Magyar erdészeti oklevéltár (3/1) corvina logo

Szerkesztő: Tagányi Károly
Cím: Magyar erdészeti oklevéltár (3/1)
Alcím: magyarország ezredéves fennállásának emlékére (1015-1742)
Megjelenési adatok: Pátria, Budapest, 1896.

coverimage Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok útján biztosítva látja, tekintettel az ország ezredéves fennállásának közelgő ünnepére is, a magyar erdőgazdaság-történet megirásának előkészítését tartja szükségesnek. E czélból javaslatba hozta, hogy egy ahhoz értő szakember által, gyűjtessenek össze mindazon kiadott vagy kiadatlan okiratok, a melyek a magyar erdágazdaság fejlődését a honfoglalástól kezdve 1867-ig feltüntetik, s majdan az egyesület kiadásában, a milleniumi kiállításon is bemutathatók legyenek. Az igazgató választmány ezen indítványt nyomban magáévá tévén, miután azt a közgyűlés is elfogadta s keresztülvitelére a választmányt hatalmazta fel, az 1894. évi január 28-án a magyar erdészeti oklevéltár szerkesztésére a választmány kitüntető bizalma engem szemelt ki. Az elvállalt feladat nagyságához képest rövid két év alatt, szakadatlanul folytatott kutatásaimnak sikerülj: is a kívánt anyagot három kötetben összeállítanom. Az anyag összehordásánál mindenképpen azon iparkodtam, hogy abban erdőgazdaságunk fejlődése híven tükröződjék, s megnyugvással mondhatom, hogy e fejlődésnek nincs olyan mozzanata, a melyről belőle valamelyes alakban tudomást ne nyernénk. Erről azonban inkább az erdész-szakemberek tiszte ítélni; az én feladatom most csak az lehet, hogy a gyűjtemény anyagát történeti szempontból megismertessem, s másfelől az összegyűjtésnél követett elvekről beszámoljak.
Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Magyarország, Oklevéltár, Erdőgazdálkodás, Erdészet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék