Erdély történelme (5/4.) corvina logo

Szerző: Kőváry László
Cím: Erdély történelme (5/4.)
Alcím: 4. kötet (A Báthoriak, Bocskai és Bethlenek kora)
Megjelenési adatok: Ráth Mór, Stein János, Pest, Kolozsvár, 1863.

coverimage Mióta Erdély Törlénelme harmadik kötetét kiadtam, a nemzet azon nemes ötletre jött, hogy nemzeti öltözetét, mit már csak diszöltözetnek használt, újra felöltötte, s a társadalom minden rétegét áthatotta a vágy, hogy őseink elhanyagolt szokásait, mennyiben lehet, ismét visszaállítsuk. A nemzeti viseletek és szokások az erdélyi nemzeti fejedelmek udvara által a nemzeti fejedelmek korszakában érvén el culminatiojukat, hogy a nemzet nemes hajlamának a történelem is némi útmutatással szolgáljon, jelen munkám egyes pontjait összeállítva, 1860-ban ily czimü munkát bocsátottam közre: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából. Nem kívánok reá bővebben visszatérni, csak annyit akarok tartalmából megemlíteni, mennyi jelezni fogja azt, hogy a „Viseletek és szokások" történelmen kiegészítő részét képezik. Legyen elég azért tartalmából néhány fejezet czimét megemliteni, milyenek: a háztartás, lakhely és bútorzat; férfi viseletek: a hajzat, egyes öltözetek; női viseletek: hajzat és fő ék, az öltözék darabok; az asztaltartás: élelmi szerek, teriték, reggeli, ebéd és vacsora, az italok, a fejedelmi ebéd szertartásai; a családi élet: a család tagjai és foglalkozása, a cselédség, a fejed, udvarszemélyzete; a családi élet ünnepélyei: keresztelés, nász, fejedelmeink násza, temetkezés, fejedelmeink temetése ; a társadalmi élet: látogatás és fogatok, czimek, játékok és időtöltések, táncz és vadászat; harczi életünk: lőszer, vért és fegyverzet, a fegyveres erő és szervezete, táborozás, csata; alkotmányos életünk az alkotmány, megye- és országgyűlések, közigazgatás, törvenyszolgáltatás; a fejedelem kül- és belviszonyai; a fejedelem-választás, beigtatása ünnepélyei stb. Ezek főbb vonalai a munkának, mély nélkül Erdély történelme s különösen a nemzeti fejodelmek korszaka hiányos lénrie. Megkivántám emlileni már csak azért is, hogy t.cz.olvíisóime tárgyakat itt né keressék; hogy figyelmez-t ess cm a nemzeti szokások barálail, hogy őseink élete oly gazdag volt nemzeti sajátságokban, hogy arról egész könyvet lehet irni. Előre bocsátva,'ezennel megkezdőm a nemzoti fo-j e d el m e k korszaka t, mit a nyomban következő kötetbén Yépé'ndek be.
Kategóriák: Történelem, Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Magyarország, Magyar történelem, Erdély
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék