Általános pszichológia 3. corvina logo

Szerkesztők: Csépe Valéria; Győri Miklós; Rágó Anett
További szerzők: Csépe Valéria; Honbolygó Ferenc; Dúll Andrea; Egyed Katalin; Győri Miklós; Hahn Noémi; Jolvasi Hajnal; Király Ildikó; Kovács Kristóf; Krajcsi Attila; Lukács Ágnes; Németh Dezső; Szabó Csaba; Szűcs Dénes; Urbán Róbert
Cím: Általános pszichológia 3.
Alcím: Nyelv, tudat, gondolkodás
Sorozatcím: Osiris tankönyvek, 1218-9855
Megjelenési adatok: Osiris Kiadó, Budapest, 2008. | ISSN: 1218-9855 | ISBN: 978-963-389-920-5

coverimage Tankönyvünk harmadik kötete szándékunk szerint szerves folytatása az első két kötetnek, mind tartalmában, mind szemléletmódjában, mind pedig stiláris és formai megoldásaiban. Látni fogja az olvasó, hogy megtartottuk a korábban alkalmazott szerkezeti tagolást, a tanulást itt is összefoglalásokkal, ellenőrző kérdésekkel és a kulcskifejezések kiemelésével igyekeztünk segíteni. A témák tárgyalásakor az esszenciális ismereteket bemutató főszövegtől elkülönülve, szövegdobozokban szerepeltetjük mindazokat a fontos kiegészítő információkat, amelyek reményeink szerint érthetőbbé és érdekesebbé teszik a tanulást. Őszintén reméljük, ezek a megoldások betöltik azt a szerepet, amelyet szántunk nekik. A hasonlóságok mellett törekedtünk arra, hogy ennek a kötetnek sajátos arculata legyen. Ezt a kötetet uralják talán a leginkább azok a témák, amelyeket a pszichológiában sajátosan emberinek szoktak tartani. A nyelv, a kommunikáció, a tudatosság, a gondolkodás, az összetett érzelmek olyan jelenségek, amelyek kapcsán általában úgy véljük: noha ezek valamilyen elemibb formában a nem humán fajoknál is jelen vannak, valódi kiteljesedésükről és egyedülállóan összetett megnyilvánulásaikról az ember esetében beszélhetünk. Más szavakkal: olyan képességekről, készségekről, folyamatokról esik szó, amelyek szorosan emberi lényegünkhöz tartoznak. A pszichológia mindig az emberi természetről szól. Kötetünk sajátossága talán az, hogy az emberi természet megismeréséhez az empirikus bizonyítékok bemutatásán, a törvényszerűségek leírásán és a legfontosabb elméleti modellek ismertetésén keresztül igyekszik közelebb kerülni. Ez azt is jelenti, hogy számos ponton érintünk olyan kérdéseket, amelyeknek a nyugati gondolkodásban igen komoly előtörténete, elsősorban filozófiai előtörténete van. Ezért többször utalunk a bölcseletből eredő fogalmakra, hagyományokra és tételekre, ahogyan azt tankönyvünk korábbi köteteiben is tettük. Mindez a tárgyalt kérdések természetéből fakad. A lélektan ugyanis az emberi lét alapkérdéseit tárgyalva elkerülhetetlenül összekapcsolódik a filozófiával. Ezalól a megismerés pszichológiája sem kivétel - sőt ebben éppenséggel követi a lélektan klasszikus hagyományait. Szeretnénk azonban előre figyelmeztetni az olvasót: nem fog végső választ kapni a „nagy alapkérdésekre” (olyanokra, mint: mi a tudatosságunk, s mi a szerepe, vagy hogy szükség van-e érzelmekre a világ megismeréséhez, stb.). Sőt, ha olyan érzése támadna, hogy egy ilyen alapkérdésre végső és biztos választ kapott, akkor vagy a szöveggel, vagy annak értelmezésével gond van. Legalább három okból nem hihetjük, hogy a tudományos lélektan már megválaszolta az emberi természetre vonatkozó alapkérdéseket. Először, okunk van azt gondolni, hogy nincs egyetlen végső válasz ezekre a kérdésekre (sem); a válaszok attól is függnek, hogy milyen módon, milyen kontextusban, milyen feltevésekre támaszkodva tesszük fel a kérdéseket. Ez persze nem a pszichológia sajátja csak, általában is igaz a tudományra. Másodszor, az elmével és a megismeréssel kapcsolatos tudományok gyors fejlődése ismereteink ismételt átrendezését igényli.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Gondolkodás, Érzelem, Intelligencia, Nyelv, Megismerés, Beszéd, Tudat, Viselkedés, Kontroll, Szövegértés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Rövid tartalom
4-5
Tartalom
7-21
Bevezetés
23-24
A nyelv
25-223
1.fejezet: A nyelvi képesség természete
29-58
   Miként közelít a mai lélektan a nyelvhez?
