Az oldalainkra felkerült dokumentumainkat szerző szerinti betűrendbe is megjelenítjük, hogy felhasználóink gyorsabban tájékozódhassanak digitalizált tartalmainkról.

Szerzői betűrend

 1. Heine, Heinrich: Itália – Münchentől Génuáig. I. kötet (é.n.)
 2. Heine, Heinrich: Itália – Luccai fürdőzés. II. kötet (é.n.)
 3. Heine, Heinrich: Itália – Lucca városa. III. kötet (é.n.)
 4. Keleti Károly: A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai (1885)
 5. Kerék Mihály: A telepítés félévszázada (1935)
 6. Kitonich János: Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza (1650)
 7. Kóczián Sándor: Emlék-füzet Kóczián Sándor hátrahagyott műveiből (1871)
 8. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon – A legrégibb időktől a mohácsi vészig : 68 kiadatlan okírattal (1884)
 9. Komáromy Andor (szerk.): Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (1910
 10. Kornis Gyula: Neveléstörténet és Szellemtörténet (1932)
 11. Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra (1905)
 12. Kővári László: Erdély földe ritkaságai (1853)
 13. Kővári László: Erdély történelme 1. kötet (1859)
 14. Kővári László: Erdély történelme 2. kötet (1859)
 15. Kővári László: Erdély történelme 3. kötet (1860)
 16. Kővári László: Erdély történelme 4. kötet (1863)
 17. Kővári László: Erdély történelme 5. kötet (1863)
 18. Laing, Sidney Herbert: Az ember származása : A megczáfolt darwinismus (1872)
 19. Lászlófalvi Velics Antal (ford.): Magyarországi török kincstári defterek I. kötet (1886)
 20. Lászlófalvi Velics Antal (ford.): Magyarországi török kincstári defterek II. kötet (1890)
 21. Lipszky János: Repertorium locorum objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et Confiniorum Militarium, Magni item Principatus Transylvaniae occurrentium (1808)
 22. Magyar erdészeti oklevéltár 1015-1742 – I. kötet (1896)
 23. Magyar erdészeti oklevéltár 1743-1807 – II. kötet (1896)
 24. Magyar erdészeti oklevéltár 1808-1867 – III. kötet (1896)
 25. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal: Magyar statisztikai évkönyv (1885-1910)
 26. Magyar népoktatás (1928)
 27. Magyarország tiszti névtára (1863)
 28. Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 1. kötet (1900)
 29. Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 2. kötet (1902)
 30. Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium – 1. kötet (1918)
 31. Matiegka Lipót: A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története (1899)
 32. Mihalik József (szerk.): Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1907-1918)
 33. Miszler Tamás – Sashalmi Endre (szerk.): A poltavai csata jelentősége az orosz és a svéd történelemben (2010)
 34. Molnár-Kovács Zs.: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010)
 35. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején I. kötet (1891)
 36. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején II. kötet (1892)
 37. Pacher Donát: Herbart neveléstudománya (1890)
 38. Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (1874)
 39. Pap József: Basso I. [Daloskönyv] Kézirat (1874)
 40. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába (1921)
 41. Pauer János: Historia dioecesis Alba-Regalensis ab erecta sede episcopali 1777-1877. Cum introductione de vicissitudinibus civitatis et capituli olim collegiati (1877)
 42. Prónay Gábor: Vázlatok Magyarhon népéletéből (1855)
 43. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. I. kötet (1896)
 44. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. II. kötet (1879)
 45. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. III. kötet (1879)
 46. Orosz Endre: Ősembertani adatok Erdélyből (1901)
 47. Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek (1893)
 48. Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek (1888)
 49. Riedl Frigyes: A magyar dráma története (1906)
 50. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 1. kötet (1939)
 51. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 2. kötet (1940)
 52. Rilke, Rainer Maria: Levelek egy ifjú költőhöz (1947)
 53. Rimely Károly: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem (1880)
 54. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 1. kötet (1930)
 55. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 2. kötet (1930)
 56. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 3. kötet (1930)
 57. Rozsnyai Dávid: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai (1877)
 58. Salamon Ferenc: Az első Zrinyiek (1865)
 59. Schack Béla: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930)
 60. Schell Antal: Az uzsora- és kamat-kérdés (1870)
 61. Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (1940)
 62. Szamota István: A schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből (1894)
 63. Széchenyi István: Önismeret (Döblingi kézirataiból) (1875)
 64. Székely Ilona: A testi nevelés kérdése a XIX. században (1937)
 65. Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. (1895)
 66. Szentmiklósy Alajos Timót: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T. (1791)
 67. Szilvek Lajos: Darwin állatallatpsychologiája (1895)
 68. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 1. kötet
 69. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 2. kötet
 70. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 3. kötet
 71. Takáts Sándor: A török hódoltság korából (1927) [4. kötet]
 72. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok (192?)
 73. Vachott Imre: A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez (1850)
 74. Vadas Gyula – Veress Albert: Az ördög cimborája (2012)
 75. Vámbéri Ármin: A magyarok eredete – Ethnológiai tanulmány (1882)
 76. Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át,a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt (1873)
 77. Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek (2013)
 78. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (1880)
 79. Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei (1912)
 80. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 1. kötet (1871)
 81. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872)
 82. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 3. kötet (1874)
 83. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 4. kötet (1878)
 84. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 5. kötet (1888)
 85. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 6. kötet (1894)
 86. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/1. kötet (1903)
 87. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/2. kötet (1905)
 88. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 8. kötet (1895)
 89. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 9. kötet (1899)
 90. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 10. kötet (1907)
 91. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 11. kötet (1915)
 92. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 12. kötet (1931)
 93. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907)