődtek. Elsősorban német nyelvű forrásokra alapozott a kifejtés, de mindvégig sajátos kettősség jellemzi : a német és az amerikai elmélet és gyakorlat összehasonlítása szinte minden fejezetnek része. Tekintve, hogy ez a könyv ° A vállalati tőke piaci értéke" című kandidátusi értekezésem átdolgozott kiadása, ezért felépítése, szerkezete a piaci értékre koncentrál. Arra kerestem a választ, hogy milyen összefüggésekre deríthető fény a vállalati benső érték és a piacon kialakult ár, illetve árfolyam között. A vállalatértékelés külföldi szakirodalma könyvtárnyi. A téma mind elméleti, mind gyakorlati szempontból a részletesen tárgyalt szakterületekhez tartozik. A hazai szakirodalom mindezidáig ezzel a sokszínűséggel nem tudott lépést tartani. A privatizáció sürgős szükséglete kimondottan egyoldalúvá tette a hazai vállalatértékelési szakirodalmat. Gyakorlat - és módszerorientált munkák látnak napvilágot, amelyek nem foglalkoznak a módszerek hátterében álló elméleti bázis megalapozásával, ezzel mintegy figyelmen kívül hagyják a hazai sajátosságok, és az adaptáció problémáit. Hallgatólagosan azzal a feltétellel élnek, hogy az egyes módszerek ugyanúgy „ alkalmazhatók itteni körülmények között, mint a fejlett piacgazdaságok által fémjelzett közegben. Ezzel a beállítódással szakítva minden fejezet végén rövid gondolatsorban a hazai adaptáció esetleges problémáiról talál adalékokat az érdeklődő olvasó. Egy előszó kedves kötelességei közé tartoznak a köszönetnyilvánítások. Köszönet illeti a Magyar Tudományért Alapítványt kandidátusi értekezésem -melyből ez a könyv táplálkozik - elkészítéséhez nyújtott anyagi támogatásáért. Hasonlóképpen köszönettel tartozom a Deutscher Akademischer Austauschdiens-nek, mely szervezet lehetővé tette, hogy egy akadémiai évet Németország különböző egyetemein tölthessek, kutatással és anyaggyűjtéssel, illetve azért, mert hazai kutatómunkámat és a JPTE KTK Vállalati gazdaságtan Tanszékén dolgozó munkatársaim tevékenységét igen jelentős nagyságrendű anyagi támogatásban részesítette. A Cultura Oeconomica és a Janus Pannonius alapítványok támogatását is itt köszönöm meg.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatértékelés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék