A felnőttképzés tudománya corvina logo

Szerző: Zrinszky László
Cím: A felnőttképzés tudománya
Alcím: Bevezetés az andragógiába
Megjelenési adatok: OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1996. | ISBN: 963-7315-12-8

coverimage A felnőttképzés fontossága ma már nem szorul igazolásra. Annál inkább az a belátás, hogy a megfelelő minőségű képzés a képzők speciális felkészültségét kívánja meg, ami magába foglalja az elméleti tudás bizonyos körét is. Egy elterjedt hiedelem szerint elegendő jól ismerni a képzés tárgyát, hiszen a felnőttoktatóknak nem gyerekekkel van dolguk, amihez pszichológiai, pedagógiai és még sokféle tudásra van szükség, hanem érett, értelmes, tanulnivágyó emberekkel. Aki mégsem volna ilyen, azt legfeljebb megérdemelt kudarc éri A nagy többség azonban megérti a világos emberi szót, elsajátítja a bemutatott és megmagyarázott műveleteket, elolvassa az ajánlott szakkönyveket - mi kellene még? Sokan tudják, hogy mi még. Vegyünk példának egy számítógép-kezelői tanfolyamot. Az egyik képző-helyen a résztvevők többsége optimális mértékben és viszonylag rövid idő alatt elsajátítja a szükséges tudnivalókat, egy másik kurzuson arról panaszkodnak. hogy a vezető nem képes érthetően kifejezni magát, csakis "kompulerzsargonban" beszél, s ha kérdéseket tesznek fel neki, ugyanezen -a kezdők számára felfoghatatlan - nyelven magyaráz; nem jut mindenkinek gép. nincs elég gyakorlóidé; követhetetlen az előrejutás logikája; a rendelkezésre bocsátott nyomtatott segédanyag és a tanfolyam-vezető előadásai között ellentmondások vannak; az elmaradók egyéni problémáival való foglalkozások miatt sok az elfecsérelt idő, mégsem tudja mindenki tisztázni a saját problémáit stb. stb. Természetesen az ilyen tancélú "állatorvosi ló" nem létezik a valóságban (bár éppenséggel lehetséges), arra azonban jó. hogy feltűnővé legyük, milyen sokféle tudásra van még szüksége - szakmai hozzáértésén kívül - annak is. aki felnőtteket tanít valamire. És mennyi minden merül fel a tanfolyamok - hát még az iskolarendszerű képzések - előkészítése. megszervezése során! A toborzás, csoportokra bontás, az induló tudásszint. az időkeretek és helyszínek meghatározása, a teljesítménykövetelmények. ellenőrzési módszerek, a pénzügyi feltételek és gazdálkodási módok tisztázása, az oktatástechnikai infrastruktúra biztosítása stb. Mindezekben egyidejűleg kell, hogy érvényesüljenek elméleti és gyakorlati megfontolások. Immár a régi - "akadémiai" - típusú, de korántsem elavult tudásnak és az újfajta menedzserszemléletnek az egyesítéséi kívánják meg a feladatok.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felnőttoktatás, Felnőttnevelés, Felnőttképzés, Andragógia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Előszó
3-5
A felnőtt ember
6-28
   A felnőttség mint probléma
6-28
      Életkor-kritériumok
6-12
      Differenciális érettségelméletek
12-17
      A felnőtt életkor szakaszolása
17-23
      Életkor-válságok és életdöntések
23-24
      Felnőtt-szocializáció
25-28
A felnőttek tanulása
29-64
   Tanulási kompetencia
29-30
   Felnőttek tanulási motivációja
30-33
   A tanulási képesség felnőttkori változásai
33-34
   A figyelem
34-40
      A tanulás csendjéről
36
      A figyelem megosztásának problémája
37-38
      A figyelem tanulása
38-40
   A tanulást segítő és gátló érdeklődés
40-45
      Érzelem és érdeklődés
42-43
      Az érdeklődés fejlesztése
44-45
   Felnőttek emlékezeti működése
45-54
      Az ismétlés szerepe
51-52
      Harc a gátlások ellen
52-54
   Gondolkodás, problémamegoldás és tanulás
54-63
      A problémamegoldó tanulás
57-58
      A felfedezéses tanulás
58-60
      A probléma felfedezése
61-62
      Heurisztika
62-63
A felnőttképzés történetéből és elméleteiről
64-95
   A felnőttképzés és az andragógia történetének fő állomásai
64-70
      Előtörténet
64-66
      Az intézményes felnőttképzés kezdetei
66-70
   Századunk felnőttképzése és andragógiája: Németország példája
70-80
      A Weimari Köztársaságtól Hitler hatalomra jutásáig
70-71
      A totalitarizmus és az ellenállás felnőttképzése
71-73
      Felnőttképzés és andragógia a kettévált és újraegyesített Németországban
73-80
   Az utóbbi évtizedek további felnőttképzési irányai és tendenciái
80-89
      Helsingör
80-82
      Montreal
82-84
      Teherán
84-86
      Tokió
86-88
      Párizs
88-89
   Két sajátos hozzájárulás a felnőttképzés ügyéhez
90-96
      A franciaországi szociokulturális animáció
90-93
      Egy olaszországi kísérlet: a 150 óra
93-95
Felnőttképzés hazánkban
96-117
   A kezdetektől a reformkori törekvésekig
96-97
   Úttörő tervek és próbálkozások
98-102
   Felnőttképzés a két világháború között
102-105
   1945-1989
106-110
   Új fordulat a felnőttképzésben
111-113
   Andragógiai kutatások Magyarországon
113-117
A felnőttképzés elmélete
118-144
   Névhasználati problémák
118-119
   "Andragógia" vagy "felnőttpedagógia"?
119-124
   Tanulás az egész életen át
124-126
   Egyes elméleti irányok
126-144
      A felnőttképzés mint minőségi fogalom
126-129
      Rendszerszemlélet
130-132
      A társadalomkritikai andragógia
132-133
      A szellemtörténeti, életvilágra orientált irány
133-141
      Életrajzi, pályafutási megközelítés
141-144
      Multikulturális felnőttnevelés
144
A felnőttképzés valósága
145-171
   Szereplői
145-158
      Az andragógus
145-150
      A címzettek
150-156
      Fenntartók és irányítók
157-158
   Tervezése, szervezése
158-
      Tervezési szintek
158-160
      Célok és tervek
160-163
      Tartalomtervezés
163-166
      Tananyagtervezési típusok
166-169
      Időszervezés
169-171
A felnőttképzés szervezeti formái és módszerei
172-229
   Jelenléti és távoktatás
172-185
   A felnőttek tanításának és tanulásának módszerei és eszközei
185-216
      A módszer fogalma és rokonfogalmai
185-189
      Módszercsoportok és módszerfajták
189-194
      "Aktív módszerek" és az aktivizálás
194-197
      Az előadás
197-200
      Az előadások tárgya
201
      Az előadás menete
201-204
      Necsak szóva
205-209
      Andragógia és kommunikáció
209-213
      Megbeszélés, vita
214-216
   Teljesítmény és értékelés
216-222
      Mire szolgál az értékelés
216-222
   Vizsgáztatás
222-229
      A vizsgázók igényei
223-224
      A vizsgáztató igényei
225
      A vizsgapánik leküzdése
226-228
      A minősítés logikája
228-229
Andragógusképző programok
230-238
   Pöggeler andragógiai curriculuma(1976)
231-232
   JPTE Humánszervező szak
232-237
   KLTE művelődési menedzser
237-238
A felnőttképzés magyar nyelvű irodalmából
239-254
   ajánló bibliográfia
239-254
Tartalom
255-258