Négy király, egy szultán corvina logo

Szerző: Várkonyi Tibor
További szerző: Varga Szabolcs
Cím: Négy király, egy szultán
Megjelenési adatok: Tarsoly, Budapest, 2014. | ISBN: 978-963-9570-59-7

coverimage „A halikarnasszoszi Hérodotosz a következőkben foglalja össze történeti kutatásainak eredményeit, hogy az emberek között megesett dolgok az idők folyamán feledésbe ne merüljenek, és ne vesszen el nyomtalanul azoknak a nagy és csodálatra méltó cselekedeteknek az emléke, amelyeket részben a hellének, részben a barbárok vittek véghez, sem az, hogy milyen okok késztették őket a háborúra egymás ellen.” Ezzel, az egyes szám harmadik személyben írt mondattal kezdődik Hérodotosz görög–perzsa háborúról írt műve, amelyre az első történeti munkaként tekint az utókor. Ebben a rövid idézetben benne van minden, amit az antik világ a történelemírás vagy történetírás szerepéről és jelentőségéről vallott. Azokat a nagy és csodálatra méltó tetteket kellett megörökítenie, amelyek példával és tanulsággal szolgálnak, egyben pedig arra inspirálják a hallgatóságot, hogy maguk is hasonlót tegyenek. A nagy tettek értelmét éppen az adta, hogy pozitív hatást gyakoroltak másokra, felkeltették bennük a hírnév iránti vágyat, a közösségük iránti felelősséget, és így mintát adtak arra, hogyan tudják a saját sorsukban a kalokagathiák, azaz a szép és jó élet eszményeit megtalálni. A történelem nem került be az antik tudás Pantheonjába, nem találjuk ott sem a kilenc, sem a hét szabad művészet között, ám ez nem véletlen. A hellén világfelfogás szerint az igazán fontos dolgok Istentől fogva változatlanok és a teremtés nagy misztériumának megértését szolgálják. A történelem azonban nem tartozott közéjük, hiszen a nagyon is múlandó világ eseményeivel foglalkozott. Ettől függetlenül nem volt haszontalan a művelése, elsősorban az oktatásban, az ifjak nevelésében látták hasznosnak. Jól példázzák ezt Protagorasz, a görög bölcselő szavai, amelyek Platónnál maradtak fenn: „a szövegekben sok erkölcsi mondás olvasható és sok elbeszélés, valamint régi híres emberek dicsérete és magasztalása, amit a végből tanul meg a gyermek, hogy amazokat utánozza, velük versenyezzen és hozzájuk hasonlóvá lenni igyekezzék.” Azaz a gyermekek számára a jeles tettek követendő példákkal szolgáltak, amelyeket utánozva maguk is a közösség becses tagjává váltak. Az iskolában olvasott példaszövegek óriási hatással voltak az antik kultúrára, mert az egyes példákon keresztül olyan erényeket mutattak be, mint a hazaszeretet, önfeláldozás vagy a becsületesség, amelyek beépültek a fiatalok személyiségébe. Ezzel igazolták Szókratész azon megfigyelését, amely szerint utánzás módján el lehet sajátítani az erényeket, és aki egyszer ezt megtapasztalta, az gyakorolni is fogja a jó és erkölcsös életet. Az antikvitásban a történelemnek tehát az oktatásban és az erények kialakításában találták meg azt a helyét, ahol a legoptimálisabb gyakorlati hatást fejthette ki, és a történeti szövegekre leginkább úgy tekintettek, mint az epikus költészet alkotásaira.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Dr. Varga Szabolcs: Bevezetés
[5]-24
Dr. Várkonyi Tibor: Szerzői előszó
[25]-27
1. rész: Memoria hungarorum anno domini 1488-1526
[29]-167
   Hogyan és miként kaptam megbízást a krónika elkészítésére
[29]-30
   Rákos, 1526. Szent György napja előtt egy nappal
30
   I. Múltbeli előzmények: Anno domini 1488-1506
31
      A Jagelló-Habsburg szerződés, 1506
31-32
      Jagelló Lajos herceg csodálatos születése, 1506
32
      Lajos király származása