29-32
      Arcképcsarnok: Noam Chomsky (1928-)
30
   A társtudományok a nyelvről
32-36
      A nyelvészet a nyelvről
33-34
      Az idegtudományok a nyelvről
34-35
      A számítástudomány a nyelvről
35-36
   A nyelv kitüntetett jelentősége kognitív szempontból
36-38
   A nyelv néhány paradox jellegzetessége kognitív szempontból
38-42
      Absztrakció és komplexitás
38-41
      Absztrakció, komplexitás - és ugyanakkor könnyedség
41
      Absztrakció, komplexitás - és ugyanakkor gyorsaság
41-42
      Absztrakció, komplexitás - és ugyanakkor robusztusság
42
   A paradoxonok feloldása felé: a nyelv autonómiája?
42-47
   Nyelvi képesség az embernél és jelhasználat más fajoknál
47-53
      Közlés és kontroll
47-49
         A nyelvi viselkedés kontrollja
47-48
         A jelhasználat kontrollja nem humán fajoknál
48-49
      Jelmintázatok
49-51
         A nyelvi jelek szerveződése, mintázata
49-50
         Jelmintázatok: „grammatika" az állatvilágban
50-51
      A kifejezhető jelentések
51-53
         Téri, idői és faktuális kötetlenség
51-52
         Nyitottság
52
         Kifejezhető „jelentések" az állatvilágban
52-53
   Munkadefiníció és alapkérdések
53-56
      Munkadefiníció a nyelv vizsgálatához
53-54
      Alapkérdések
54-56
   Összefoglalás
56-57
   Kulcsfogalmak
57
   Ellenőrző kérdések
58
   Ajánlott olvasmányok
58
   Ajánlott honlapok
58
2.fejezet: Beszédészlelés, mentális lexikon, beszédmegértés, beszédprodukció
59-115
   Beszédészlelés
59-66
      A beszédészlelési folyamat
59-61
      A beszédészlelés alfolyamatai
61-66
         Hallási elemzés
61-62
         Akusztikai-fonetikai elemzés
62-63
         Fonológiai elemzés
63-66
            Kurrens témák: Módszerek a beszédészlelés és beszédprodukció vizsgálatában
64-65
               Az ingeranyag létrehozásának módszerei
64-65
               Az ingerek bemutatásának módszerei
65
   A mentális lexikon
66-73
      A mentális lexikon felépítése
66-69
      A szavak szerveződése a mentális lexikonban
69-73
   Beszédmegértés
73-85
      Szófelismerés és lexikai hozzáférés
73-74
      A szófelismerést befolyásoló tényezők
74
      A logogénelmélet
74-76
      Forster autonóm keresési modellje
76-78
      Interaktív-aktivációs modell
78-80
      Klatt LHSA modellje
80-81
      A kohortmodell
81-85
   Beszédprodukció
85-111
      A beszédprodukció tanulmányozásának történeti hagyományai
86-90
         Hibázások a beszédprodukcióban
86-87
         A beszédprodukció kronometriai vizsgálata
87-90
            Kitekintés: Freudi elszólások és spoonerizmus
88-90
      Dell beszédprodukciós modellje
91-94
      A Levelt-modell
95-107
         Kitekintés: A beszédfeldolgozás neuropszichológiai modellje
97-99
         Fogalmi előkészítés
99-101
         Grammatikai kódolás
101
         Morfofonológiai kódolás
101-105
            Kitekintés: Vokalizáció
104-105
         Fonetikai kódolás és artikuláció
106
         Önmonitorozás
106-107
      Liberman motoros elmélete
107-111
         Alkalmazás: Gépi beszédszintézis és beszédfelismerés
108-111
   Összefoglalás
113-114
   Kulcsfogalmak
114
   Ellenőrző kérdések
114-115
   Ajánlott olvasmányok
115
   Ajánlott honlapok
115
3.fejezet: Nyelvtani feldolgozás
116-154
   Bevezető
116-121
      Arcképcsarnok: Ray Jackendoff (1945-): Nyelvészet és zenei megismerés
116-117
      A generatív nyelvészet
118-120
      A lexikalista és megszorításalapú nyelvtanok
120-121
   Morfológiai feldolgozás
121-135
      A morfológiai feldolgozás egységei
121-122
      Morfológiailag komplex szavak reprezentációja: elemzés és egészleges tárolás
122-124
         Kurrens témák: Szintaktikai előfeszítés
124
      A komplex szavak feldolgozásának modelljei
125-129
      A szavak és a szabályok
129-134
         A kétutas modell
129-131
         Szabály helyett séma
131-134
      A magyar morfológia pszicholingvisztikája
134-135
   Mondatfeldolgozás
136-151
      A transzformációk pszichológiai realitása
136-137
      Az elemzés egységei: frázisok és tagmondatok
137-139
      A mondatelemzés modelljei
139-151
         Kitekintés: Mesterséges intelligencia és nyelvfeldolgozás
140-141
         Kétértelműségek és kerti ösvény mondatok
141-142
         Korai autonóm elméletek
142-146
         Interaktív modellek
147-150
         Nyelvek közötti különbségek a feldolgozásban
150-151
   Összefoglalás
151-153
   Kulcsfogalmak
153
   Ellenőrző kérdések
153-154
   Ajánlott olvasmányok
154
4.Fejezet: Olvasás
155-178
   Kitekintés: Láss, nézz, olvass!
156-158
      Szakkádok és fixációk
156-157
      Különleges szakkádok
157-158
      Olvasás és perceptuális terjedelem
158
   Az olvasás pszichológiai modelljei
159-168
      Szintmodellek
160-161
      Útmodellek
161-163
      Kognitív modellek
163-165
      Konnekcionista modellek
165-168
         Kurrens témák: Így olvas az agy
166-167
   Olvasás és a nyelvi rendszer
168-173
      A kerti ösvény modell
169-170
      Szerkezet és jelentés szerepe az olvasásban
170-173
   Szövegértő olvasás
173-177
      Alkalmazás: Olvasási zavarok
174-175
   Összefoglalás
177
   Kulcsfogalmak
178
   Ellenőrző kérdések
178
   Ajánlott olvasmányok
178
5.fejezet: A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata
179-186
   Munkamemória és nyelv
179-183
      Mondatmegértés és munkamemória
181
      Szövegmegértés és munkamemória
182
      A nyelvi megértés proceduralizációja a fejlődés folyamán
182
      Fonológiai hurok és nyelvtanulás
182-183
   Procedurális rendszerek és mondatmegértés
183-184
   Összefoglalás
185
   Kulcsfogalmak
185
   Ellenőrző kérdések
185
   Ajánlott olvasmányok
186
   Ajánlott honlapok
186
6.fejezet: Nyelv és agyműködés
187-195
   Jelentésfeldolgozás és N400
187-191
      Kitekintés: Afázia
188
      Arcképcsarnok: Paul Broca (1824-1880)
189
      Arcképcsarnok: Karl Wernicke (1848-1905)
190
   Jelentés, diskurzus és tudás
191-193
      Arcképcsarnok: Alexander Romanovics Lurija (1902-1977)
192
   Mondatszerkezet és EKP
193-194
   Összefoglalás
195
   Kulcsfogalmak
195
   Ellenőrző kérdések
195
7.fejezet: A kommunikáció modelljei és alapfolyamatai
196-223
   A kommunikáció többszörös fogalma
197-200
   Az emberi kommunikáció mint kódalkalmazás
201-206
      A kódmodell
201-202
      A kódmodell előnyei és korlátai
202-206
         Előnyök
202-203
         Korlátok
203-206
   Az emberi kommunikáció mint szándékkifejezés és szándékfelismerés
206-219
      Grice modellje
206-208
      Sperber és Wilson rámutató-következtetéses modellje
208-211
         Szándékközpontúság
208-209
         Osztenzió - rámutatás
209-210
         Következtetések
210
         Relevancia
210-211
      A rámutató-következtetéses modell értékelése: előnyök, empirikus érvek és korlátok
211-219
         Előnyök
211-214
         Empirikus érvek
214-215
         Korlátok
215-219
            Alkalmazás/áttekintés: A kommunikációs képesség zavarai
216-217
   Túl a szándékközpontú kommunikáción
219-222
   Összefoglalás
222
   Kulcsfogalmak
223
   Ellenőrző kérdések
223
   Ajánlott olvasmányok
223
   Ajánlott honlapok
223
Tudat és megismerés
225-356
8.fejezet: A megismerő elme átfogó modelljei
229-266
   Bevezetés: a sokféle elme
229-231
   A megismerő elme modelljeinek közös alapja: az elme reprezentációs természete
231-232
   A reprezentációk alapvető típusai - hely, tartalom, forma, folyamat
232-235
   Miért nem tűnik helyesnek a megismerő elme tisztán indexikus és képi/analóg felfogása?
235-237
   Vannak-e analóg reprezentációink?
237-240
   Az elme mint szimbólumfeldolgozó rendszer
240-245
      A szimbólumfeldolgozó rendszer fogalma
240-241
      A számítógép-metafora
241-242
         Arcképcsarnok: Jerry Fodor: Reprezentációs elmeelmélet és modularitás
242
      Előnyök
242-243
      Hátrányok
243-244
      Empirikus érvek?
244-245
   A modul fogalma, a modularitás kérdésköre, érvek és ellenérvek
245-252
      Az elme "architektúrája"
245-246
      Átvivők, modulok, központi rendszerek
246-248
      Érvek a modularitás mellett
248-250
      Modularitás: ellenérvek
250-251
      A modularitás kiterjesztései
251-252
   Elosztott reprezentációk: a megismerés konnekcionista modelljei
252-261
      Működési elvek
253-256
      Alkalmazások és elmemodell
256-257
      A konnekcionizmus előnyei
257-260
         Kitekintés: A konnekcionizmus mint kognitívfejlődés-elmélet
258-259
      Hátrányok
260-261
   Hol tartunk most az átfogó kognitív elmemodellekkel?
261-264
      Kitekintés: Alternatív elmemodellek
262-263
   Összefoglalás
264-265
   Kulcsfogalmak
265
   Ellenőrző kérdések
265-266
   Ajánlott olvasmányok
266
9.fejezet: Tudatosság és megismerés
267-297
   A tudatosság változó szerepe a pszichológiai elméletalkotásban - Descartes-tól az epifenomenalizmusig
268-270
   A tudatosság alapkérdései ma
270-272
      A „Mi?" kérdés: a definíció vagy leírás kérdése
270-271
      A „Hogyan?" kérdés: a természet kérdése
271
      A „Miért?" kérdés: a tudatosság szerepének kérdése
271-272
   Mi a tudatosság: a definíció kérdése
272-278
      A tudatosság privát természete
272-274
         Alkalmazás: A tudatosság idegrendszeri alapjainak megértése, a "másik elme"-probléma és morális dilemmáink
274-275
      Néhány leíró fogalom a tudatossággal kapcsolatban
274-278
   Hogyan jön létre a tudatosság: a tudatosság természete, a tudatosság és a Természet
276-284
      Kitekintés: A filozófus oka a szkepszisre: a denevérek és a "rés a magyarázatban"
280-281
   Miért is kell a tudatosság: a tudatosság szerepe a megismerésben
284-293
      Észlelés tudatosság nélkül?
284-286
      A tudatos észlelés idői paradoxonai
286-287
      A szándék és a cselekvés időrendje
287-290
      Egy átfogó feltevés: a „globális munkaterület"-modell
290-293
   Az átfogó megismerésmodellek és a tudatosság
293-294
   Perspektívák
294
   Összefoglalás
295-296
   Kulcsfogalmak
296
   Ellenőrző kérdések
296-297
   Ajánlott olvasmányok
297
10.fejezet: Módosult tudatállapotok
298-321
   A módosult tudatállapotok fogalma
299
   Indukciós módszerek és feltételek
300-301
   Meditáció
301-306
      Koncentratív meditációs módszerek
302-304
         A Buddhista Zen
302
         A jóga
302-303
         A nyugati meditációk
303-304
      Megnyíló meditációk
304-305
         Alkalmazás: Hogyan meditáljunk?
304
      A meditáció hatásai
305-306
         Kitekintés: Tánc és extázis
305
   Hipnózis
307-315
      Szuggesztiók
308
      Hipnotikus fogékonyság
309-310
      Fájdalomcsökkentés hipnózisban
310-312
      Életkor-regresszió
312-313
      Az emlékezet
313-314
      Disszociáció
314-315
      A hipnóziskutatásban használt kísérleti elrendezések
315
   Pszichedelikus szerek
315-317
      Kitekintés: Az első LSD-utazás
316
   Ritmus, dob, tánc
318
   Egyéb indukciós technikák és körülmények
318-319
   Összefoglalás
319-320
   Kulcsfogalmak
320
   Ellenőrző kérdések
321
   Ajánlott olvasmányok
321
   Ajánlott honlapok
321
11.fejezet: Viselkedéskontroll és megismerés: a végrehajtó működések
322-335
   A végrehajtó működések fogalma
324-325
      Kitekintés: Miért ilyen "képlékeny" a végrehajtó működések fogalma?
325
   A végrehajtó működések komponensei
326-329
      Alkalmazások: A végrehajtó működések néhány szerzett és fejlődési zavara
328-329
   A végrehajtó működések jelentősége
328-329
   A végrehajtó működések egy modellje: az ellenőrző figyelmi rendszer
330-332
   A végrehajtó működések mérése, tesztelése
332-334
      A Wisconsin kártyaszortírozási teszt
332-333
      A Stroop-feladat
333
      A „go / no go" típusú eljárások
333
      A Hanoi-torony és változatai
334
   Összefoglalás
334
   Kulcsfogalmak
335
   Ellenőrző kérdések
335
   Ajánlott olvasmányok
335
12.fejezet: Mások viselkedésének megértése és az éntudatosság
336-356
   Bevezetés
336-338
      Mások viselkedésének megértése - mások elméjének megértése
336
      A naiv tudatelmélet kutatása interdiszciplináris kognitív tudományi keretben
337-338
         Kurrens témák: Képalkotó eljárások és mentalizáció
337
   Elmefilozófiai alapfogalmak - internacionalitás
338-341
      Franz Brentano
338-340
         Arcképcsarnok: Franz Brentano (1838-1917)
338-339
            Legfontosabb művei
339
      A mentális állapotok státusa - intencionális hozzáállás
340-341
         Arcképcsarnok: Daniel Clement Dennett (1942-)
341
   Elméletek
342-346
      Kitekintés: Naiv pszichológia, avagy mások tudatának feltételezése a különböző kultúrákban
343-345
   A szociálpszichológia korai klasszikusai - attribúcióelemek
346-347
      Arcképcsarnok: Fritz Heider (1896-1988)
346
   Az "én" és a "másik" perspektívája
347-354
      Az egyes szám első személyű, privilegizált perspektíva kérdése
347-351
         Kitekintés: A naiv tudatelmélet és a végrehajtó működések fejlődési zavarai autizmusban
348-350
            További magyar nyelvű olvasmányok
350
      A naiv tudatelmélet és a perspektívaváltás képességének szintjei
351-352
      A naiv tudatelmélet és a perspektívaváltás képességének közös reprezentációs követelményei
352-354
         Kitekintés: Atipikus tudatelmélet felnőttkorban
353
   Összefoglalás
354-355
   Kulcsfogalmak
355
   Ellenőrző kérdések
355-356
   Ajánlott olvasmányok
356
   Ajánlott honlapok
356
Gondolkodás és intelligencia
357-471
13.fejezet: Általános gondolkodási folyamatok
361-403
   Korai elképzelések
362-367
      Behaviorista megközelítés
362-364
      Alaklélektani megközelítés
364-366
      A korai modellek jelentősége és korlátáik
366-367
   A kognitív szemlélet megjelenése és a problémamegoldás modellezése
367-377
      A számítógépek megjelenése
367-369
      A problématér-elmélet
369-374
      Gondolkodó gépek?
374-377
   Következtetés
377-391
      Formális logika és következtetés
377-378
      Tipikus következtetési hibák
378-380
      Modellek
380-384
      Wason négykártya-feladata
384-390
         Magyarázatok a négykártya-feladatra
386-387
         A feltételes állítások értelmezésének problémája
387-390
      A következtetés kutatásának összegzése
390-391
   Döntéshozatal
391-397
      A normatív rendszer
391-392
      Tipikus torzítások és heurisztikák
392-393
      Gyors és takarékos heurisztikák
393-397
   Intuitív ismeretek
397-401
      Az intuitív ismeretek tulajdonságai
398-400
      Tanulás és öröklődés
400-401
   Összefoglalás
401
   Kulcsfogalmak
402
   Ellenőrző kérdések
402
   Ajánlott olvasmányok
402-403
   Ajánlott honlapok
403
14.fejezet: Matematikai gondolkodás, mentális aritmetika
404-421
   Csecsemők számdiszkriminációs képességeinek vizsgálata
404-405
   Állatok számdiszkriminációs képességei
405-407
   Felnőtt emberek számdiszkriminációs képességei
408
   Szimbolikus számjelek feldolgozása
408
   Analóg nagyságreprezentáció
409-411
   A számok jelentésének megragadása automatikus folyamat
412-413
   A számok erős téri asszociációkkal rendelkeznek
413-414
   A számreprezentáció fejlődése
414-416
   Nyelv és számreprezentáció
416-419
   Nyelvi kódokon alapuló emlékezeti keresés
419-420
   Összefoglalás
420
   Kulcsfogalmak
421
   Ellenőrző kérdések
421
   Ajánlott olvasmányok
421
15.fejezet: Intelligencia
422-471
   Az IQ-tesztek és az intelligencia mérése
422-427
      Emlékeztető: Az intelligencia definíciói
424
   A faktoranalízis és a képességek statisztikai elemzése
427-434
      A faktoranalízis kétféle módszere: g-faktor vs. elsődleges mentális képességek
428-430
      A hierarchikus modell és a fluid-kristályos modell
431-433
      A faktorok természete
433-434
   Az egyéni különbségek magyarázata
435-445
      Biológiai alapú magyarázatok
435-440
         A mentális sebesség elmélete
435-439
         A mentális hatékonyság elmélete
439-440
      Kognitív pszichológiai alapú magyarázatok
440-445
         Komponenciális megközelítés
441
         A munkamemória szerepe
441-444
         Az elme modularitása és az általános faktor
444-445
   Az intelligencia örökletessége
445-455
      Az örökletesség fogalma
446-447
      Az örökletesség vizsgálata
447-449
      Szűken vs. tágan értelmezett örökletesség
449-451
      Az örökletesség korlátai
451-455
   A Flynn-hatás és az IQ-ra ható környezeti tényezők
453-458
