Riktig Svenska

Szerző: Wellander, Erik
Cím: Riktig Svenska
Alcím: En handledning I Svenska Språkets Vård
Megjelenési adatok: Läromedelsförlagen Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1970.
Megjegyzés: Tredje, översedda upplagan

coverimage År 1924 fick jag av Svenska Akademien uppdrag att »till skolornas och allmänhetens tjänst utarbeta en handledning i svenska språkets vård». Detta arbete borde nu för länge sedan ha varit slutfört, och jag måste därför börja med att ursäkta mig. Det långa dröjsmålet beror i viss mån på att min tid tagits i anspråk av andra arbeten, som jag av olika skäl icke kunnat skjuta åt sidan, men först och främst på att uppdraget visat sig vida mer krävande än jag först trodde. »Wercket är intet så gint att gå uppå», säger Jesper Svedberg i sin »Schibboleth». Det är många tvistiga frågor, som det gällt att bilda sig en mening om. Ofta har jag måst lämna en fråga öppen och samla nya språkprov för att kunna komma till klarhet om rådande språkbruk. Regler, byggda på hundratals exempel, ha visat sig innebära alltför mycket av tillfälligt och osäkert. Därtill kommer, att min syn på språkvården och därmed på frågeställningen i det hela under arbetets gång förskjutits. Många språkfel, som bruka beivras med stor kraft och hetta, te sig vid bredare och djupare undersökningar som jämförelsevis obetydliga skönhetsfläckar, medan andra fel, i varje särskilt fall ofarliga nog, visa sig kräva långt allvarligare uppmärksamhet såsom yttringar av utvecklingstendenser med stor räckvidd. Den »handledning», som nu äntligen här föreligger i tryck, kunde med ett gammaldags klingande namn kallas en språkspegel. Den är en orättvis spegel så till vida, som den återger huvudsakligen mindre sköna drag. Den vill spegla nutidens svenska språkbruk men strävar icke att uttömma ämnet på det sätt, som en språklära eller en ordbok var på sitt område söker att göra. Syftet är att påpeka de vanligaste felen i detta språkbruk och visa på utvägar att undvika dessa. De olika språkliga företeelserna tagas sålunda upp endast i den mån de visat sig oftare ge anledning till fel, och de behandlas blott så långt det synes nödvändigt för klargörande av dessa fels uppkomst och art. Dessutom har det i vissa fall befunnits lämpligt att beröra även förmenta fel och gå in på spörsmål, där skilda meningar framträtt. Då det visat sig föga givande att dryfta spörsmål rörande språkriktighet utan att dessförinnan en viss klarhet och enighet vunnits i fråga om grundläggande begrepp och beteckningar för dessa, har en första avdelning ägnats åt utredning av språkets väsen, språkutvecklingens natur och olika språkarters karaktär och förhållande till varandra. I den därpå följande avdelningen behandlas några allmänna, i den nutida svenskan starkt framträdande tendenser, vilka visat sig ogynnsamt påverka språkets utveckling, och riktlinjer uppdragas, avsedda att göra strävandena till en bättre språkvård i dessa hänseenden mera målmedvetna. Valet av de frågor, som i den sedan följande huvudavdelningen upptagits till behandling, grundar sig väsentligen på mina egna iakttagelser vid läsning av nutida svenskt språk. Denna läsning har omfattat många slag av skrivet och tryckt, från kärleksdikter och riksdagsskrivelser till hyresannonser och skoluppsatser.
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Nyelvkönyv, Nyelvtan, Svéd, Svenska, Språk
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Book cover
Copyright/impressum
Innehåll
III-VII
Företal
IX-XVI
Om språket och dess arter
1-100
   Språket och dess föränderlighet
1-7
      Språkets väsen
1-2
      Ljudändringar
2-3
      Formändringar
3-5
      Betydelseändringar
5-6
      Ändringar i ördförrådet
6-7
   Språkarter och stilarter
8-31
      Munarterna
8-10
      Skriftspråket
10-11
      Riksspråket
11-12
      Rikstalspråket
12-14
      Fackspråk och andra särspråk
14-16
      Kanslispråk, lagspråk, religiöst språk
16-18
      Olika slag av stil
18-19
      Prosans tre huvudstilarter
19-23
      Uttrycksmedlens stilvärde
23-27
      Strävanden till stilistisk likriktning
27-31
   Talspråket
32-54
      Det bildade talspåket
32
      Omedelbarhet
32-37
      Syntaktiska särdrag
37-42
      Formlära
42-47
      Särskilda ordformer
47
      Ordval
48-49
      Provinsmål
50-54
   Kanslispråket
55-70
      Räckvidd
55-56
      Allmän karaktär
56-58
      Tydlighet
58-60
      Försiktighet och grannlagenhet
60-62
      Omskrivningar
63-64
      Syntaktiska särdrag
64-67
      Formlära
67-69
      Ordval
69-70
   Poesiens språk
71-100
      Skilda arter av poetiskt språk
71-73
      Syfte
73-74
      Yttre klang
74-76
      Inre uttrycksfullhet
76-78
      De stilistiska figurerna
78-86
      Ordval
86-95
      Formlära och syntax
95-100
Allmänna riktlinjer
101-170
   Skriv klart!
101-124
      Olikheter mellan tal och skrift
101-103
      Oklarhet i det enskilda uttrycket
104-106
      Särskilda källor till missförstånd
106-119
      Avsiktlig och icke avsiktlig oklarhet
119-121
      Uttrycket och tankens klarhet
121-122
      Tankegången
122-123
      Arbetet för klarhet
124
   Skriv enkelt!
125-137
      Det naturliga talspråket som mönster
125-126
      Ordval
126-127
      Omskrivningar
128-129
      Verbalsubstantiv i stället för sats
129-130
      Onödig abstraktion
130-133
      Överdriven enkelhet
133-134
      Onödig utsmyckning
134-137
   Skriv kort!
138-153
      Omständlighet
138
      Avledningar och sammansättingar
139-142
      Överflödiga ord.
142-146
      Omskrivningar
146-149
      Muntliga förlängningskonster
149-150
      Stilviljans riktning
151-153
   Skriv svenska!
154-170
      De lånade orden i svenskan
154-156
      Allmänt folkspråk och internationella särspråk
156-158
      Olägenheter med de främmande orden
158-162
      Ordblildningens förlamande
163
      Fåfänga och okunnighet
164-166
      Slapphet och lättja
166-167
      Svenska ersättingsord
167-169
      Språkets rikedom
169-170
Råd och förslag i särskilda fall
171-780
   Substantiv och artiklar
171-193
      Pluralens former
171-173
      Bestämda slutartkikelns former
173-175
      Latinska och svenska genitivformer: Petrus', Petri, Petris
175-176
      Nya/den nya tiden. Tröttkörda stockholmslaget
176-177
      Den svenska hären/Svensk här
177-178
      Av den i målet förebragta utredning
178
      Platsen/Den plats han fått
178-179
      Han arbetar som slav/som en slav
180
      En den varmaste kärlek. Skäl föreligga för ett upphävande
180-181
      Inskjutet genitivattribut: En skolans uppgift
181
      Omskriven genitiv
182
      Gruppgenitiv: Kungen av Danmarks bröstkarameller. Pettersson och Karlssons speceriaffär
182-185
      Appositionens kasus
185-186
      Fru doktorinnan Anna Ek. Doktorn fru Anna Ek. Fru doktor Theodor Ek. Läraren resp. lärarinnan
186-187
      Regeringen Marx. Kruschen Salt.
187-188
      Berlinerpressen. Germanerstam.
188-190
      Ortnamns genus
190
      Komparation
190-193
   Adjektiv och adverb.
194-210
      Allmänna synpunkter
194-196
      Böjning
196-198
      Komparation
198-199
      Möjliglast fullständiga uppgifter
199-201
      Adjektiv eller adverb: en hel/helt ny värld
201-203
      Ett förgäves försök
203-204
      Ett delvist erkännande
204-205
      En kort talare. En förfärlig angelägenhet
205-206
      Lindrig förbrytare. Full invalid. Inskräkt monark
206-207
      Lyckligt, lycklingen, lyckligtvis
207-208
      Fu, nämlingen
208
      Negationer
208-210
   Räkneord
211-218
      Formerna
211-212
      Oklarheter
212-215
      En tesked på (varje) två liter vatten
215-217
      Adertonde århundradet
218
   Pronomen
219-265
      Om pronomens syftning
219-224
      Jag och vi utelämnade. Undertecknad
224-225
      Ni och i
225-226
      Gästen - han eller hon? Statsrådet - han eller det? Gatan - hon eller den?
226-227
      Det, dess
227-228
      De, di, dem, dom
228-229
      Densamme, samma, sagda, o.d.
229-230
      Den förre - den senare o.d.
230-232
      Själv
232
      Varandra
232-233
      Sig eller honom?
233
      Sin och hans
233-251
      Denne, den här
251
      Det determinativa den
251-253
      Vem som, vilken som
253
      Som och vilken
253-258
      Sigtunna, som brändes och biskopen mördades
258-259
      En konung, än vilken ingen kan tänkas maktlösare
259-260
      Han sågade på den gren han själv satt
260
      Vars som flertalsgenitiv
260-261
      Man
261-262
      Någon, alla, varje
262-263
      Var och en, var, var sin
264
      Pronominella adverb
264-265
   Verb
266-307
      Substantivsjukan
266-273
      Böjning
274-277
      Tempus
277-280
      Perfektiva och imperfektiva verb.
280-281
      Konjuknktiv
282-285
      Particip
285-290
      Passivum
291-294
      Han beviljades avsked
294-302
      Han är tagen mått på. Han skrattas åt
302-304
      Sammansättning
304-307
   Prepositioner
308-338
      Upprepning av preposition
308-309
      Preposition utelämnad
309-310
      Preposition styrande infinitiv eller bisats
310-311
      Preposition skild från sitt huvudord
311-312
      Två prepositioner i rad
312-313
      Klumpiga prepositioner
313-319
      Lånade prepositioner
319-323
      Bland
323-324
      Emot
324
      Från
324
      För
325-326
      Före
326
      Genom
327-329
      Innan
329
      Inom
329
      Jämte
329-330
      Kring
330
      Med
330-333
      Mellan
334-335
      Mot
335-336
      På
336
      Sedan
336
      Till
337
      Under
337
      Utifrån
337
      Å
338
      Över
338
   Konjunktioner
339-368
      Upprepning av konjunktion
339-340
      Samordning av olikartade led
340-342
      Sammanblandning av konjunktioner
342
      Preposition eller adverb i stället för konjunktion
342-343
      Klumpinga konjunktioner
343-344
      Lånade konjunktioner
344-345
      Kongruensfrågor
345-348
      Alltså
348
      Antingen - eller
348
      Att
349
      Både - och
349-350
      Dels - dels
350
      Det
350
      Då
350-351
      Efter
351
      Eller
351
      Emedan, enär
352
      Evad
352
      För, för att
353
      Genom att
353
      Huruvida
353-354
      Ifall
354
      Innan
354-355
      Ju - dess (desto)
355-356
      Medan
356-357
      Med mindre
357
      Men
357-358
      När
358-359
      Och
359-360
      Om
360-361
      Samt
361-362
      Som
362-363
      Såvaäl - som
364
      Under det att
364
      Utan
364-366
      Vare sig - eller varken - eller
366-367
      Än
367-368
   Kongruens
369-396
      Olika slag av kongruens
369-370
      Kongruensen vid formellt subjekt
370-371
      Kongruensen vid samordnade subjekt
371-375
      Predikat före pluralt subjekt
375-376
      Subjektiv predikatsfyllnad före subjekt
377-378
      Objektiv predikatsfyllnad före objekt
378-379
      Pannkakor är gott. Geografi är valfritt
379-381
      Attraktion
381-385
      Konstruktion efter betydelsen
385-387
      Grammatiskt genus och naturligt kön
387
      Grammatikens numerus och verklighetens
388-389
      Måttsord med partitivattribut
389-392
      En eller två. En och annan. Den ena efter den andra
392
      Prins Carl med gemål är anländ/äro anlända
393
      De tre musketörerna är känd/äro kända
393-394
      Samverkande och stridande inflytelser
394-396
   Dubbel syftning
397-422
      Utbrytning av det gemensamma
397-398
      Förutsättningar för utbrytning
398-401
      På eget ansvar och risk
401-403
      I Skåne och Gotland
404-405
      Han dansade med sin unga fru och sitt raka ben
405-406
      Oklar syftning: Antikt bord och skåp av furu
406-408
      Falsk utbrytning
408-410
      Krånglig och okynnig utbrytning
410-413
      Utbrytning av formord
413-416
      Svenska och norska regeringen eller regeringarna?
416-420
      Två svenska och en engelsk bok?
420-421
      Bortfall av det gemensamma
421-422
   Ordföljd
423-470
      Allmänna synpunkter
423-427
      Ordföljd och tankeföljd
427-431
      Rak och omvänd ordföljd
431-433
      Omvänd ordföljd efter och
433-435
      Rörliga bestämningar
435
      Adverbialet
436-442
      Attributet
443-446
      Bestämningar till adjektivattribut eller fristående adjektiv: Full student av uppslag. Den efterlyste för Kielmordet
446-453
      Två bestämningar till samma huvudord
453-458
      Bestämningar i bisatsform
458-461
      Ordföljden i korresponderande led
461-464
      Vilsekomna ord.
464-468
      Satsslutet
468-470
   Satsbyggnad
471-513
      Tankeinnehållets fördelning på satser och meningar
471-481
      Meningens enhet
481-485
      Period
485-489
      Klumpiga ordgrupper
489-492
      Bisats till substantiv
492-496
      Satsföljden inom meningen
496-499
      Sats utelämnad
499-502
      Villkorlig satsfogning
502-503
      Satsfläta
503-513
   Tankereda och uttrycksskärpa
514-590
      Allmäna synpunkter
514-528
      Jämviktsregeln
528-544
      Subjektsregeln
544-554
      Vårdslös anknytning genom som: Som regelgår han före tre
555-560
      Kontamination
561-566
      Förbytning: bristande medel, utebliven likvid, indraget körkort
566-580
      Förledsbestämningar: varm korvgubbe, Birger Jarlsgatan, de mindre asiatiska folken, granskningsnämnden av lärroböcker, Karl XII:s historieskrivare, fiskare i grumligt vatten
580-589
      Särskiljande bestämningar: De invigda åhörarna
589-590
   Klang
591-602
      Svenska språket ur klangsynpunkt
591-592
      Konsonanthopning och vokalmöte
592-593
      Klumpig sammansätting
593-595
      Omväxling
595-602
   Uttrycksfullhet
603-716
      Åskådlighet
603-623
      Liknelse och jämförelse
624-631
      Bild
631-644
      Katakres
644-659
      Anspelning
659-663
      Överdrift
664-677
      Underdrift
677-680
      Stegring
680-682
      Emfas
682-689
      Eufemism
689-694
      Upprepning
694-703
      Omsägning eller tautologi
703-711
      Pleonasm
712-713
      Ordens associationshalt
713-716
   Goda och dåliga nyheter i ordförråd och ordbruk
717-780
      Namn.
717-719
      Intilalord och kortord
720-721
      Ismer
721-730
      Modenyheter i språket
730-751
      Ofta missbrukade ord och uttryck
751-780
Register
781-811
Viktigare litteratur
812-813