A Föld és népei corvina logo

Szerző: György Aladár
Cím: A Föld és népei
Alcím: Ötödik kötet: Magyarország
Megjelenési adatok: Franklin-Társulat, Budapest, 1905.
Megjegyzés: A kötetből a 225-240-es oldaltartomány hiányzik.

coverimage A Föld és népe című nagyobb terjedelmű illusztrált népies földrajzi műből, melynek első kiadását a Méhner Vilmos-féle könyvkiadó czég már 25 évvel ezelőtt megkezdette, a jelen kötetben adjuk ki a második teljesen újból írt kiadásnak bezáró részét. Az a nagy érdeklődés, melyet olvasóközönségünk e mű iránt tanúsított, arra ösztönzött bennünket, hogy a második kiadást tetemesen nagyobb s a közszükségletnek megfelelőbb átdolgozásban adjuk ki. így lett a korábbi három kötetű műből jelenleg öt vaskos kötetből álló gyűjtemény, melynek négy első kötete az idegen országokat és népeket ismerteti, a jelenlegi pedig kizárólag Magyarország földjét és népét tárgyalja. Hazánk régibb és újabb leírásai mellett éreztük mindnyájan egy, középterjedelmü népies nyelven írt s illusztrált műnek hiányát. Hogy ezt a hazafias feladatot minél jobban valósíthassuk meg, elhatározta a szerző és kiadó, hogy a nagy honismertető mű egyes részeinek feldolgozására a legkiválóbb szakerők közreműködését kéri ki. így sikerült a czímlapon felsorolt 26 kiváló szakerő közreműködését megnyerni, kiknek munkáit a tartalomjegyzék egyenkint feltünteti, s a mellett közel félezer képet gyűjteni össze, hogy a művelt magyar közönség kezébe új kézikönyvet adhassunk, mely gyönyörködtetve oktasson, s ismereteket terjesztve éleszsze s tartalmasabbá tegye a hazaszeretet nemes érzelmét. A fenti vállalat nagy előkészületei okozták, hogy a jelen kötet kissé később jelent meg, mint a második kiadás megelőző kötetei, sőt a harmadik javított kiadás két első kötetét is kibocsátottuk már a könyvpiacára. Természetes, hogy a 26 író egyéni sajátsága és egyes részletek jelentősége miatt a jelen kötet összeállítójának nem sikerülhetett tökéletes egyöntetűséget és minden igényeket egyaránt kielégítő általános jelleget adni a leírásnak, bár egyes írók s különösen dr. Erődi Béla úr hálánkat kiérdemlő módon segítettek a munkánkban. De kollektív jellegű munkáknak ez közös hiánya, melynek megszüntetése a későbbi — előreláthatólag nem messze időben bekövetkező, új kiadásoknak lesz feladata. A történelem tanúságain és a költészeten kívül talán semmi sincs, a mi oly lélekemelő s a nagyközönséget erkölcsileg magasabbra vivő irodalmi alkotás lehetne, mint egy-egy honismertető mű, melyet nem dísznek tartanak a szalonasztalokon és könyvszekrényekben, mely nem riaszt vissza nevek és számok halmazával, de a melyet olvasnak és megszeretnek.Ezt akarjuk mi elérni és akarjuk még inkább a jövőben. Ezért szeretettel kérjük olvasóinkat: figyelmeztessenek a mű egyes hibáira és hiányaira, nagy czélunkra tekintettel. A kiadó áldozatokat, a szerzők munkát nem fognak sajnálni, hogy a munka folyton tökéletesebb alakban jelenjen meg. A jelen kötetre, mely jóformán úttörő, jogosan alkalmazhatjuk a példabeszédet: et vo-luisse sat est. (...) Magyarország Európa testének jól kikerekített része. Nem olyan pontosan kiszabott terület, mint valamely sziget, a melyet tenger övez, mégis azok közé az országok közé tartozik, a melyeknek külső alakját évszázadokon át sem igen módosítja a történeti események hullámzása. Magyarország jól kifejlődött földrajzi egyéniség. Természetes határai vannak, a melyeken tartósan nem terjedt túl sohasem, s a melyeken innen nem bírt meggyökerezni idegen hatalom tartósan sohasem. A jelenkori Magyarorszag térképe nemigen különbözik a hat-nyolczszáz év előtti Magyarország térképétől.
Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Magyarország, Földrajz, Európa, Nép, Föld, Népismeret
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék