Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig corvina logo

Szerkesztő: Zöldhelyi Zsuzsa
További szerzők: Dukkon Ágnes; Hetényi Zsuzsa; Szilárd Léna; Tétényi Mária; Zöldhelyi Zsuzsa
Cím: Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig
Alcím: [Felsőoktatási tankönyv]
Megjelenési adatok: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. | ISBN: 963-18-8392-2

coverimage Magyarországon az orosz irodalom a 19. század második felétől egyre ismertebbé vált, számos fordítás, cikk látott napvilágot, s 1897-ben megjelent az első összefoglaló mű: Podhraszky Lajos Bevezetés az orosz irodalom X-XVII. századi történetébe c. könyve. Ezt több mint negyedszázad múlva, 1924-ben követte Bonkáló Sándor kétkötetes munkája, Az orosz irodalom története. Az 1944-gyel záródó időszakban több kortárs orosz író maradt ismeretlen a magyar olvasó előtt; 1945 után viszont a számos értékes kiadvány mellett sok olyan regény, elbeszélés, verseskötet is jelent meg, amelyeknek kiválasztása sokszor nem művészi értékek, hanem ideológiai szempontok alapján történt. Bonkáló Sándor említett müve óta könyvünk az első olyan magyar nyelvű összefoglalás, amely megkísérli az orosz irodalom történetének rövid áttekintését a kezdetektől 1940-ig. Az egyes korszakokkal már több magyar irodalomtörténész foglalkozott (csak kiragadott példaként említem meg Iglói Endre, Török Endre, Bakcsi György értékes munkáit, lásd Válogatott bibliográfia). Szerzőik könnyebb helyzetben voltak, mint mi, mert nem kellett ilyen hatalmas anyagot viszonylag kis terjedelmű könyvben bemutatniuk. Mi viszont kénytelenek voltunk eltekinteni az egyes művek részletes elemzésétől, s arra szorítkoztunk, hogy az orosz irodalom főbb korszakairól, irányzatairól, a legjelesebb írók tevékenységéről megbízható, jól áttekinthető képet adjunk. Kötetünket nem csak orosz szakos egyetemi hallgatóknak szánjuk: az orosz irodalomról a világirodalom keretében magyar nyelven tartott előadások népszerűsége azt sejteti, hogy tárgyunk iránt érdeklődésre számíthatunk a különböző szakos bölcsészhallgatók s remélhetőleg a középiskolai tanárok, diákok, valamint a művelődni vágyó olvasóközönség szélesebb körében is. A bemutatott 20. századi írók egy részét (pl. Vaginovot, Erdmant, Harmszot, Platonovot) a magyar olvasó egyáltalán nem vagy csak alig ismeri. De az elmúlt évek, sőt évtizedek változásai, kutatásai nyomán több klasszikus író életművéről is élénk vita bontakozott ki, új szempontok kerültek előtérbe, esetleg sokáig tabunak számító kérdések merültek fel. Terjedelmi okok miatt e vitákra nem térhetünk ki részletesen, de elemzéseinkben igyekeztünk a fontosabb új megállapításokat figyelembe venni. A könyvben felsorakoztatott írói portrék hat szerzőjének szemlélete, stílusa termé- szetesen sokban eltér egymástól, s a kötet szerkesztője egyáltalán nem tekintette céljának, hogy eltüntesse a köztük megfigyelhető különbségeket, hiszen nincsen egyetlen „üdvözítő” módszer, az irodalmi müvek vizsgálata különböző szempontok alapján történhet és hozhat értékes eredményeket. Szívesen foglalkoztunk volna rendszeresebben az orosz irodalom magyarországi fogadtatásával, a fontosabb fordítások jellegzetességeivel, de terjedelmi okokból erre sem volt lehetőségünk.
Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Irodalomtörténet, Orosz irodalom
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright / Impresszum
Tartalomjegyzék
5-8
A szerkesztő előszava
9-10
Dukkon Ágnes: Szláv mitológia
11-17
   Fény és sötétség
12
   Vlagyimir fejedelem szláv pantheonja
13-15
   Egyéb mitológiai alakok
15-17
Dukkon Ágnes: Folklór
18-25
Ferincz István: Az Óorosz irodalom
26-47
   Az óorosz irodalom rövid jellemzése
26-27
   Az óorosz irodalom korszakai
28-47
      A Kijevi Oroszország irodalma (11—13. sz. eleje)
28-31
      A feudális széttagoltság és a tatárdúlás korának irodalma (13. sz-14. sz. közepe)
32-34
      A moszkvai fejedelemség megerősödése és az orosz földek egyesítése korának irodalma (14. sz. második fele - 15. sz. első fele)
34-36
      A központosított moszkvai állam irodalma (15. sz. második fele-16. sz.)
37-41
      Az átmeneti korszak irodalma (17. sz.)
41-47
Tétényi Mária: A 18. század irodalma
48-70
   Társadalmi és irodalmi fordulat a 18. század első felében
48-50
      Feofan Prokopovics
49-50
   Az orosz klasszicizmus kialakulása
50-55
      Kantyemir
50-51
      Tregyiakovszkij
51
      Lomonoszov
51-53
      Szumarokov
53-55
   Publicisztika és irodalom az 1760-as években
55-58
      Heraszkov
55-57
      Fonvizin
57-58
   Publicisztika az 1760-80-as években
59-61
      Novikov
59-61
   Irodalom és publicisztika az 1785-1800-as években
61-67
      A klasszicizmus utolsó képviselői
61
      Gyerzsavin
62-65
      Ragyiscsev
66-67
   Az orosz szentimentalizmus
68-70
      Muravjov
68
      Karamzin
69-70
Dukkon Ágnes: A 19. század irodalma
71-191
   Bevezetés
71-73
   A 19. század első felének irodalma
73-81
      Zsukovszkij
73-77
      Batyuskov
77-78
      Krilov
79-81
   Romantikusok és dekabristák
81-116
      Gribojedov
83-85
      Csaadajev
85-86
      Puskin
86-93
      Baratinszkij
94-95
      Odojevszkij
95-96
      Tyutcsev
96-101
      Kolcov
101-102
      Lermontov
103-110
      Gogol
110-116
   A naturális iskola
116-139
      Belinszkij
117-122
      Herzen
122-127
      Turgenyev
127-133
      Goncsarov
133-139
   A 19. század második felének orosz irodalma
140-191
      Az orosz kritika
141-145
      Költészet
145-191
         Nyekraszov
147-149
         A. K. Tolsztoj
150-151
         Fet
151-154
         Majкоv
154-155
         Polonszkij
155-157
         Osztrovszkij
157-159
         Dosztojevszkij
159-166
         Szaltikov-Scsedrin
166-169
         Leszkov
169-171
         Lev Tolsztoj
172-179
         Csehov
179-188
         Korolenko
189-190
         Garsin
190-191
Szilárd Léna: Az orosz irodalom a 19-20. század fordulóján (1890-1917)
192-234
   Az orosz századforduló társadalmi és kulturális élete
192-196
      Az élet válsága
192-193
      A gondolkodás válsága
193-194
      A művészet válsága
194-196
   A szimbolizmus és a vele határos jelenségek
197-198
      Az irányzat története
197-198
   Az orosz szimbolisták esztétikai nézetei
198-200
   Költészettan
200-224
      Merezskovszkij
200-201
      Balmont
202
      Szologub
203-205
      Brjuszov
205-206
      Vjacseszlav Ivanov
206-207
      Belij
207-211
      Blok
211-214
      Annyenszkij
215-216
      Remizov
216-218
      Andrejev
218-220
      Bunyin
221-222
      Kuprin
222-224
   Az akmeizmus és a hozzá közel álló jelenségek
224-225
      Az irányzat története
224-225
   Az akmeizmus esztétíkája és poétikája
225-233
      Ahmatova
227-228
      Kuzmin
228-229
      Mandelstam
229-231
      Hodaszevics
231
      Volosin
232-233
   Az orosz avantgárd első lépései: a futurizmus
233-234
      Hlebnyikov
233-234
Hetényi Zsuzsa: Az orosz irodalom 1917-től 1940-ig
235-303
   Csoportok és irányzatok a húszas években
235-241
      Pilnyak
239-241
   Forradalom és polgárháború
241-254
      Solohov
243
      Babel
244-247
      Vszevolod Ivanov
247-248
      Zamjatyin
248-251
      Ehrenburg
251-254
   Jeszenyin és a parasztköltők
254-267
      Jeszenyin
255-257
      Majakovszkij
257-261
      Gorkij
261-265
      Cvetajeva
265-267
   A húszas évek szatirikusai
268-272
      Olesa
268-269
      Ilf-Petrov
269-270
      Zoscsenko
271-272
   Az abszurd irodalom
272-276
      Vaginov
272-273
      Harmsz
274-275
      Erdman
275-276
   Az abszurd költészet
276-281
      Grin
277-278
      Pausztovszkij
278
      Bagrickij
278-279
      Lunc
279
      Kaverin
279-280
      Fors
280
      Csajanov
280-281
   Gyermekirodalom
281-282
   Ifjúsági irodalom
282-298
      Alekszej Tolsztoj
283-284
      Tinyanov
285
      Bulgakov
285-289
      Platonov
290-294
      Paszternak
294-298
   Az emigráció irodalma a két világháború között
298-303
      Nabokov
299-303
Válogatott bibliográfia
304-319
A címek jegyzéke
320-338
Névmutató
339-[347]
Kolofon
Hátsó borító