33
      A rákosi végzés
33-34
      Mielőtt folytatom a krónikát, elmmondom
34
   II. Távoli előzmények: Anno domini 1514-1515
35-39
      Székely Dózsa György vezette pórlázadás és annak következményei, 1514
35
      A csaldiráni ütközet, 1514
35
      Budai őszi országgyűlés, 1514
35-36
      Szapolyai Jánosról
36
      A bécsi királytalálkozó, 1515
36-37
      Frangepán Gergely kancellár lesz, 1515
37-38
      Beriszló Péter a törökök ellen, 1515
38
      Szabatkai Mihály énekes verse, 1515
38
      Országgyűlés Szent György napján Budán, 1515
39
      Zsarnó ostrom, 1515
39
   III. Közvetlen előzmények: Anno Domini 1516-1518
40-57
      A törökökkel való békekötés tilalma, 1516
40
      II.Ulászló király halála, Székesfehérvárszentsége, 1516
40-42
      Beriszló Péter levele Miksa császárhoz, Cuspinianus követ lesz, 1516
42
      Cuspinianusról
43
      Zsigmond lengyel király és követei, 1516
43
      Országgyűlés tavasszal, 1516
44
      Újlaki Lőrincről
44-45
      Szapolyai János és Brandenburgi György vitája, országgyűlés, 1516
45
      Őfelsége II.Lajos király nevelésével kapcsolatos viták, országgyűlés, 1516
45-46
      Őfelsége II.Lajos király feletti gyámkodással kapcsolatos viták, országgyűlés, 1516
46
      A hatalom valódi birtokosai, 1516
46
      Bakócz Tamás és X.Leó pápa levélváltása, 1516
46
      Szelim török szultán és a mamelukok, 1516
47
      Werbőczy István királyi személynök lesz, 1516
47
      Szelim szultán az aleppói csatában, 1516
47
      Pécsváradi Gábor hírei, 1517
47-48
      X.Leó pápa öt évre szóló békét hirdet, 1517
48
      Országgyűlés tavasszal, 1517
48-49
      Jajca ostroma, 1517
49
      Országgyűlés ősszel, 1517
49
      Az eretnek Luther Márton színre lép, 1517
49-50
      Bornemissza János és az idegenek gyűlölete, 1518
50-51
      Bornemissza Jánosról
51
      Szövetkezés Bornemissza János ellen, 1518
51
      Herberstein Zsigmond követsége, 1518
52
      Keresztes hadjárat tervei, 1518
52
      Országgyűlés tavasszal, 1518
52-53
      Batthyány Benedek budai várnagy lesz, 1518
53
      Szalkai László kancellár lesz, 1518
54
      X.Leó pápa bullája, 1518
54
      Janus Pannonius versei közkézen, 1518
54
      Tolnai országgyűlés, 1518
55
      Újlaki Lőrinc országbíró lesz, 1518
55
      Nándorfehérvár ostroma, 1518
55
      Cuspinianus újabb követsége, 1518
55
      Bácsi fegyveres országgyűlés, 1518
56
      Szobi Mihályról
56-57
   IV. Meghatározó előzmények: Anno Domini 1519-1520
58-69
      1519. évi külországi történések
58-64
         Miksa császár halála, 1519
58-59
         Drinápolyi tárgyalások, 1519
59
         A császári trón igénylői, 1519
59
         Császárválasztással kapcsolatos budai német követjárások, 1519
59-60
         Werbőczy Velencében és Rómában, 1519
60
         Németellenes követelések, 1519
60-61
         Cuspinianus ügyeskedése, 1519
61
         Balbi Jeromosról
61-62
         Császárválasztással kapcsolatosan francia, cseh és lengyel követjárások Budán, 1519
62
         Országtanács Cuspinianus befolyása alatt, 1519
63
         Pénzen vásárolt császárság, 1519
63
         Császárválasztás következményei, 1519
63-64
         Hároméves béke a törökökkel, 1519
64
         A császár koronázása, 1519
64
      1519. évi történések Magyarországon
64-69
         Az országtanács, 1519
64-65
         Perényi Imre nádor halála, 1519
65
         Szövetkezés az új nádor megválasztására, 1519
65-66
         Várady Ferencről
66
         Zsigmond lengyel király és a nádorválasztás, 1519
66
         A nádorválasztó orsággyűlés, 1519
66-67
         Erdélyi székelylázadás, 1519
67
         Országgyűlés, hatezer, hiába összegyűlt nemes, 1520
67
         Beriszló Péter halála, 1520
67
         Szelim szultán halála, 1520
68
         Behrám csausz követsége, 1520
68-69
         Velencei követség, 1520
69
   Részletes krónikák
70-154
      I.Anno Domini 1521
70-82
         Móra Fülöp Velencében, 1521
70
         Birodalmi gyűlés Wormsban, 1521
70
         Horvátország panaszai Wormsban a birodalmi gyűlésen, 1521
70-71
         Országgyűlés tavasszal, 1521
71
         Szulejmán szultán első szultáni hadjárata elindul, 1521
71
         Ferdinánd főherceg esküvője, 1521
71
         Német-francia háborúskodás, 1521
72
         Bakócz Tamás halála, 1521
72
         Szeredőci haditanács, 1521
72
         Segélykérés Rómától, 1521
72-73
         Nándorfehérvári felvonulás és Szabács ostroma, 1521
73-74
         Szalánkemén diadala, 1521
74
         Bali bég hódításai, 1521
74
         Őfelsége hadbaszállása és visszafordulása, 1521
74
         Szászsebesi gyülekezés és Báthory esküvője, 1521
74
         Móré Fülöp követségének sikere, Statileo János kudarca, 1521
75
         Nándorfehérvár ostroma, 1521
75-77
         Rossz pénz veretése, 1521
77
         A velencei egyeszség jóváhagyása, 1521
78
         Nándorfehérvár végleg magára marad, 1521
78
         Országgyűlés ősszel, 1521
78-79
         Mária királyné koronázása, 1521
79-80
         A magyarok hibái, 1521
81-82
      II.Anno Domini 1522
83-91
         Őfelsége, II.Lajos király esküvője, 1522
83
         Wass Angelitha követelései, 1522
83
         Őfelsége fia, 1526
83
         Habsburg Mária és a Habsburg család, 1522
84
         Hadviselés Havasalföldön és Orsovánál, 1522
84
         Új kormánytanács, 1522
84-85
         Brodarics István követsége Rómába, 1522
85
         Radu vajda Szapolyai János híve lesz, 1522
85
         Nürnbergi birodalmi gyűlés tavasszal, 1522
85-86
         A bécsi találkozó, 1522
86
         Országgyűlés tavasszal, 1522
87
         Szatmári György esztergomi érsek lesz, 1522
87
         Klissza ostroma, 1522
87
         Szapolyai János hadi sikerei, 1522
87
         Német seregek Horvátországban, 1522
87
         Országgyűlés nyáron, 1522
88
         Újabb pártoskodások, szövetkezések, 1522
88
         Felkészülés a következő nürnbergi birodalmi gyűlésre, 1522
88
         Ismét Radu lesz a vajda Havasalföldön, 1522
88
         Nürnbergi birodalmi gyűlés ősszel, 1522
89
         Frangepán Bernát és a törökök ajánlata, 1522
89
         Német tanácsadók Budán, 1522
89-90
         Eretnekség a királyi udvarban, 1522
90
         Rhodosz eleste, 1522
90-91
      III. Anno Domini 1523
92-99
         Őszentsége Magyarország megsegítésére tett intézkedései, 1523
92
         De Vito és Burgio Budára érkeznek, 1523
92
         Herberstein és Burgo Budára érkeznek, 1523
92
         Szapolyai János Olmützben, 1523
93
         Országgyűlés tavasszal, 1523
93-94
         Szapolyai János és a török ajánlat, 1523
94
         Szent Pál ereklyéje Budán, 1523
94
         Követjárás és levéljárás, 1523
94
         Klissza és Kruppa ostroma, 1523
95
         Nürnbergi birodalmi gyűlés, 1523
95
         Velence elhagyja Budát, 1523
95
         Szávaszentdemeteri csata, 1523
95
         Tomori Pál és a végvárak, 1523
96
         Nagyszombati Márton verse, 1523
96
         Adorján pápa halála, 1523
96
         VII. Kelemen pápa, 1523
96-97
         De Vigo és Burgio első intézkedései, a németújhelyi találkozó, 1523
