A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása (3/1.) corvina logo

Szerző: Hunfalvy János
Cím: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása (3/1.)
Megjelenési adatok: Emich, Pest, 1863.

coverimage A Magyar Tudományos Akadémia XXI-dik naggyülése 1859. december 15-kén tartott ülésében tudományos kézikönyvek készíttetését határozta el, melyek a különböző szakokat, a tudomány jelen állásának színvonalához mérten, mind alaposan, mind elég bőven tárgyalják, hogy a magyar olvasó azokban kellő tájékokozást nyerhessen. Ehhez képest — nagy szükségét érezvén irodalmunk egy a tudomány ujabb fogalma szerinti földiratnak — a mondott nagygyűlés első sorban egyetemes földirati kézikönyv készítését tűzte ki; s czélszerűnek találtatván utóbb, hogy ezt a magyar birodalom természettani földirata, mint legeslegégetőbb szükség előzze meg, először is ennek kiadása ment határozatba. Az Akadémia 1860. julius 30-án tartott ülésében, tapasztalván, hogy e szakban a legnagyobb készültség jeleit Hunfalvy János levelező tag adá irodalmunk mezején; ilyes kézikönyv megírására őt határozó felhivatni, ki is, elvállalván a megbízást, 1861. november 18-án mutatványképen azon részt olvasó fel az Akadémiában, mely a Bánság hegységeit tárgyalja, s mely közhelyesléssel találkozván, szerző az 1862. mártius 30-án tartott összes ülésnek bemutatá munkájának első részét ily czím alatt: „Magyarország természeti viszonyainak leírása“, előadván egyszersmind, ismertetésül e munka átalános tervét, s felolvasván bevezetésének egy részét. Az ülés a benyújtott művet bírálat végett Sztoczek József rendes és Szabó József levelező tagoknak rendelé kiadatni, kik megbízatásukban eljárván, az 1862. julius 28-án tartott, összes ülésben felolvastattak bővebben okadatolt véleményes jelentéseik, melyekből örömmel értesülvén az Akadémia, hogy ezen munkában a „haza természeti viszonyainak felderítésére irányzott vizsgálatok eddigi eredményei nagy szorgalommal és kritikai tapintattal vannak összegyűjtve s rendszeresen feldolgozva, úgy, hogy általa hazánk természettudományi leírása a földirati tudomány jelen színvonalára van emelve" , hogy „ezen kitűnő munka irodalmunknak maradandó díszt igérkezik kölcsönözni", mint olyas, mely annak földirati szakában „valódi korszakot" képez, - a Magyar Birodalom Természeti Viszonyainak Leírása sajtó alá adatni rendeltetett; az egyes részletekre vonatkozó bírálati észrevételeknek szerzővel, tetszés szerinti használat végett, közöltetése is elhatároztatván.
Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Magyarország, Földrajz, Természetföldrajz, Domborzati földrajz
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék