Sztochasztikus módszerek a finaszírozási elméletben corvina logo

Szerző: Varga József
Cím: Sztochasztikus módszerek a finaszírozási elméletben
Megjelenési adatok: Pécsi Egyetemi Kiadó, Pécs, 2000. | ISBN: 963-641-742-3
Megjegyzés: A kötet megjelenését támogatta a OTKA T020451 szám alatti projekt.

coverimage Ez a kötet elsősorban azzal a céllal készült, hogy segítse az elméleti érdeklődésű felsőbb éves közgazdász hallgatók, valamint a Gazdálkodástani Doktori Program PhD hallgatóinak felkészülését azokból a témakörökből, amelyek a modem finanszírozás-elméleti modelleket, módszereket tárgyalják, alkalmazzák. Számos magyar nyelvre lefordított, illetve magyar nyelven írt tankönyv és jegyzet született a finanszírozás témakörében, ezek azonban nem tárgyalják a modem finanszírozási elmélet matematikai alapjait, a modellek szigorú elméleti hátterét, amely feltétlenül szükséges a finanszírozási elmélet pontos megértéséhez és a sikeres gyakorlati alkalmazásokhoz. Az alkalmazási példákban szerepelnek ugyan a közgazdaságtan egyéb területei is, az itt ismertetett matematikai módszereknek olyan fontos alkalmazásairól azonban nem esik szó, mint a neoklasszikus gazdasági növekedés bizonytalan feltételek melletti modellje, a racionális várakozások hipotézise, a pénz az árak és az infláció kapcsolata, a sztochasztikus tőkeelmélet folytonos idejű modellje, vagy a bizonytalan feltételek melletti növekedés nyitott gazdaságban. A szerző ezzel a könyvvel szeretné azt a hiányt pótolni, amely a finanszírozási elméletet matematikai szempontból megalapozó munkák területén mutatkozik, és segíteni szándékozik a hallgatók jobb felkészülését. A fent jelzett cél elérése érdekében egyrészt a matematikai irodalomban fellelhető olyan témakörök korrekt tárgyalása szükséges, mint például a sztochasztikus kalkulus, sztochasztikus differenciál-egyenletek, a martingál-elmélet, az optimális sztochasztikus irányítás, vagy a leállás elmélet, hogy csak néhány fontos területet említsünk. A másik lényeges szempont, hogy a szigorú tárgyalás elfogadható szintjét kell megcélozni, annak érdekében, hogy a lehetőség szerinti legszélesebb hallgatóság értse meg és vegye hasznát a benne foglalt ismeretanyagnak A szerző reméli, hogy ezt a célt sikerült megközelítenie. Ennek a célnak az elérését szolgálja a könyvben található számos hivatkozás, amely szintén a különböző felkészültségű és érdeklődésű olvasók igényeit hivatott kielégíteni. A szerző ugyanakkor a téma kiváló ismerőinek, művelőinek publikációira támaszkodva, azok gondolatmenetét követve épít fel egy-egy témakört, megkímélve az olvasót publikációk tömegének kényszerű áttekintésétől. Ez a kötet nem könnyű olvasmány rendkívüli tömörsége és tisztán elméleti jellege következtében. Az irodalmi hivatkozások célja szokás szerint csupán annyi, hogy jelezze az egyes elméletek, modellek származását, illetve az adott terület részletesebb megismerését segítő munkákra hívja fel a figyelmet. Itt szeretnék köszönetét mondani Bélyácz Iván professzornak értékes megjegyzéseiért, valamint a kötet megjelenéséhez nyújtott támogatásáért, továbbá Komlósi Sándor professzornak a könyv lektorának rendkívül aprólékos, fáradságos munkájáért. Természetesen a megmaradt hibákért kizárólag a szerzőt terheli a felelősség.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Tartalomjegyzék
3-6
Előszó
7-8
Bevezetés
9-10
1. VALÓSZÍNŰSÉGELMÉLETI ALAPOK
11-51
   Bevezetés
11
   1.1 A valószínűségi mező
11-17
   1.2 A valószínűségi változó
17-29
   1.3 A várható érték
30-39
   1.4 A feltételes valószínűség
39-51
2. SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK
53-131
   Bevezetés
53-54
   2.1. Alapvető fogalmak és tételek
54-59
   2.2. Martingálok
59-90
      2.2.1. Martingál-elméleti fogalmak
61-68
      2.2.2. Példák a martingálok valószínűség-elméleti alkalmazásaira
68-71
      2.2.3. Alkalmazások a közgazdaságtanban és a finanszírozási elméletben
71-91
         2.2.3.1 Határidős piaci árfolyamok
71-76
         2.2.3.2. A határidős árfolyam-modell általánosítása
76-78
         2.2.3.3. Diszkontált várható érték mellett tőkésített részvények árfolyama
78-83
         2.2.3.4. A fogyasztás marginális hasznosságának elemzése intertemporális sztochasztikus optimalizálási modellel
84-86
         2.2.3.5 Martingálok és a tőzsde paradoxona
86-91
   2.3. A Wiener-folyamat (Brown-mozgás)
91-96
   2.4. Tőzsdei örökös biztosíték értékelése geometriai Brown-mozgás segítségével
96-100
   2.5. Markov-láncok, Markov-folyamatok
100-106
   2.6. A Poisson-folyamat
106-109
   2.7. Optimális leállások
110-117
   2.8. Az álláskeresés modellje
117-122
   2.9. Martingálok és az optimális leállás
122-124
   2.10. A sztochasztikus tőkeelmélet alapmodellje
124-131
3. SZTOCHASZTIKUS KALKULUS
133-228
   Bevezetés
133
   3.1. A bizonytalanság modellezése
134-139
      3.1.1. A diszkrét idejű modell
134-137
      3.1.2. A folytonos idejű modell
137-139
   3.2. A sztochasztikus integrál
140-150
   3.3. Az Ito-féle sztochasztikus integrál tulajdonságai
150-154
   3.4. Az Ito-lemma és általánosítása
154-162
   3.5. Példák az Ito-formula alkalmazására
162-168
   3.6. Sztochasztikus differenciál-egyenletek
168-175
   3.7. A megoldások természete
175-187
   3.8. Egyensúly és stabilitás
187-195
      3.8.1. Ljapunov-Kushner-stabilitás
191-192
      3.8.2 A Gihman-Szkorohod értelmezés
192-195
   3.9. A stacionárius eloszlás
195-197
   3.10. A sztochasztikus optimális irányítás
198-315
      3.10.1. Az egydimenziós eset
199-206
      3.10.2. Az általános eset
206-209
      3.10.3. Vezérlés korlátokkal
209-215
   3.11. A sztochasztikus optimális vezérlés egy közgazdasági alkalmazása
215-219
   3.12. Az Ito-formula általánosítása ugró folyamatra
219-225
   3.13. Kiegészítő megjegyzések, hivatkozások
225-228
4. FINANSZÍROZÁS-ELMÉLETI MODELLEK, MÓDSZEREK
229-365
   Bevezetés
229
   4.1. Bizonytalan feltételek melletti befektetések mikroökonómiai elmélete
230-335
      4.1.1. Portfolió kiválasztás egyperiódusos esetben
231-252
      4.1.2. Értékpapírok és portfoliók kockázatosság mértékei az egyperiódusos esetben
253-260
      4.1.3. Szeparációs tételek
261-295
      4.1.4. Az egyperiódusos portfolió kiválasztás két speciális modellje: az Arrow-Debreu és a Markowitz-Tobin modell
295-305
      4.1.5. A vállalati befektetések elmélete
305-321
      4.1.6. Intertemporális fogyasztás - és portfolió kiválasztás elmélet
321-335
   4.2. Néhány további példa a sztochasztikus kalkulus alkalmazására
336-365
      4.2.1. A sztochasztikus inflációs ráta
336-341
      4.2.2. A Black-Scholes opció értékelő modell
341-347
      4.2.3. HAJRA hasznossági függvények
348-351
      4.2.4. Lejárati szerkezet hatékony piacon
351-357
      4.2.5. A piaci kockázat kiigazítása a projekt értékelésben
357-361
      4.2.6. A portfolió feladat ugró folyamatokra
361-365
Irodalom
367-383
Tárgymutató
385-388
Hátsó borító
390