      A Flynn-hatás magyarázatai
454-455
      Az IQ-t befolyásoló környezeti tényezők
455-458
         Kitekintés: Eugenika
456
   A nemek közötti különbségek
458-463
      Különbségek a speciális képességekben
459-461
      Különbségek az általános intelligenciában
461-463
   Az IQ-tesztek bírálata
463-468
      Kreativitás
463-464
      A sikerességet meghatározó IQ-n kívüli tényezők
464-465
      A többszörös intelligencia elmélete
466-467
      Érzelmi intelligencia
467
      Az intelligencia mint kulturális termék
468
   Összefoglalás
468-469
   Kulcsfogalmak
470
   Ellenőrző kérdések
470
   Ajánlott olvasmányok
470
   Ajánlott honlapok
471
Érzelem és megismerés
473-533
16.fejezet: Érzelem és megismerési folyamatok
477-533
   Az érzelmekkel kapcsolatos nézetek alakulása a pszichológiában
477-478
   Emóció és kogníció összefüggése az affektív tudomány nézőpontjából
479-480
   Az érzelem meghatározása és az érzelemmel kapcsolatos alapfogalmak
480-487
      Az érzelem mint fogalmi kategória
481
      Érzelem és hangulat
482
      Állapot- és vonásérzelmek
482-483
      Alapérzelmek
483-484
      Az érzelmek dimenzionális megközelítései
485-487
   Az érzelmek kutatásának módszerei
487-498
      Az érzelem/hangulat hatásának vizsgálata a kognitív folyamatokra: az érzelmek és a kognitív működés
488-496
         Az érzelmek és az emlékezet kapcsolatának két példája
489-494
         Érzelmek és figyelem
494-496
            Az érzelmi jelentésű ingerek a figyelmi folyamatok során kiugranak
494-495
            Érzelmi Stroop-jelenség
495
            Torzítások a negatív érzelmek irányába (negativitási torzítás)
495-496
      Az affektusok összetevőinek vizsgálata
496-498
   Érzelemelméletek
499-515
      Az érzelmek perifériás elmélete (James-Lange-elmélet)
499-500
      Az érzelmek centrális elmélete és a neurofiziológiai tradíció: klasszikus elképzelések
501-502
      Az érzelmek kéttényezős elmélete
502-505
         Kitekintés: Érzelmi végrehajtó körök az agyban
503-505
            Panskepp elmélete
503-504
            A félelem és kondicionálhatósága: az amygdala központi szerepe
504-505
      Az érzelmek kognitívkiértékelés-elméletei
507-512
         A korai elméletek: Arnold és Lazarus
507-510
         Újabb kiértékeléselméletek: a kiértékelés dimenziói
510-512
      A Zajonc-Lazarus-vita: Melyik van előbb: az érzelem vagy a kogníció?
512-514
      Biológiai vagy kognitív meghatározottságú az érzelem?
515
   Az érzelmek és az arousal
515-519
      Dinamikus hajtóerők a szervezetben
515
      Az arousal és viszonya a motivációval és az érzelemmel
516-519
   Érzelemkifejezés és kommunikáció
519-525
      Az érzelemkifejezés biológiai és kulturális meghatározói
519-522
      Arckifejezések
522
      Az érzelemkifejezés visszajelentési hipotézisei
523-525
   Az érzelmek funkciói
525-529
      Az érzelmek kettős evolúciós funkciója
526-528
      Az érzelmek szerepe a kognitív folyamatokban és a viselkedésszabályozásban
528-529
         Az érzelmek és az inger-válasz kapcsolatok
528
         Érzelmek és a célirányos viselkedés
529
   Záró gondolatok
530
   Összefoglalás
530-532
   Kulcsfogalmak
533
   Ellenőrző kérdések
533
   Ajánlott olvasmányok
533
Glosszárium
535-549
Hivatkozott irodalom
550-584
Névmutató
585-594
Tárgymutató
595-606
Kolofon