Erdély történelme (5/5.) corvina logo

Szerző: Kőváry László
Cím: Erdély történelme (5/5.)
Alcím: 5. kötet (A Rákócziak és Apafiak kora)
Megjelenési adatok: Ráth Mór, Stein János, Pest, Kolozsvár, 1863.

coverimage Még egy pár szó a fejdelmikor jellemzéséhez. A nemzett fejdelemség végnapjai felé közelgünk. Erdély határa mikor a Rákócziak felléptek, — miután a határt, mit Szolimán adott Isabellának, Bocskai és Bethlen Gábor helyreállitá, — csaknem az, mi a fejdelemség. kezdetén volt; Magyarhonból, a Zápolya által ide csatolt, Zaránd-, Közép-Szolnok- és Krasznán kivül, Bihar, Marmaros; a Bánság egy része folyvást ide tartoztak. Még elég tekintélyes kis ország arra, hogy a Magyar-királyság alkotmányos életének folytatója s fenlartója legyen. Története eddigi folyama már eddig is nagyszerű és vihavos phasisokon ment át; mindenik fejdelem uralkodása mint egy-egy nagy jelenet szövődik Erdély történelme tragicus folyamába: Zápolya János, és neje Isabella királyné a magyar trón helyreállításának gondolatával voltak elfoglalva; fiok János Zsigmond lemondva a budai Irón helyreállithatása reményéről, itt a magyar királyság fellegvárában, mintegy menhelyül, az erdélyi fejdelemséget alapitá; Báthori István átvévén Erdélyt, mintegy folytatólag a régi vajdai kort, a mint megerősödött, a török udvar protectioját keresve, fejdelemmé nötte ki magát; bátyja Báthori K ris t ó f még használja a vajdai cziinet, de nr, ország fejdelemnek czimezi; folytatja a. hagyományos politikát: n törököt adóval, Auslriát szép szóval tartani; — fia Báthori Zsigmond a jezsuiták befolyására az osztrák, véduralomnak a török felelt elsőséget adván, a törökkel felmondott ,.. trónál elvesztette; — s következelt a Basta kora, melynek elve volt; ugy megtörni Erdélyt, hogy a már leigázott Magyarhonba vissza lehessen olvasztani; mii a Bocskai István.forradalma, s illetőleg uralma szakasztott félbe, ki a törökkeli szövetkezést ismét helyreállilá...
Kategóriák: Történelem, Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Magyarország, Magyar történelem, Erdély
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék