Bevezetés a neveléslélektanba corvina logo

Szerző: Várkonyi Hildebrand Dezső
Cím: Bevezetés a neveléslélektanba
Sorozatcím: Pedagógiai szakkönyvek; 2/b. kötet | Sorozat szerkesztő: Dékány István
Megjelenési adatok: Országos Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 1937.

coverimage Ez a könyv, mely bevezetés kíván lenni a neveléslélektan kérdéseibe és annak speciális szemléletmódjába, nem tarthat számot teljességre. A neveléslélektan jókora területei maradtak ki belőle — nem tárgyalja pl. a jellemnevelésnek, az erkölcsi- és testi nevelésnek, az egyes iskolai tárgyaknak stb. kérdéseit, — hanem csak a neveléslélektannak legáltalánosabb problémáit vizsgálja: a nevelőhatásnak, valamint a nevelőnek és növendéknek a lélektanát. E könyv megírásában ugyanis a szerző törekvése nem irányult a részletkérdésekre, hanem arra, hogy az olvasó — elsősorban a fiatalabb nevelőnemzedék — megismerkedjék a lélektani szemléletmóddal és lássa, mily termékeny szempontokat nyújt a lélektan a nevelői munkásságnak. Hazánkban a lélektan művelése és hivatalos értékelése messze elmarad más nemzetek törekvései és intézményei mögött. Elég rámutatni arra a tényre ezzel kapcsolatban, hogy a lélektannak, vagy a kísérleti lélektannak nincsen egyetlen egyetemi tanszéke sem a hazai négy egyetemnek egyetlen oly karán sem, hol a jövendő tanítók, tanárok s nevelők nevelődnek. Annál nagyobb szükség van arra, hogy a jövendő nevelők tudományos és gyakorlati kiképzését összefoglaló művekkel „kompenzáljuk" s a hiányokat pótolni törekedjünk. Jól tudom, hogy semmilyen pedagógiai vagy neveléslélektani könyv olvasása még nem teszi igazi pedagógussá azt, akiből az erre való hajlam, képesség és érzület hiányzik. Nem is ilyen célzattal írtam ezt a könyvet. De meggyőződésem, hogy a neveléslélektani művek tanulmányozása öntudatossá teheti, fejlesztheti, gazdagíthatja és sikeressé teheti azoknak a gondolkodását és tevékenységét, „kiket az istenek szerettek s pedagógussá tettek”. Szerény munkámat, melyet talán követni fog egy második, részben egyes speciális kérdések tárgyalása, a magyar nevelőknek ajánlom. Különös örömömre szolgál, hogy e helyen köszönetét mondhatok Dékány István egyetemi c. ny. rk. tanár úrnak, aki e könyv megírására bíztatott, munkaközben értékes tanácsaival segített és a könyv kiadásának gondjait vállalni szíves volt.
Kategóriák: Neveléstudomány, Pszichológia
Tárgyszavak: Neveléslélektan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Kolofon
Tartalom
Előszó
I. rész: Bevezetés
[5]-28
   1. A neveléslélektan tárgya és feladatai
[5]-14
   2. A neveléslélektan tárgyköre
14-16
   3. A neveléslélektani kutatás módszerei
17-24
   4. A nevelés céljai
24-25
   5. A növendék megismerése
25-28
II. rész: A nevelőhatások lélektana
f29]-126
   6. A nevelőhatásokról általában
[29]-34
   7. A nevelőhatások csoportosítása
35-36
      A) A tanítás
35-36
         8. Tapasztalatszerzés és feldolgozás
37
         9. Szemlélet és megfigyelés
37-40
         10. Érdeklődés és figyelem
40-50
         11. A képzelet
50-53
         12. Emlékezet
53-60
         13. Az értelem működése. Értelmesség
60-82
            a) A lényegismerés
66-68
            b) Az elmélyülés
68-69
            c) Az egységbefogás
69
            d) A kritikai érzék
70
            e) Az általános és alaki jellegű műveletek
70-73
               α) Fogalomalkotás
70-71
               β) Az ítélés
72
               γ) A következtetőképesség
73
            f) Speciális viszonyító műveletek
74-82
               α) Matematikai képesség
74-75
               β) Az anyanyelv grammatikájának hatása
75-76
               γ) Idegen nyelvi grammatika hatása
60-82
         14. Indítékok
82-85
      B) Egyéb nevelő hatások
85-126
         15. Példaadás
85-89
         16. Feladatok
89-92
         17. Parancs és tilalom
92-95
         18. Jutalmazás és büntetés
95-102
            I. A büntetés
95-101
            II. A jutalmazás
101-102
         19. Tekintély
102-106
         20. A pedagógiai szeretet
106-108
         21. Kényszer és szuggesztió
108-114
         22. A gyakorlás
114-124
         23. A szellemi munka
124-126
III. rész: A nevelő és növendék lélektana
[127]-141
   24. A nevelő lélektana
[127]-132
   25. A növendék lélektana
132-135
   26. Irodalom
[136]-141
Hátsó borító