A magyarhoni protestáns egyház története corvina logo

Szerkesztő: Zsilinszky Mihály
További szerzők: Farkas József; Kovács Sándor; Pokoly József
Cím: A magyarhoni protestáns egyház története
Alcím: A művelt közönség számára
Megjelenési adatok: Athenaeum Irodalmi és Ny. Rt., Budapest, 1907.

coverimage Általában ismeretes tény, hogy a hazai evangelioini protestáns egyház történelme még mai napig sincs kellő részletességgel és alapossággal megírva. Ezt mélyen érzik azok a férfiak is, akik a jelen könyv létrehozását műveikkel lehetővé tették; de ezen meggyőződésük dacára sem vállalkoztak arra, hogy a nagy feladattal ez alkalommal megbirkózzanak. Remélik azonban, hogy erre is nemsokára rá kerül a sor. Ez alkalommal a jó hírnévnek örvendő »Athenaeum« irodalmi társaság felhívása folytán, csak a közvetlen szükségnek megfelelően, oly történelmi művet akartak nyújtani, mely a müveit nagyközönség igényeihez szabva, mintegy tájékoztató bevezetésül szolgáljon a mai kor színvonalán, eredeti források alapján megírandó hazai nagy protestáns egyháztörténelmi műhöz. Erősen meg vannak győződve arról, hogy ezzel Is nagy szolgálatot tettek a jelenkor protestáns közönségének, mely, fájdalom, nagyon szeret sütkérezni az ősök dicsőségének sugaraiban anélkül, hogy alaposan ismerné a dicsőség alapját képező nagy küzdelmeket. Pedig meg vagyon Írva, hogy »ki múltjára érzéketlen, szebb jövőre érdemeiden«. E könyv irányára nézve elég megjegyeznünk, hogy annak Írói szemük előtt tartották a történetírás azon szabályát, mely egyedül az igazság felderítését és a tudomány szolgálatát tartja a történetíró főfeladatául. Mihez képest a történelmi tények megállapításánál, minden pártirányzattól menten, részrehajlatlanul egyedül a történelmi igazság feltüntetésére törekedtek. Nem elégedtek meg azzal, hogy az egyháznak csupán drámai jelenetekben gazdag külső történetével foglalkozzanak. Igyekeztek behatolni az egyház belső életébe is; jelesül fel akarták tüntetni az egyházi közigazgatás lassú fejlődését, a lelkészek és tanítók működésének eredményét; és pedig nemcsak irodalmi harcokban, hanem a nép valláserkölcsi életében is. Mindezek festésénél szemük előtt lebegett a reformatio nagy müvének lényege, mely a protestáns egyházak létét a történelem folyamán összefűzte a világosság, az igazság és a haladás eszméivel. Protestáns felfogás szerint a Krisztus tanán alapuló szellemi és erkölcsi haladás nem ellenkezhetik sem a tudományos kutatás és meggyőződés szabadságával, sem a modern civilisatío vívmányaival. E tekintetben elvi ellentétben állunk a katholicismussal, mely saját változbatlan vallási dogmáit és mysteriumait »egyedül üdvözítök-nek hirdetvén, minden más vallásos felfogást elítélendő és üldözendő »eretnekség «-nek tart. Ezen téves felfogás idézte elő a türelmetlenség átkát: az üldözéseket; és az ezekből következő megmérhetetlen szenvedéseket.
Kategóriák: Történelem, Vallástudomány
Tárgyszavak: Egyháztörténet, Református egyház, Protestantizmus
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék