A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve - Első kötet corvina logo

Szerkesztő: Grünwald Béla
Cím: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve - Első kötet
Alcím: Megyei, városi, községi tisztviselők, közigazgatási bizottsági tagok sat. használatára a fennálló törvényekből s rendeletekből
Megjelenési adatok: A Magyar Királyi Államnyomda kiadása, Budapest, 1880.

coverimage Midőn e könyv összeállítására vállalkoztam, tisztán a köz-igazgatási tisztviselő gyakorlati szükséglete lebegett szemem előtt. Nem a közigazgatás tudományának elméleti tárgyalása, nem e tudomány controvers kérdéseinek eldöntése az, a mire a tisztviselőnek hivatalos működése közben szüksége van, hanem egy gyakorlati kézikönyv, mely a positiv közigazgatási jogot, a mennyiben a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozik, lehetőleg teljesen, megbízható módon, rendszeres alakban nyújtsa a tisztviselőnek, s biztos kalauzul szolgáljon neki gyakorlati működésénél. E könyv tehát czéljánál fogva nem adhat mást, mint a positiv közigazgatási jogot s ebből is csak annyit, a mennyi a törvényhatósági közigazgatás körébe tartozik. A könyvek, melyek a közigazgatási jogot tárgyalják, e szükségletnek nem felelnek meg. Vagy egyetemi tanulók használatára készített compendiumok, melyek csekély terjedelmüknél fogva legfeljebb általános áttekintést, de nem a közigazgatási jog egész anyagát nyújthatják a tisztviselőnek, vagy ha terjedelmesebbek s teljességre törekszenek is, még sem használhatók a tisztviselő által, mert először az anyag rendszertelenül van bennök felhalmozva s nem nyújtanak könnyű áttekintést; másodszor sok oly törvény és rendelet foglaltatik bennök, mely már évtizedek előtt hatályon kívül van helyezve, s ennélfogva a tisztviselőt csak félrevezethetik; harmadszor még sem eléggé teljesek, mert például a katonaügyre s egyéb fontos teendőkre vonatkozó szabályokat oly általánosságban s a részletekre s a tiz év óta bekövetkezett nagy változásokra való tekintet nélkül közük, hogy a tisztviselőnek hivataloskodásában gyakorlati Útmutatóul nem szolgálhatnak, hanem végre is kénytelen a lehető legnagyobb zavarban lévő forrásokhoz fordulni; negyedszer a törvények és rendeletek teljes szövegét nem közük, ép oly kevéssé a keletet és számot, a mi a tisztviselőt, a ki törvény és rendelet alapján határozatot van hivatva hozni vagy intézkedni, ismét arra kényszeríti, hogy másutt keresse nagy időveszteséggel a forrást, melyet a könyvben kellett volna megtalálnia; végre nem foglaltatik bennök a közigazgatási organismus egyes tagjainak, az egyes hatóságoknak hatásköre, a mi nélkül minden közigazgatási kézikönyvnek gyakorlati becse kell hogy rendkívül csökkenjen, mert a tisztviselőre nézve egyike a legfontosabb momentumoknak, hogy hatáskörét tisztán lássa. Mind e hiányokat törekedtem elkerülni az általam kiadott kézikönyvben. Igyekeztem a közigazgatási tisztviselőnek minden törvényt és rendeletet nyújtani, mely a törvényhatósági közigazgatás körébe tartozó teendőre vonatkozik; azután ez anyagot a bevezetésben előadott tudományos rendszer alapján organicus összefüggésben s könnyen áttekinthetőleg rendeztem, természetesen mellőzve azt, a mi nem a törvényhatósági közigazgatás körébe tartozik s mellőzve feladatuk egyes ágaira vonatkozólag minden elméleti fejtegetést, mely már a bevezetésben általánosságban s rövid vázlatban úgy is előfordul.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatás, Rendelet, Törvény, Tisztségviselő
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék