A nemzeti játékszín története (2/2) corvina logo

Szerző: Bayer József
Cím: A nemzeti játékszín története (2/2)
Megjelenési adatok: Hornyánszky Viktor, Budapest, 1887.

coverimage Nemzeti játékszínünk története a legrégibb időktől a Nemzeti színház megnyitásáig, nem lehet puszta krónikája az egyes színtársulatoknak. A magyar színészet nemzeti, kulturális missiót teljesített ez időn belül. Ez időszak eseményeinek részletes leírása tehát kívánatos és indokolt is, hogy a magyar színészet műveltségtörténeti jelentősége lehetőleg minden oldalról kellő világításba helyeztessék. Föleg az 1790-től 1837-ig terjedő félszázad anyagából felettébb érdekes kép verődik vissza. Központja e képnek a kezdetben lelkesen fölkarolt, később a nyomorral küzdő, az állandósulás reményéről le nem mondó, lelkes, törekvő magyar színészet, folytonos harczban az idegen színészettel. Köréje csoportosul a magyar íróvilág; a nemzeti jogok és kiváltságok őre a vármegye; a vidék, magyarosabb szellemű városaival; a nemesi középosztály, áldozatra kész gavallérjaival és "igaz magyarjaival". Az "opium álmából" fölébredt nemzet lázas tevékenysége ált előttünk. A jóakarattal teljes, bár tervtelen kapkodás, a provincziális érdekek gyámolításában keresi a nemzeti érdeket. Az erőt apró küzdelmek forgácsolják el. A nemzet kimerülni látszik — a czélhoz közel. E kritikus helyzet közepette kezd kimagaslani e korszak vége felé Széchenyi István gróf titáni alakja. Övé az egyesülés eszméje megpendítésének dicsősége. Diadalát akkor üli, midőn az 1839/40-iki országgyűlés 400,000 forintos adományával biztosítja lételében a nemzet adakozásából emelt műintézetet. Ezen a kereten belül törekedtünk a magyar színészet küzdelmes éveinek eseményeiről, mint műveltségtörténetünk egyik legfontosabb részletéről, lehetőleg hű képet adni. Az anyag újsága és jellemző volta mentse e munka túl bő részletességét némely helyén. Bizonyára lesznek oly fejezetei is, melyek kibővítésre szorulnak. De hiszszük, hogy méltányos ítéletre tarthat igényt egy oly mű, mely forrásmunkának is készült, s szerzője a kutató és feldolgozó kettősen terhes munkáját végezte egy oly téren, mely csaknem teljesen parlagon hevert irodalmunkban. Kellemes kötelességet teljesítek, midőn hálás köszönetet mondok a M. T. Akadémiának, hogy szíves áldozatra készsége által lehetővé tette a Kisfaludy-Társaság tőkéjét nagyon is igénybe vevő munkám megjelenését. Köszönet illeti meg dr. Badics Ferencz és dr. Berkeszi István tanártársaimat is, kik gyüjteményök nem egy becses levéltári adatával könnyítették meg e munkának fáradságát.
Kategóriák: Előadóművészet
Tárgyszavak: Nemzeti Játékszín, Színháztörténet, Színjátszás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék