Dél-Dunántúli régió fejlesztése (2/1) corvina logo

Szerkesztő: Szűcs Krisztián
További szerzők: Buday-Sántha Attila ; Bakucz Márta; Balogh Gábor; Csapi Vivien; Csóra Zsanett; Danka Sándor; Erdős Katalin; Flink Alexandra; Fodor Péter; Galambosné Tiszberger Mónika; Gerdesics Viktória; Hanyecz Lajos; Heindl Zsombor; Horeczki Réka; Horváth Márton; Jeszták Lajos; Kele Boglárka; Kiss Krisztián; Komlósi Éva; Kovács Áron; Kovács Eszter; Kovács Szilárd; Lóránd Balázs; Páger Balázs; Pálné Schreiner Judit; Szabó Norbert; Szűcs Krisztián; Weber Erika
Cím: Dél-Dunántúli régió fejlesztése (2/1)
Alcím: TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 "A dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése" című projekt "Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása" című alprojekt kutatást záró monoráfia
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013. | ISBN: 978-963-642-538-8 (ö) | 978-963-642-536-4

coverimage Régiónk, a Dél-dunántúli régió egyre súlyosabb gazdasági és szociális helyzetben van. Folyamatosan szakad le nemcsak az Európai Unió más régióitól (1 főre jutó GDP alapján a 253. helyen áll), de a hazai élenjáró régióktól, az országos átlagtól is és a fejlődési üteme pedig a jelenleg még gyengébb régiókétól is elmarad. A válságos gazdasági helyzet szociális következményei rendkívül súlyosak, a Régió népessége az országos átlagot meghaladó mértékben fogy, az átlagot meghaladó a munkanélküliség is és a képzettebb rétegek folyamatos elvándorlásra kényszerülnek, a helyben maradóknak pedig egyre nagyobb hányadát teszi ki a szociális ellátásra szoruló elöregedő és képzetlenebb réteg, amelynek helyzete egyre kilátástalanabb. A Régiónk kritikus helyzete indokolta azt, hogy a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt keretében folyó kutatásunk témájául Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárását és fejlesztési lehetőségeinek meghatározását választottuk. A kutatást 2010 májusában kezdtük és 2013 júliusában fejeztük be. Kutatásunk során arra törekedtünk, hogy mindazokat a tényezőket feltárjuk, amelyek a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározók lehetnek. Ennek ellenére nem törekedtünk teljességre, a Régió fejlesztési vagy rendezési terv szintű felmérésére, mert ehhez a feltételeink sem voltak meg, de a kutatási célunk sem igényelte azt. Vizsgálataink során azoknak a tényezőknek a részletesebb elemzésére törekedtünk, amelyek a fejlesztési irányok meghatározásában kulcsszerepet töltenek be és ennek ellenére lassú fejlődésükre vagy egyszerűen a visszaesésükre az eddigi vizsgálatok nem adtak kielégítő magyarázatot. Bármennyire is meghatározó lenne, a fejlesztési javaslatainkban csak korlátozottan tudunk foglalkozni azokkal az ágazatokkal (pl. mezőgazdaság), amelyek új fejlődési pályára állítása politikai döntések sorozatát igényelné. A kutatómunkát három fő részre tagoltuk. Az első részben foglalkoztunk a gazdasági erőforrások helyzetével és ennek keretében részletesen elemeztük a humán erőforrásnak, az ásvány-, víz- és talajvagyonnak a helyzetét és a Régió természeti és kultúrtörténeti értékeit. A kutatási eredményeink röviden abban foglalhatók össze, hogy a Régió erőforrás potenciálja jelentős, önmagában nem indokolja a térség lemaradását. A kutatásunk továbbá a Régió gazdasági erőforrás-hasznosítás helyzetének feltárására irányult. Ennek keretében részletesen vizsgáltuk a foglalkoztatást, a Régió gazdaságszerkezetét, vállalkozásait, tőkeforrásait, valamint az egyes gazdasági ágazatoknak, az agrárnak, az iparnak, a turizmusnak és a szolgáltatásoknak a helyzetét. A vizsgálatok feltárták a gazdasági és szociális krízis alapvető okait, amely módot nyújtott arra, hogy megfogalmazzuk a fejlesztési javaslatainkat. A Régióban tapasztalható kedvezőtlen tendenciák megfordítása, mind az országos gazdaságpolitikában, mind pedig a Régió belső politikájában és a gazdaság szervezésében jelentős változásokat tesz szükségessé. Önmagában, kizárólag a belső erőforrásaira támaszkodva a Régió képtelen változtatni helyzetén.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Sorozati címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
[5-10]
Előszó
11-17
1 A régió természeti társadalmi és gazdasági erőforrásai
18-64
   1.1 A Régió földrajzi helyzete, népessége
18-19
   1.2 A Régió természeti földrajzi helyzete, népessége
20-26
      1.2.1. Éghajlata, talaja
20
      1.2.2. A Régió vízgazdálkodása
20-22
      1.2.3. Ásványvagyon
22-25
      1.2.4. Természeti értékek
25
      1.2.5. Kultúrtörténeti értékek
26
   1.3 Dél-Dunántúl gazdaságpolitikai helyzete
26-32
      1.3.1. Vendéglátás - turizmus
30-31
      1.3.2. Infrastruktúra
31-32
   1.4 Régió népességének alakulása
32-57
      1.4.1. A Régió népesség eloszlása és település szerkezete
32-38
      1.4.2. A népesség alakulása 1990 és 2010 között
39-42
      1.4.3. A népesség alakulásának településszintű vizsgálata
42-55
         1.4.3.1 A belföldi településközi vándorlás egyenlege
47-50
         1.4.1.2 Természetes népességváltozás
51-53
         1.4.1.3 Nemzetközi vándorlási egyenleg
53-55
      1.4.4. A Dél-dunántúli régió korfája
56-57
   1.5 Nemzetiségek a Régióban
57-62
   1.6 A Régió településszerkezetének változása
62-64
2 Gazdasági erőforrások hasznosításának helyzete
65-302
   2.1 Foglalkoztatottság
65-[87]
      2.1.1. Gazdasági aktivitás
65-66
      2.1.2. Foglalkoztatottság
66-67
      2.1.3. Munkanélküliség
67-68
      2.1.4. Nyilvántartott álláskeresők
68-76
      2.1.5. A személyi jövedelemadó bevételek és az adófizetők számának alakulása a Dél-dunántúli régióban
76-[87]
   2.2 Dél-Dunántúl gazdasága
88-119
      2.2.1. A GDP alakulása
88
      2.2.2. A hozzáadott érték területi és ágazati megoszlása
89
      2.2.3. A beruházások alakulása
90-[93]
      2.2.4. A foglalkoztatottság ágazati szerkezete
94
      2.2.5. A vállalkozások jellemzői
94-96
      2.2.6. TOP500 vállalat a Régióban
96-103
      2.2.7. A külföldi tőke jelentősége a Régióban
103-104
      2.2.8. Pályázati forrásokból megvalósult beruházások területi megoszlásának vizsgálata a Dél-dunántúli régióban
104-116
      2.2.9. Dél-Dunántúl területi egységeinek, településeinek gazdasági teljesítménye
117-119
   2.3 K+F+I: Aktuális helyzetkép a Dél-Dunántúlon; források, feltételek, lehetőségek
119-128
      2.3.1. A kutatás-fejlesztés ráfordításai a Dél-Dunántúlon
120-122
      2.3.2. A kutató helyek és kutatók számának alakulása
122-125
      2.3.3. A vállalkozások innovációs tevékenységeinek regionális jellemzői
126
      2.3.4. A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatai
127-128
   2.4 Agrárteremlés
129-171
      2.4.1. A Dél-dunántúli régió gazdaságszerkezete
129-130
      2.4.2. Dél-Dunántúl területének hasznosítása művelési ágak szerinti bontásban
131-134
      2.4.3. Növénytermesztés
135-142
         2.4.3.1. Szántóföldi növénytermesztés
135-139
         2.4.3.2. Zöldség- és gyümölcstermelés
139-141
         2.4.3.3. Szőlő- és bortermelés
142
      2.4.4. Agrotechnika színvonala 2009-ben
143
      2.4.5. Állattenyésztés
143-171
         2.4.5.1. Szarvasmarha-tenyésztés
143-144
         2.4.5.2. Sertéstenyésztés
144-145
         2.4.5.3. Juhtenyésztés
145-146
         2.4.5.4. Baromfitenyésztés
146
         2.4.5.5. Állatsürűség
146-150
         2.4.5.6. Állati termékek termelésének alakulása
150-[151]
         2.4.5.7. Jelentősebb árutermelő állattartó telepek területi megoszlása
152-171
      2.4.6. Az erdőgazdálkodás helyzetének alakulása 2001-2010
171
   2.5 Ipar
172-193
      2.5.1. Bányászat
174-[176]
      2.5.2. Ipari termelés
177-184
         2.5.2.1. Feldolgozóipar
178-184
      2.5.3. Építőipar
184-193
   2.6 Turizmus
194-241
      2.6.1. Az idegenforgalom keresleti oldala
194-204
         2.6.1.1. Idegenforgalmi kereslet kistérségenként
196-204
      2.6.2. Az idegenforgalom kínálati oldala
204-207
      2.6.3. A turizmus szektor főbb gazdasági mutatói
207-210
      2.6.4. Gyógy- és termálturizmus
211-225
         2.6.4.1. A gyógy- és termálfürdők helyzete Dél-Dunántúlon
212-225
      2.6.5. A vendégfogadás kínálati és keresleti oldalának jellemzői a Dél-dunántúli régióban
225-240
      2.6.6. A vizsgálat néhány tapasztalata
240-241
   2.7 Szolgáltatások
242-302
      2.7.1. Gazdasági szolgáltatások
242-276
         2.7.1.1. Közlekedés
242-257
            2.7.1.1.1. Vasúti közlekedés
242-243
            2.7.1.1.2. Közúti közlekedés
244-251
            2.7.1.1.3. Vízi közlekedés
251-255
            2.7.1.1.4. Légi közlekedés
255-256
            2.7.1.1.5. Dél-Dunántúl nemzetközi elérhetősége
256-257
         2.7.1.2. Postai szolgáltatások-Telekommunikáció
258-260
         2.7.1.3. Pénzügyi szolgáltatások
261-270
            2.7.1.3.1. Pénzintézetek földrajzi lefedettsége
261-262
            2.7.1.3.2. Pénzügyi szolgáltatások a Dél-dunántúli régióban
263-270
         2.7.1.4. Kereskedelem
270-276
      2.7.2. Egészségügyi szolgáltatások
276-293
         2.7.2.1. Háziorvosi ellátás
276-279
         2.7.2.2. Gyermekorvosi ellátás
279-282
         2.7.2.3. Gyógyszertári ellátás
282-283
         2.7.2.4. Kórházi ellátás
284-291
            2.7.2.4.1. Kórházi osztályok a Dél-dunántúli régióban (2010)
288-291
         2.7.2.5. A mentőellátás helyzete Dél-Dunántúlon
292-293
      2.7.3. Bölcsődei nevelés
293-302
         2.7.3.1. A bölcsődei intézményszám alakulása 1990-től 2010-ig
293-302
Hátsó borító