97-98
         A pozsonyi tárgyalások, 1523
98-99
         Osztrovica eleste, 1523
99
         A perzsa sah levelei, 1523
99
      IV. Anno Domini 1524
100-111
         Pápai segély Klisszának, Őszentsége levelei, 1524
100
         Őszentsége intézkedései Magyarország érdekében, 1524
100
         Az elmaradt tavaszi országgyűlés, 1524
100
         Nürnbergi birodalmi gyűlés, 1524
101
         Libanoni Péter a nürnbergi birodalmi gyűlésen, 1524
101-102
         A nürnbergi birodalmi gyűlés és a fegyveres segély, 1524
102
         Burgio Krakkóban, 1524
102-103
         Klissza újabb ostroma, Szatmári György érsek halála, 1524
103
         Küzdelem az esztergomi érseki méltóságért, 1524
103
         Szalkai László esztergomi érsek lesz, 1524
103-104
         Brodarics István hivatalkérő levele, 1524
104
         A két fő párt, és vezéreik, 1524
104
         Burgio ajánlólevelei, 1524
104-105
         Hírek Szulejmán szultán tervezett hadjáratáról, 1524
105
         Ibrahim pasa, Magyarország veszedelmes ellensége
105-106
         Tárgyalás a törökökkel, a békekötés megakadályozása, 1524
106
         Lutheránus a máglyán, 1524
106-107
         Zrinyi Miklós és Ferdinánd főherceg megállapodása, 1524
107
         Az őszi országgyűlés előzményei, 1524
107-108
         Országgyűlés ősszel, 1524
108
         Szörény eleste, vita Werbőczy Istvánnal, 1524
108
         Az őszi országgyűlés legfontosabb határozatai, 1524
109
         Ártándi Pálról
109
         Zavargások az őszi országgyűlésen, 1524
109
         Az őszi országgyűlés eredménytelensége, 1524
110
         Szörény és Orsova végnapjai, 1524
110
         Soproni könyvégetés, 1524
110
         Sárkány Ambrus országbíró lesz, 1524
110
         Nádasdy Tamás követsége, 1524
110-111
         Campeggio Budán, 1524
111
      V. Anno Domini 1525
112-141
         Őfelsége segélykérő levelei, 1525
112
         Campeggio hatása, 1525
112-113
         Tomori Pálról
113-114
         Cordatus Konrád visszatér Budára, 1525
114
         Bűnbocsánat Rómán kívül, 1525
114
         Bali bég levele Tomori Pálhoz, 1525
115
         Francia király fogsága, 1525
115
         Jajca segélykérése, 1525
115
         Frangepán Kristófról
116
         Szalaki érsek mérhetetlen hatalma, 1525
116-117
         Tavaszi országgyűlés kezdete, 1525
117
         Szerencsés, avagy Fortunatus Imréről
117-118
         Báthory Istvánról
118
         Az országgyűlésen történtek, 1525
118-121
         Őfelsége döntései az országgyűlés után, 1525
121
         Újabb főúri szövetség, 1525
121
         Szapolyai Györgyről
122
         Zsidóüldözés Budán, 1525
122
         A hatvani országgyűlésen való megjelenés tilalma, a budai országgyűlésen való megjelenés kötelezettsége, 1525
123
         Frangepán Kristóf hőstette, 1525
123
         Hatvani országgyűlés előzményei, 1525
123-124
         Thurzó Elekről
124
         Szapolyai János lekenyerezése, 1525
124
         Werbőczy István, a mérleg nyelve, 1525
125
         A külföldiek elhagyják az országot, 1525
125
         Támadás a Fuggerek ellen, 1525
125
         A hatvani országgyűlés, 1525
125-127
         Werbőczy Istvánról
127-128
         Werbőczy nádorsága alatt folytatódó országgyűlés, 1525
128-129
         Megalakul a Kalandosnak nevezett szövetség, 1525
129
         Burgio és Szapolyai János, 1525
129
         A júliusi országtanács, 1525
130
         A lengyel követ kihallgatásai, 1525
130
         Zsigmond lengyel királytól kért segítség, 1525
130-131
         Soha véget nem érő pártoskodás, 1525
131
         Burgio az esztergomi érsekkel szemben, 1525
131
         A Fugger-vizsgálat, 1525
132
         Rossz pénz verésének tilalma, 1525
133
         Bányászlázadások, 1525
133
         Szulejmán szultán és Zsigmond lengyel király megállapodása, 1525
133
         Utólagos tisztázó tárgyalások a Fuggerek ügyében, 1525
133-134
         Adófizetés megtagadása, 1525
134
         Fegyveresek elégedetlenkednek, 1525
134
         Burgio kitart a magyarok mellett, 1525
135
         Tomori Pál tehetetlensége, 1525
135
         Ősszel érkező hírek az Török Birodalomból, 1525
135-136
         Az elmaradó török támadás hatása, 1525
136
         Tomori Pál magára marad, 1525
136
         Török cselvetés a horvátokkal, 1525
136
         Titel feldúlása, Pétervárad nehézségei, 1525
137
         Franciaország kiegyezése Szulejmánnal, 1525
137
         A béke és háború ügye 1525. évben
137
         Békekötési kísérlet a törökökkel, 1525
137-138
         Frangepán Kristóf elüldözése, 1525
138-139
         Az elmaradt zágrábi országgyűlés, 1525
139-140
         Jajca ismét segítséget kér, 1525
140
         A horvát urak magánbékéi, 1525
140
         A horvát urok utolsó segítségkérése, 1525
140-141
         Búcsú az 1525 évtől
141
      VI. Anno Domini 1526, a Szent György napi országgyűlésig
142-154
         Körösi horvát országgyűlés, 1526
142
         Tomori Pál lemondása, 1526
142
         Werbőczy nádor gondjai, 1526
143
         Bakics Pál hírei, 1526
143-144
         Brodarics István kancellár lesz, 1526
144-148
         Viták a kincstárnok személyével kapcsolatban, 1526
148
         Késlekedés az országgyűlés összehívásával, 1526
148-149
         Az orságtanács hűtlensége, 1526
149
         Bányászlázadás vége, 1526
149-150
         Az Újlaki vagyon sorsa, 1526
150
         Burgio segélykérései Rómához, 1526
150-151
         Szent György napi országgyűlés előtti utolsó országtanács, 1526
151
         Burgio visszahívását kéri Rómától, 1526
151
         Tomori Pál az utódlásáról rendelkezik, 1526
152
         Segélykérések az ország végváraiból, 1526
152
         Szulejmán hadjárata megindult, 1526
152-153
         Adományok Pétervárad felmentésére, 1526
153-154
         Hírek Szulejmán közeledtéről, 1526
154
         A Krónika végzése, 1526. április 23.
154
   Additamentumi
155-167
      Additamentum Debitumi
155-157
      Additamentum Dignationis
158-164
      Additamentum Consiliarii
165-166
      Additamentum Secretarii
166-167
      Additamentum Buda
167
2. Rész: Commentarium Ludovicus Rex, MDXXVI
[168]-[209]
   Buda, 1526. április 24.
[168]-[209]
3. Rész: Mohácsi veszteséglista és a tűlélők
[211]-218
   Bali bég veszteséglistája, Nándorfehérvár, 1526. november 17.
[211]
   Mohácsnál meghalt gyaurok
[211]-215
   Oláh Miklós titkár levele az özvegy Mária királynéhoz Pozsonyba, Buda, 1526. december 21.
215-216
   Mohácsnál életben maradtak
216-218
4. Rész: Csillagjóslások dokumentumai a szultáni levéltárban, 1524. július 17.
[219]-222
   Theophrastus Bombastus von Hohenheim II.Lajos magyar király asztrológiai képlete. Isztambul, 1524 július 17.
[219]-220
   Paracelsusnak a Szulejmán szultán részére készített asztrológiai képleteinek leírásai (Szapolyai) János és (Habsburg) Ferdinánd magyar királyokról Bázel, 1530. augusztus 20.
220
   János magyar király képlete
220-221
   Ferdinánd magyar király képlete
221
   Paracelsusnak a Szulejmán szultán részére készített asztrológiai képlete Szulejmán szultánról Salzburg, 1541. augusztus 10.
222
5. Rész: Szulejmán szultán levéltárában talált magyar vonatkozású levelek
[223]-287
   I.levél. sir Wallop Thomas Wolsey lordkancellár útján VIII.Henrik angol királynak-1527.február 18., Bécs- a két királyválasztásról
[223]-224
   II.levél. Gregorio Casale követ Thomas Wolsey lordkancellárnak-1527.február 20., Róma-János király támogatásáról
225
   III.levél. Sir John Wallop Thomas Wolsey lordkancellár útján VIII.Henrik angol királynak-1527.április., Olmütz-a küldetésének kudarcáról
226
   IV.levél. Krzysztof Szydlovieczki lengyel kancellár Sir John Wallopnak-1527.május 17., Olmütz-Cerni Jovan felkeléséről
227
   V.levél. Antonio Rincon francia követ János királynak-1527.június 23., Párizs-Laski tárgyalásairól, Szulejmán halálhíréről
228
   VI.levél. Hieronim Laski János királynak-1527.július 16., Enfield Palace, London-a küldetéséről
229
   VII.levél. Piotr Tomiczki lengyel alkancellár Werbőczy Istvánnak-1527.július 30., Krakkó-Cerni Jovan bukásáról, béketárgyalásról, Laskiról
230-231
   VIII.levél. János király Szabó János budai bírónak-1527.augusztus 12., Buda-Buda kulcsainak sorsáról
231-232
   IX.levél. Niklas Graf zu Salm Ferdinánd királynak-1527.szeptember 27., Tokaj-Szapolyai vajda elmeneküléséről
233
   X.levél. Statileo János Jahjapasa-oglu Mehmed szendrő-belgrádi bégnek-1527.november 9., Homonna-Ferdinánd király elleni támadásról
234
   XI.levél. János király Szulejmán szultánnak-Tarnow,1527.december 15.-Ferdinánd koronázásával kapcsolatban
235
   XII.levél. Jan Tarnowski Statileo Jánosnak-1528.január 1., Tarnow-János királynak menedék nyújtása
236
   XIII.levél. Pekry Lajos János királynak-1528. március 8., Szina-megadásra felszólítás
236-237
   XIV.levél. Statileo János Franjo Tranquillus Andronicusnak-1528.október 23., Fontainebleau-francia és magyar szövetségről
237-238
   XV.levél. János király Czibak Imrének-1528.november 12., Makó-tárgyalás Mehmed szendrői béggel
238-239
   XVI.levél. Thomas More lordkancellár János királynak-1530.január 17., London-János király exkommunikációjával (kiátkozásával) kapcsolatban
239
   XVII.levél. Batthyány Orbán Szulejmán szultánnak-Buda, 1530.május 12.-Lazarus secretarius földabrosza
240-241
   XVIII.levél. Wilhelm von Roggendorf Jurisics Miklósnak-1530.augusztus 3., hely nélkül-János király vérdíja
241-242
   XIX.levél. Ludovico Gritti Szulejmán szultánnak-Buda, 1531.január 12.-házassági és uralmi tervei
243-244
   XX.levél. Statileo János Thelegdy Fruzsinának-1531.Január 30., Várad-Ártándi testvérek halálos ítélete
244-245
   XXI.levél. Perényi Péter Ibrahim nagyvezírnek-Bélavár, 1531.március 24.-uralmi tervei
245-246
   XXII.levél. Camillo Pardo Orsini János királynak-1532.május 10., London-János király házassági ügye
246-247
   XXIII.levél. Hieronim Laski Zsigmond lengyel királynak-1533.május 4., hely nélkül-Zsigmond Ágost magyar királlyá történő megválasztása
247-248
   XXIV.levél. Zsigmond lengyel király Thomas Audleynak-1533.június 18., Krakkó-Zsigmond Ágost megválasztása
248-249
   XXV.levél. Andrea Corsini János királynak-1534. április 10., London–János király házassági ügye
249-250
   XXVI.levél. Czibak Imre Szulejmán szultánnak-Várad, 1534. június 7.–Gritti házassági terve
250
   XVII.levél. Pargali Ibrahim nagyvezír levele, melyet Perzsiából írt Petru Rares moldvai vajdának Ludovico Gritti és fiai meggyilkolása miatt.-Perzsia, 1535, január 18.
251-252
   XXVIII.levél. Werbőczy István János királynak-1535. szeptember 20., Buda-Gritti gyilkosság kivizsgálása
252-253
   XXIX.levél. Pemflinger Márk Szulejmán szultánnak-1536. március 27., Kassa–a magyar lutheránusokról
253-254
   XXX.levél. Hızır Hayreddin pasa János királynak-1537. augusztus, Korfu–magyar nemesek kiváltása
254-255
   XXXI.levél. Mehmed szendrői bég Szulejmán szultánnak-Diakóvár, 1537. október 10.–az eszéki csatáról
255-256
   XXXII. levél. Statileo János váradi püspöknek a Lütfi pasa ruméliai beglerbég által elfogott levele, melyet Frangepán Ferenc egri püspöknek írt a váradi békével kapcsolatban-Várad, 1538. március 19.
256-257
   XXXIII.levél Szulejmán szultán egy Ahmed nevű kémnek Bécsbe-1538. július 7., Isztambul–Melanchton meggyilkolásának terve
258
   XXXIV.levél. Brodarics István Szulejmán szultánnak-Vác, 1539. szeptember 1.–megbékélő levele
259
   XXXV.levél. Majláth István Szulejmán szultánnak-Fogaras, 1540. május 2.–erdélyi fejedelemsége ügyében
260-262
   XXXVI.levél. Hürrem szultána Szulejmán szultánnak Budára-Isztambul, 1541. július 12.–Török Bálint ügyében
262-263
   XXXVII.levél. Zsigmond lengyel király Szulejmán szultánnak-Krakkó, 1541. augusztus 10.–János Zsigmond származásával kapcsolatban
264
   XXXVIII.levél. Werbőczy István-Buda, 1541. szeptember 20.–Budai vilajet keresztények bírájának esküje
265
   XXXIX.levél. Szulejmán szultán Hürrem szultánának Isztambulba-Székesfehérvár, 1543. szeptember 5.–a székesfehérvári királysírokról
265-266
   XL.levél. Balassa Imre Szulejmán szultánnak-Bécs, 1544. október 19.–szolgálatainak felajánlása
266-267
   XLI.levél. Johannes Honterus Heltai Gáspárnak-1547. szeptember 8., Brassó–Isztambulba utazása ügyében
268
   XLII.levél. Ferdinánd király Szulejmán szultánnak-Bécs, 1547. november 30.–a drinápolyi békével kapcsolatban
269-270
   XLIII.levél. Török Bálint Szulejmán szultánnak-Isztambul, 1549. július 27.–feleségével kapcsolatban
270-271
   XLIV.levél. Martinuzzi „Fráter” György Szulejmán szultánnak-Alvinc, 1551. december 16.–Castaldo ügyében
272-275
   XLV.levél. Kara Ahmed szerdár Szulejmán szultánnak-Eger, 1552. október 17.–Eger ostromának befejezéséről
275-276
   XLVI.levél. Nádasdy Tamás Szulejmán szultánnak-Sárvár, 1554. június 17.–Majláth István és Török Bálint holttestei ügyében
277-278
   XLVII.levél. Petrovics Péter Szulejmán szultánnak-Szászszebes, 1556. március 18.–Izabella királyné házassági terve
278-279
   XLVIII.levél. Verancsics Antal Szulejmán szultánnak-Eger, 1557. december 24.–ajándék
280-281
   XLIX.levél. Izabella királyné Szulejmán szultánnak-Gyulafehérvár, 1559. szeptember 9.–János Zsigmond király és Nizowski gróf érdekében
281-282
   L.levél. János Zsigmond fejedelem Szulejmán szultánnak-Kolozsvár, 1562. március 12.–a székely felkelés ügyében
283-284
   LI.levél. Mahmud terdzsümán Szulejmán szultánnak-Isztambul, 1565. május 24.–Bekes Gáspár követsége
284-287
6. Rész: Murád dragomán 1554–1555-ben készült táblái-A hat hadjárat Magyarország ellen
[288]-301
   962. Muharram 19.
[288]-289
   963. Muhharam 12.
289-291
   Az első hadjárat táblája-A lopakodó tigris története-Az igazhitűek 927., a keresztények 1521. éve
291-292
   A második hadjárat táblája-Az éhes oroszlán története-Az igazhitűek 932., a keresztények 1526. éve
292-293
   A harmadik hadjárat táblája-A lesre járó sas története-Az igazhitűek 935., a keresztények 1529. éve
294-295
   A negyedik hadjárat táblája-Az óvatos farkas története-Az igazhitűek 938., a keresztények 1532. éve
295-297
   Az ötödik hadjárat táblája- A ravasz róka története-Az igazhitűek 948.,a keresztények 1541.éve
297-299
   A hatodik hadjárat táblája-Az elefántbika története-Az igazhitűek 950., a keresztények 1543. éve
299-301
7. Rész: A hetedik hadjárat magyarország ellen
[302]-317
   Szulejmán szultán feljegyzései
[302]-317
Függelék
[319]-359
Irodalom
[361]-365
   Könyvek, folyóiratok
[361]-364
   CD-DVD
365
   Honlapok
365
Névmutató
[367]-398
Tartalomjegyzék
[399]-400