Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kővári László: Erdély történelme 5. kötet (1863)

Szerző: Kövári László
Cím: Erdély történelme 5. kötet – A Rákócziak és Apafiak kora
Megjelenési adatok: Pesten : Ráth Mór ; Kolozsvártt : Stein János, 1863. – 240 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A nemzett fejdelemség végnapjai felé közelgünk.
Erdély határa mikor a Rákócziak felléptek, — miután a határt, mit Szolimán adott Isabellának, Bocskai és Bethlen Gábor helyreállitá, — csaknem az, mi a fejdelemség. kezdetén volt; Magyarhonból, a Zápolya által ide csatolt, Zaránd-, Közép-Szolnok- és Krasznán kivül, Bihar, Marmaros; a Bánság egy része folyvást ide tartoztak. Még elég tekintélyes kis ország arra, hogy a Magyar-királyság alkotmányos életének folytatója s fenlartója legyen.
Története eddigi folyama már eddig is nagyszerű és vihavos phasisokon ment át; mindenik fejdelem uralkodása mint egy-egy nagy jelenet szövődik Erdély történelme tragicus folyamába:
Zápolya János, és neje Isabella királyné a magyar trón helyreállításának gondolatával voltak elfoglalva; fiokJános Zsigmond lemondva a budai Irón helyreállithatása reményéről, itt a magyar királyság fellegvárában, mintegy menhelyül, az erdélyi fejdelemséget alapitá; Báthori István átvévén Erdélyt, mintegy folytatólag a régi vajdai kort, a mint megerősödött, a török udvar protectioját keresve, fejdelemmé nötte ki magát…

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap [3]
»»» Még egy pár szó a fejdelmikor jellemzéséhez.
»»» Tizenötödik korszak. A Rákócziak kora. (1631-1660) [9]
»»» I. Rákóczi György, fejedelem (1630 dec. 2. – 1648 oct. 11.) [10]
»»» I. Trónra jő. A porta elismeri. II. Ferdinánd vonakodik. Csatára kerül. Fegyverszünet. A svéd király követe hozzá jő. Zolyomi Dávid bukása. Székely Mózes a portára fut. Ferdinánd elismeri. [10]
»»» II. Székely Mózes trónkövetelése. Bethlen István fegyvert ragad. Csatára kél. Lesz a boros-jenői béke. 19
»»» III. Az oláhhoni vajda adózása. Jószágkobzások. Az unitáriusokat üldözi. A szombatosokat nótáztatja, várfogságra vetteti. 28
»»» IV. Rákóczi családját megalapítja. Fiát R. Györgyöt utódává választatja, megházasítja. 31
»»» V. Rákóczi a svédekkel, francziákkal Ferdinand ellen szövetségre lép. Kiáltványt bocsát. Csatára indul. Kassát beveszi. Csatái. Nagy-szombatban tractát kezd. Téli szállásra huzódik. 33
»»» VI. A hadjárat második éve. A svéd sereg közeleg. Rákóczi megindul. Velek Morvában egyesül. Fogadtatása. Bécs ellen indulnak. Ferdinánd békét ajánl. Lesz a Linczi békekötés. A vallásszabadság biztosittatik. Rákóczi haza jő. 40
»»» VII. A portával összejő. A francziával ujra szövetkezik. Hadjáratra készül. A linczi béke teljesedésbe megy. Lengyeltrónt keres. Rosszul lesz, meghal. 48
»»» II. Rákóczi György, fejedelem (1630 oct. 11. – 1657 nov. 1.) [52]
»»» I. Rákóczi szerencsés napjai. Lupul moldvai vajdára sereget küld, székéből kiveti. Sorban Constantin oláhhoni vajdát, személyesen bemenvén, szintén kiteszi. [52]
»»» II. II. Rákóczi lengyelhoni hadjárata. A svédekkel, kozákokkal szövetséget köt, Lengyelhonba megy. Csaták. A császári seregek reá mennek. Hazajő. Kemény Jánosékat a tatárok rabságra viszik. 57
»»» Rhédei Ferencz fejedelem. (1657 nov. 1. – 1658 jan. 25.) [65]
»»» A kormányt átveszi. Rákóczi nyugtalankodik. Gyülést hirdet. Rákóczi meglepi. Lemondatja. [65]
»»» II. Rákóczi György, másodszor (1658 jan. 25. – 1658 oct. 10.) [68]
»»» I. A portának keményen átir. Az fenyegeti. Leopoldhoz fordul. A török készül. Rákóczi szintén. A török előcsapatot megveri. [68]
»»» II. A tatárság betört. Roppant pusztitás. Brassótól Fejérvárig, onnan Váradig mindent feldultak. A nagyvezérhez követség megy. Barcsait fejedelemmé teszi. 71
»»» Barcsai Ákos fejedelem (1658 oct. 10. – 1660 dec. 24.) [77]
»»» A porta sarczát szedeti. Rákóczi ellen törvényczikket hozat. Rákóczi felböszül. Reá jő, Temesvárra futtatja. Rákóczi harmadszor is fejedelem lesz. [77]
»»» II. Rákóczi György, harmadszor (1659 sept. 24 – 1660 maj. 22.) [85]
»»» Szervezgetések. Barcsai törökséggel reá jő, Vaskapunál megveri. Barcsai Szebenbe beül. Rákóczi ostromolja. A török ismét bejő. Rákóczit Gyulánál megveri. Elesik. [85]
»»» Barcsai Ákos folytatja (1660 maj. 22 – 1661 jan. 1.) [95]
»»» Barcsai Várad alá megy. A basa letartóztatja. Várad a török kezébe esik. Környéke hódoltsággá lesz. [95]
»»» II. A székelység felkél. Barcsai megtámadtatja. Egyezkednek. Kemény János beront. Barcsait leteszi. 99
»»» Kemény János, fejedelem (1661 jan. 1. – nov. 20.) [105]
»»» Kemény, osztrák pártfogást hoz be. A török ellene készül. Ő Barcsait megöleti. [105]
»»» II. A török beront. A német segély nem érkezik. Kemény elhuzódik. A török Keményt kinyomja. Apafit fejedelemmé teszi. 110
»»» III. Kemény Kolozsvárig nyomul. Több várat német őrséggel megrak. Visszamegy. Apafit beigtatják 114
»»» TIZENHATODIK KORSZAK. Az Apaffiak kora. (1661-1691) [117]
»»» I. Apaffi Mihály, fejedelem (1660 nov. 20. – 1690 apr. 15.) [118]
»»» I. Uralkodni kezd. Kemény János sereget hoz ellene. A török segélyt küld, Keményt megveri, elejti. [118]
»»» II. Apaffi Kemény hiveit notáztatja. A várak meghajolnak. Kolozsvárt ostromolja. A török a Kemény melletti beavatkozásért fegyvert fog a császár ellen. Apaffi is kimegy. Lesz a vasvári béke. 122
»»» III. Apaffi trónában megerősödik. A Zrinyi-féle összeesküvés szövődik. Apaffi őket támogatja. Zrinyiék vérpadra kerülnek. 129
»»» IV. A török hódoltatását Kolozsvárig terjeszti. A Zrinyi pártiak Erdélybe jövén, innen invasiót kisértenek. Teleki is kiment. A beütés nem sikerült. 136
»»» V. Bánfi Dénes tragoediája és indokai 142
»»» VI. A menekültek fellépése. Bédi P. elfogatása. Apaffi XIV. Lajossal szövetségre lép. Teleki a császaár ellen megy. Béldi Pál bukása. 146
»»» VII. Apaffi is kimegy. Tököly fellépik. Apaffi másodszor, harmadszor, negyedszer is kimegy. Tököly Magyarhon fejedelme. A török Bécs alá megy, tönkre verik. Apaffi is kün van. 153
»»» VIII. A bécsi vesztés visszahatása. Erdély hajolni kezd. P. Dunod bejő, szerződési projectumot hoz, de nem fogadják el. Telekit megnyeri, vele szerződik. A megszállás kezdődik. 161
»»» IX. Scherffenberg Kolozsvár alá jő. Hadaink felülnek. Sch. Szeben alá nyomul. A bécsi tractatus. Az ország nem fogadja el. Budát a török elveszti. 170
»»» X. Buda visszavivása, következményei. Caraffa inquisitiói. A török Mohácsnál is veszt. Károly loth. herczeg Erdélyt megszállja. A herczeggeli tractatus. Erdély megszállva marad. Moribunda Patria. 178
»»» Első szakasz 182
»»» Második szakasz 184
»»» XI. Caraffa Erdélybe jő, a tanácsosokat Szebenbe hivatja. Hűség nyilatkozatot irat alá. Ugy diploma projectumot készitnek. Apaffiné, utána Apaffi is meghal. 190
»»» I. Apaffi Mihály és Thököly Imre (1690 apr. 15. – 1691 dec. 31.) [202]
»»» II. Apaffi M. fellép. Status consiliumot alkotnak. Fejedelemségét keresik. Thökölyt a porta ellenfejedelemnek nevezi. Beüt. Zernyestnél fényes győzelmet viv. Az ország meghódol neki. [202]
»»» II. Tököly hongyülést tart. Fejedelemnek választják. A status consilium Bethlen Miklóst diplomáért küldi. Gr. Caraffa emlékirata e tárgyban. A diplomát fenn aláirják. Tökölyt kiverik. 207
»»» III. Tököly uj beütéseket kisért. A leop. diploma feletti vita. Elfogadják. Gubernátort stb, választanak. A diplomát kiadják. A diploma szövege. 215
»»» Tartalom 231
»»» Tárgymutató 232
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat