A Föld és népei corvina logo

Szerkesztő: Toldy László
További szerzők: Hellwald Frigyes; Toldy László; Hunfalvy János
Cím: A Föld és népei
Alcím: Első kötet: Amerika
Megjelenési adatok: Mehner Vilmos, Budapest, 1879.

coverimage Korunkban, a rohamosan egymást követő találmányok és felfedezések, a gőzhajózás, vasúti közlekedés és a villanyos távirás korában, a tudomány nem maradhat egyes néposztályok titka és kiváltsága, hanem kell, hogy az a népek minden osztályainak és összes rétegeinek közös kincsévé váljék. Nemzeteknek és egyeseknek a tudományos ismeretek adják meg az erkölcsi és értelmi míveltség jellemét. S a különböző ismeretkörök között az egyik legkiválóbb helyet a földrajz foglalja el, mely a természeti és történelmi tudományok közötti hézagot áthidalja, mely bennünket megismertet az emberi nem egyes fajaival és családjaival, saját hazánkkal s a föld egész kerekségével, mint a különböző nemzetek lakhelyével s működésök és fejlődésök, felvirágzásuk és elhanyatlásuk színhelyével. Kellő földrajzi ismeretek nélkül bizonyára senki sem foghatja fel és értheti meg a történelem évkönyveiben feljegyzett események és viszontagságok lefolyását. Aki tehát a mívelt ember nevére igényt tart, annak okvetetlenül némi tájékozottsággal és jártassággal kell bírnia a földrajzban; már Sztrábo bizonyítgatja, hogy a földrajzra nemcsak a bölcsnek és tudósnak, a hadvezérnek és államférfinak van szüksége, hanem a mérnöknek, építésznek, kereskedőnek és iparűzőnek is, szóval minden felvilágosodott és mívelt embernek. Csakugyan minden európai országban kormányok, testületek, társaságok és egyesek se költséget, se fáradságot nem kímélnek a földrajzi ismeretek gyarapítására és terjesztésére. A német, angol, franczia, olasz irodalmak, sőt az orosz is bővelkedik utazási leírásokkal s mindenféle rendszeres és népszerű földrajzi munkákkal. Fájdalom a mi irodalmunk ily munkákban még nagyon szegény és fogyatékos; alig jelenik meg olykor egy-egy utazási leírás, egy-egy tudományos földrajzi munka. Oly nagyobbszerű munkát, mely az egyetemes föld- és néprajz körében tett új és legújabb kutatások eredményeit foglalná magában, mely népszerűn szerkesztve s minden tekintetben alkalmas volna a föld- és néprajzi ismereteknek a legszélesebb körben való terjesztésére, — oly munkát a mi irodalmunk egyáltalában még fel nem mutathat. Örömmel kell azért üdvözölnünk Mehner kiadó úr azon elhatározását, mely szerint irodalmunk ezen nagyon is érezhető hiányát pótolni akarván, Hellwald Frigyes munkájának magyar kiadására vállalkozott. — Hellwald munkája: Die Erde und Híre Völker, nem mondható tökéletes műnek; vannak benne hiányok és tévedések; sőt épen saját hazánk és nemzetünk ismertetésében szerző nemcsak fogyatékos értesülést és felületes tárgyalást, hanem nagy elfogúltságot és talán rosszakaratot is tanúsít, s azért kötelességemnek tartottam azon modor ellen, melylyel országunkkal és nemzetünkkel elbánik, nyilvánosan felszólalni és határozottan tiltakozni.
Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Földrajz, Amerika, Nép, Föld
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék