A magyar menekültek Törökországban corvina logo

Szerző: Vachott Imre [Vahot Imre]
Cím: A magyar menekültek Törökországban
Alcím: Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez
Megjelenési adatok: Heckenast, Pest, 1850.

coverimage A forradalmi háború után török földre vonult magyar-lengyel menekültek kérdése európai jelentőségre emelkedvén, a legtekintélyesebb négy hatalmasság diplomatiáját több ideig előkelőleg foglalkodtatá. S noha ez ügy már békés uton kiegyenlítettnek látszik lenni; de azért még most is folyton feszültségben tartja az érdeklett kormányok férfiait. A népek, különösen a magyar, ki menekültjeinek kérdése által legközelebbről volt érdekelve, annyival is inkább nagy figyelem- és várakozással kiséré azt, mert egy ujabb világrázkódtató elemet hittek abban rejleni, s gondolták, hogy Európa sorsának eldöntése egyenesen attól függ. Azonban a kérdésnek eddigi megoldása, a mennyiben a legnehezebb, legbonyolultabb csomó már csakugyan ki van fejtve, főleg az elégületleneket legkevésbbé sem elégité ki; és sokan még most is nagy dolgokat várnak, a leáldozott magyar csillag föltünését remélik a török félhold árnyékából. Átalán véve a nagyfontosságu korkérdés, a magyar menekültek ügye és története körül, részint a hiányos, részint alaptalan adatok miatt, igen sok téveszme , zavaros fogalom uralkodik. S bár mennyit Írtak s beszéltek is arról, a török földre kivándorlóinak eddigi történetét, viszonyait, mintegy átláthatlan sűrű homály rejti el szemeink elöl, leginkább azon okból, mert maguk a menekültek közül eddig még senki nem adott körülményes felvilágositást ez ügy érdekében. Én egy szerencsés véletlen által azon kedvező helyzetbe jövék, miszerint hatalmamban áll az érintett homályt ha nem is tökéletesen, de legalább annyira eloszlatni, hogy a menekültek kivándorlásának történetét, török földön! sorsát, viszonyait, összeköttetéseit egészen más sziliben és sokkal tisztábban láthassa a nagy közönség, mint eddig láthatá, s az igaz tényekből kissé alaposabban combinálhasson. Ez év elején ugyanis alkalmam volt egy szép lelkű férfiúval megismerkedni, ki a forradalmi kormány alatt szolgálván, a temesvári csata után mások rét fegte tő intéseire elhagyá honát , s a menekültek főbbjeivel Törökországba bujdosott ki, hol is velők együtt több ideig tartózkodók. Azonban belefáradva a bujdosó élet gyötrelmeibe, és szenvedésében is hőn szeretett hazája s honn hagyott családja utáni vágytól égve, s ellenállhatlanul ösztönözve, elhatározz megválni menekült társaitól, s valóban vissza is jött honába, s most már a hadi törvényszék előtt is igazolta magát. Ezen férfiú szives volt velem törökországi naplóját közleni, és én a közlőnek tiszta jelleme-s igazságszeretetéröl különben is meg lévén győződve, olly hiteles alapúnak, olly érdekesnek találtam becses történeti adattárát, miszerint az ö beleegyezésével jónak láttam azt néinelly felvilágosításokkal, s általában a török birodalom political és társadalmi állapotának ismertetésével, világ elébe bocsátani.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Törökország, Magyar történelem, Magyarország története, Emigráció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék