Kiskárpáti emlékek (2/1.) corvina logo

Szerző: Jedlicska Pál
Cím: Kiskárpáti emlékek (2/1.)
Alcím: Vöröskőtől - Szomolányig : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány
Megjelenési adatok: Hunyadi Ny., Budapest, 1882.

coverimage Midőn a pozsonyvármegyei Kiskárpátok – Vöröskőtől—Szomolányig elterülő vidékének hely- s müvelôdéstörténeti vázlatos leirására vállalkoztam, erre leginkább édes hazánk multja iránti kegyeletem, s azon hő óhajom inditott: hogy az e munkámban ismertetett-nem csekély részben érdekes hely- s müvelődéstörténeti adatok, s hiteles — hasonirányu szóbeli hagyományok, — a jövő részére megmentessenek, s hogy a mult idők példáján-épülve, s hiányain okulva, a müvelődés tágas terén hazánk javára erőnkhez képest müködjünk. Munkám közepette mindig azon irányelv lebegett szemeim előtt, hogy a közönséges felfogás szerint csekélységnek itélt mozzanatok- s adatokat sem szabad ily munkánál tekinteten kivül hagyni, s épen ez elvemnek tulajdonitandó, hogy némely helyen a tárgyat legparányibb részleteiben is ismertetem, a mint ez különösen az egyházi műrégiségek leirásánál észlelhető. — Én azt hiszem, hogy ilyen irodalmi munkálatnál inkább lehet per excessum, mint per defectum, hibázni. Nem tagadhatom, hogy e munkának meg vannak a maga hiányai, s hogy némely helyen az adatok töredékes volta, a képvázlatoknak némely kevésbbé kifejtett vonásai, s az anyag részleteinek felállítása s lánczolata, több kívánni valót hagynak hátra. Ezekkel szemközt némi mentségemül szolgáljanak helyi viszonyaim, melyeknél fogva alig közelíthettem meg nagyobb könyvtárakat, s a tán még szükséges levéltári adatokat, melyek az ilyetén irodalmi müvek legfőbb segédforrásainak tekintendők; továbbá azon tény, hogy szellemi s anyagi tehetségeimet tőlem telhetőleg igyekeztem e munka előnyére értékesíteni. Munkám tartalomjegyzéke felment a munka tárgyának felosztásáról hosszasabban értekeznem. Hogy e nagy költséggel összekötött munkám napvilágot lát, a t. cz. előfizetők nemes s hazafias érdeklődésén kívül, kiválókig s különösen tek. Werdenstetter Szilárd és Morelli Gusztáv országos mintarajztanodai s rajztanárképezdei tanár urak azon nagybecsű szívességének köszönhető, hogy az első a munkához csatolt képek rajzait ingyen, — t. Morelli G. ur pedig a fametszeteket igen olcsó s barátságos áron késziteni kegyeskedtek, miért is mély köszönetét szavazok. Különös hála- és köszönetemnek kell ezennel kifejezést adnom méltóságos erdődi gróf Pálffy István ur azon nagybecsű kegyéért, melynél fogva a Pálffysenioratus pozsonyi központi, s a vöröskői levéltárak használatát nekem lehetővé tenni, s történeti ismeretei- s adataival engem munkámban istápolni méltóztatott. Ha Isten kegyelme meg fog segíteni, nem sokára szándékozom e munkámat egy második kötetben folytatni, mely a Nádas- s Vágujhely közötti Kiskárpátok vidékével fog foglalkozni.
Kategóriák: Helytörténet, Történelem
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Magyar történelem, Honismeret, Felvidék, Helytörténet, Néprajz, Kis-Kárpátok
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék