Magyarország bányászatának kritikai története corvina logo

Szerző: Wenzel Gusztáv
Cím: Magyarország bányászatának kritikai története
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1880.

coverimage A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának megállapodásához képest, a jelen munkának kettős feladata van: hogy t. i. Magyarország bányászatának történetét, közvetlenül a meglévő kútfői adatok alapján, aránylag rövid áttekintésben nyujtsa; s hogy ezzel összefüggőleg egyszersmind ezen történetnek nevezetesebb kútfőit egy általános gyűjteménynyé foglalja egybe. A mi a hazai bányászat történetének érdekében irodalmunkban eddig történt, az nemcsak magában véve vajmi kevés, hanem – s ez mindig a főhiány volt – országos álláspontra sem emelkedett soha. Ehhez képest az ország egyes vidékeinek, p. o. az u. n. alsó-magyarországi bányavidéknek, Erdélynek stb. bányatörténete, szaktudósainak szorgalmas fiegyelmében részesült ugyan; de e mellett az ország általános bányatörténetének készitésére, az első kezdeményezések sem történtek még. Pedig Magyarország bányászatának — egybe véve — mind gazdasági és technikai, mind történelmi érdekei oly fontosak, hogy ezek tekintetéből a hazai bányászat múltjának általános szempontok szerinti tanulmányozása nagyon is okadatoltnak mutatkozik. S ez alapterv szerint készült a jelen munka. Különben egy ily tág alapra fektetett tudományos munkának, ha tárgyát kimerítőleg akarja fejtegetni, a dolog természeténél fogva terjedelmesnek is kellene lenni. Meg lévén mindazonáltal itt annak köre szűkre szabva, ez magyarázza meg azt, hogy a munka tárgyában sok megszorítást kellett alkalmazni. Kellőleg kifejteni csak a főirányokat lehetett; a részletekben pedig a legszükségesebben túl terjeszkedni nem igen volt lehetséges. Midőn pedig e mellett, történetirodalmi előzményeink azt is magokkal hozzák, hogy kellőleg kifejtett elővizsgálatokra csak ritkán, és mintegy csak kivételképen lehetett támaszkodni, s hogy ennek folytán minden egyes fejtegetésemet közvetlenül kútfői adatokra kellett visszavezetni: a munkának súlypontja is közvetlenül a meglévő bányászati és történelmi kútfői apparátusba lett fektetve; maga a munka pedig formailag a kritikai történelem fogalma alá esik. A munka eredeti terve szerint, melyet boldogult barátom Toldy Keren ez, már vagy nyolcz év előtt hozott indítványba, mindenek előtt a hazai bányatörténet minél teljesebb kútfői gyűjteményének készítéséről kellett volna gondoskodni. S ilyen gyűjteménynek két kötetből kellett volna állani, azon rendeltetéssel, hogy »A hazai bányászat történelmi emlékei«-nek vagyis »Codex rei metallicae Regni Hungáriáé «-nek czime alatt, az okmánytárak módjára, és a szükséges kritikai jegyzetekkel ellátva, a magyarországi bányászat teljes történetének a kellő tudományos alapot nyújtsa, s igy a hazai bányászatnak fényes múltját világtörténeti jelentőségéhez képest tüntesse fel.
Kategóriák: Történelem, Földtudományok
Tárgyszavak: Bányászat, Okmány, Bányászattörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék