Az iskolázás jelene Angolországban corvina logo

Szerző: Felméri Lajos
Cím: Az iskolázás jelene Angolországban
Alcím: A Vallás- és Közoktatásügyi M. K. Ministerhez intézett jelentés
Megjelenési adatok: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1881.

coverimage Az angol középiskoláknak több faja van. Köztük néhány — Eton, Winchester, Chist’s Hospital — nagy alapítványokból táplálkoznak, másokat mint Westminster, Canterbury vagy Ely középiskoláját káptalanok tartják fenn. Tannak köztük olyanok, mint Merchant Taylors, St. Paul’s school, melyek kereskedő-társaságok, vagy municipalis testületek gondozása alatt állanak ; ellenben Harrow fekvésénél, Rugby vagyonánál fogva emelkedtek irgalmas intézetekből az ország legnagyobb iskolái közé. Némelyek, mint Mariborough és Mill Hifi, birtokosok iskolái (proprietary schools), melyekben eredetileg csak papok gyermekei tanulhatnak, végül van egy pár olyan is, mint Woolwich és Sandhurst, melyeket a kormány katonatisztek nevelésére alapított és tart fenn. A nagy középiskolák kétharmad része nagy alapítványokból áll fenn. Etonban hetven, Westminsterben negyven és Winchesterben hetven tanulót tartanak, tanítnak és látnak el az iskola költségén; St. Paul, Merchant Taylors’ és más iskolák, melyekben benlakás nincsen, csekély tandíjért veszik fel a tanulók egy részét. Általában a középiskolák között a nevelés drágasága teszi a fő különbséget. Eton és Harrow tulajdonképen csak a vagyonos szülők gyermekeinek áll nyitva; szerencsére az akadémiai versenyek, a csolnakverseny, a cricket tér és aztán az élet nyílt tere a vagyonos és kevésbé vagyonos szülék gyermekei előtt egyformán nyitva van. A középiskolák újjászervezését, jobban mondva, a kormányzásukban és berendezésükben elkerülhetlen módosításokat az 1869., 1873 és 1874-dik évi törvény cikkelyek rendelték el. A parliamenti bizottságok általában a következő osztályokba osztották be ez iskolákat : első rendűek, melyek teljes classikus vagy felső rendű oktatást nyújtanak s ben nők legalább is 10 font sterling az évi tandíj, és a végző növendékek 19 évesek. Másodrendüek, melyek ben a tanítás nem teljesen classikai, a tandíj legalább is 5 font s a végző növendékek 17 évesek. Harmadrendűek, melyekben kevés, vagy éjien semmi classikai tanítás nincs, a tandíj minimuma k. b. 3 font, s a végző növendékek életkora 15 év. E két utóbbi csoportot kis gymnasiumoknak, vagy a mennyiben u. n. modern oktatást adnak, felerészben polgári-iskoláknak lehetne nevezni. Tantervűk nagyon változatos ; népességűk 25—30 fel 4—500-ig; a tanító-testület a karmadrendűekben egy igazgatóból (head-master) s rendesen 2 segédből áll, kik a növendékeket részint a nagy középiskolákra, részint a kereskedelmi és iparos pályákra, vagy a természettudományi vizsgálatokra, a londoni egyetemi felvételi vizsgálatra vagy a cambridgei polgári-iskolai vizsgálatra, sőt néha az orvosi és gyógyszerészi elővizsgálatra készítik. Ehhez képest szerkezetűkben a legtarkább változatosság található. A növendékek szintén igen sok csoportra oszolnak, s ha valaki az u. n. "extra" tantárgyakat virágzó állapotjokban kívánja látni, tekintsen be az iskolákba, s azt fogja tapasztalni, hogy 35—40 fiú közül mintegy 8—10 a latin nyelvtannal küzködik, 2—3 haladottabb növendék valamely könnyű szerzőt olvas, sőt talán egy a görög újszövetség olvasásához is kezdett.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Iskolaügy, Iskoláztatás, Angol oktatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék