Az oldalainkra felkerült dokumentumainkat szerző szerinti és cím szerinti betűrendbe is megjelenítjük, hogy felhasználóink gyorsabban tájékozódhassanak digitalizált tartalmainkról.

 

Szerzői betűrend

 1. A Tanácsköztársaság könyvtárügye – A könyvtárügyi politikai megbizottak hivatalos lapja (1919)
 2. Agárdi Péter: Kultúravesztés vagy kultúraváltás? (2012)
 3. Albrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása (1899)
 4. Alexander Bernát: A háború után : Négy előadás (1917?)
 5. Az 1915/16. tanévre megválasztott egyetemi hatóságnak beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1915. évi szeptember hó 18-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés
 6. Az I. Cs. K. Szab. Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái (1894)
 7. Az olvasás fél egészség – Videókönyv (2015)
 8. Ágh Timót: Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából és jelenéből (1894)
 9. Babics András: A kamarai igazgatás Pécs városában 1686-1703 (1937)
 10. Badics Ferenc: Fáy András életrajza (1890)
 11. Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709-1715 (1922)
 12. Barabás Samu: Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok = Codex epistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio – I. kötet (1898)
 13. Barabás Samu: Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok = Codex epistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio – II. kötet (1899)
 14. Békefi Remig: A Pécsi Egyetem – Székfoglaló (1909)
 15. Bezedek József: Japán oktatásügyéről (1911)
 16. Biblia. The Holy Bible containing the Old and New Testaments (1899 előtt)
 17. Brown, Edward: A brief account of some travels in Hungaria (1673)
 18. Dicsőült Erzsébet királyné emlékére 1915. évi november hó 21-én tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés
 19. Diószegi Sámuel: Magyar fűvész könyv, melly a két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmérésére vezet, a Linné alkotmánya szerént (1807)
 20. Dobozi István: A községi közigazgatás kézikönyve – Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabírák, megye bizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglakozók, ügyvédek, lekkészek, tanítók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére – Elméleti és gyakorlati utmutató a legujabb törvények alapján (1878)
 21. Döbrentei Gábor: Régi magyar nyelvemlékek – Temetési beszéd és könyörgés. Ó testamentomi néhány könyv – I. kötet (1838)
 22. Döbrentei Gábor: Régi magyar nyelvemlékek : Másiodik kötet : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599 – II. kötet (1840)
 23. Döbrössy Alajos: A Pécsi Püspöki Tanitóképző-intézet történelmének rövid vázlata (1896)
 24. Dvorzsák János: Magyarország helységnévtára tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra (1882)
 25. Elavult könyvek jegyzéke közművelődési könyvtárak részére (1-5. kötet)
 26. Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége I. kötet (1934)
 27. Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége II. kötet (1934)
 28. Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége III. kötet (1934)
 29. Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660-1664. I. kötet (1904)
 30. Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1664-1666. II. kötet (1908)
 31. F. Dárdai Ágnes: Történelmi-megismerés – történelmi gondolkodás I-II. (2006)
 32. Falk Miksa: A menedékjog, a nemzetközi jog alapelveiből származtatva : Akadémiai székfoglaló-értekezésül (1864)
 33. Fénelon: A leányok neveléséről (1936)
 34. Ferenczi Zoltán: A könyvtártan alapvonalai. Athenaeum, Budapest, 1903
 35. Fok Balázs: A Tinnyei zsidó temető (2010)
 36. Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig (1895)
 37. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban. – 1. rész (1845)
 38. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 1. darab (1846)
 39. Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 2. darab (1847)
 40. Fuchs, Eduard: Az ujkor erkölcstörténete – Renaissance 1. kötet (1926)
 41. Fuchs, Eduard: Az ujkor erkölcstörténete – Gáláns kor 2. kötet (1926)
 42. Fuchs, Eduard: Az ujkor erkölcstörténete – Polgári kor 3. kötet (1926)
 43. Füssy Tamás (Szerk.): Családi olvasmányok I. kötet (1867)
 44. Füssy Tamás (Szerk.): Családi olvasmányok II. kötet (1868)
 45. Gerecze Péter: Pécsi székesegyház – különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány (1893)
 46. Goncourt, Edmond de: A nő a XVIII. században – I. kötet (1921)
 47. Goncourt, Edmond de: A nő a XVIII. században – II. kötet (1921)
 48. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben, 1849-1867 (1918)
 49. Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig (1916)
 50. Haas Mihály (szerk.): Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben (1845)
 51. Hajnal Klára: Itt és most – Helyi megoldások a globális válságra (2010)
 52. Hajnik Imre: A magyar birósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt (1899)
 53. Hajnóci R. József: A szepesi bányavárosok története (1931)
 54. Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története, 1862-1902 (1902)
 55. Halász István: Baranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt (1878)
 56. Havancsák Alexandra (szerk.): Virtualitás és fikció (2013)
 57. Heine, Heinrich: Itália – Münchentől Génuáig. I. kötet (é.n.)
 58. Heine, Heinrich: Itália – Luccai fürdőzés. II. kötet (é.n.)
 59. Heine, Heinrich: Itália – Lucca városa. III. kötet (é.n.)
 60. Heksch von Alexander F. (hrsg.): Illustrirter Führer durch Ungarn und seine Nebenländer : Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und Fiume (1882)
 61. Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei – A pécsi székes-egyháznak építészete. I. kötet (1869)
 62. Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei – A pécsi székesegyháznak domborművei. II. kötet (1870)
 63. Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei – Első és második függelék a pécsi székes-egyház magán-iratához és a pécsi ó-keresztyén sír-kamra. III. kötet (1873)
 64. Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben (2008)
 65. Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban (2010)
 66. Herke Csongor: A német és az angol büntetőeljárás alapintézményei (2011)
 67. Herke Csongor: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei (2012)
 68. Hin forna lögbók Islendínga sem nefnist Grágás : Codex juris Islandorum antiqvissimus, qvi nominatur Grágás : Pars 1. (1829)
 69. Hin forna lögbók Islendínga sem nefnist Grágás : Codex juris Islandorum antiqvissimus, qvi nominatur Grágás : Pars 2. (1829)
 70. Hobbitfalva – Környezettudatos gondolkodás – Videókönyv (2014)
 71. Hölbling Miksa: Baranya vármegyének orvosi helyirata (1845)
 72. Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 1. kötet (1863)
 73. Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 2. kötet (1864)
 74. Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 3. kötet (1865)
 75. Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai (1910)
 76. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig I. kötet (1882)
 77. Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig II. kötet (1891)
 78. József Károly Lajos: Czigány nyelvtan – Románo csibákero sziklaribe (1888)
 79. Kaufer Etti, P.: Ad-astra – Vágyak leánya (1920)
 80. Keleti Károly: A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai (1885)
 81. Kerék Mihály: A telepítés félévszázada (1935)
 82. Kéri Katalin (szerk.): Társadalmi nem és oktatás (Konferenciakötet) 2011
 83. Kiss Mária: Asszonyok írótollal és a függöny mögött az abbászida kalifátus korai időszakában (2011)
 84. Kitonich János: Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza (1650)
 85. Kóczián Sándor: Emlék-füzet Kóczián Sándor hátrahagyott műveiből (1871)
 86. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon – A legrégibb időktől a mohácsi vészig : 68 kiadatlan okírattal (1884)
 87. Komáromy Andor (szerk.): Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (1910
 88. Kornis Gyula: Neveléstörténet és Szellemtörténet (1932)
 89. Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra (1905)
 90. Közel jön a Távol-Kelet! – Videókönyv (2013)
 91. Kővári László: Erdély földe ritkaságai (1853)
 92. Kővári László: Erdély történelme 1. kötet (1859)
 93. Kővári László: Erdély történelme 2. kötet (1859)
 94. Kővári László: Erdély történelme 3. kötet (1860)
 95. Kővári László: Erdély történelme 4. kötet (1863)
 96. Kővári László: Erdély történelme 5. kötet (1863)
 97. Laing, Sidney Herbert: Az ember származása : A megczáfolt darwinismus (1872)
 98. Lászlófalvi Velics Antal (ford.): Magyarországi török kincstári defterek I. kötet (1886)
 99. Lászlófalvi Velics Antal (ford.): Magyarországi török kincstári defterek II. kötet (1890)
 100. Lipszky János: Repertorium locorum objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et Confiniorum Militarium, Magni item Principatus Transylvaniae occurrentium (1808)
 101. Magyar erdészeti oklevéltár 1015-1742 – I. kötet (1896)
 102. Magyar erdészeti oklevéltár 1743-1807 – II. kötet (1896)
 103. Magyar erdészeti oklevéltár 1808-1867 – III. kötet (1896)
 104. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal: Magyar statisztikai évkönyv (1885-1910)
 105. Magyar népoktatás (1928)
 106. Magyarország tiszti névtára (1863)
 107. Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 1. kötet (1900)
 108. Margalits Ede: Horvát történelmi repertorium – 2. kötet (1902)
 109. Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium – 1. kötet (1918)
 110. Matiegka Lipót: A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története (1899)
 111. Mihalik József (szerk.): Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1907-1918)
 112. Miszler Tamás – Sashalmi Endre (szerk.): A poltavai csata jelentősége az orosz és a svéd történelemben (2010)
 113. Molnár-Kovács Zs.: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010)
 114. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején I. kötet (1891)
 115. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején II. kötet (1892)
 116. Összefogással a közös cél sikeréért — Videokönyv (2010)
 117. Pacher Donát: Herbart neveléstudománya (1890)
 118. Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (1874)
 119. Pap József: Basso I. [Daloskönyv] Kézirat (1874)
 120. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába (1921)
 121. Pauer János: Historia dioecesis Alba-Regalensis ab erecta sede episcopali 1777-1877. Cum introductione de vicissitudinibus civitatis et capituli olim collegiati (1877)
 122. Pintér Kálmán: Vázlatok Spanyolországi és Portugáliai utamról (1900)
 123. Prónay Gábor: Vázlatok Magyarhon népéletéből (1855)
 124. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. I. kötet (1896)
 125. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. II. kötet (1879)
 126. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. III. kötet (1879)
 127. Orosz Endre: Ősembertani adatok Erdélyből (1901)

 128. Radvánszky Béla: Régi magyar szakácskönyvek (1893)
 129. Radvánszky Béla: Udvartartás és számadáskönyvek (1888)
 130. Riedl Frigyes: A magyar dráma története (1906)
 131. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 1. kötet (1939)
 132. Riedl Frigyes: A magyar dráma története 2. kötet (1940)
 133. Rilke, Rainer Maria: Levelek egy ifjú költőhöz (1947)
 134. Rimely Károly: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem (1880)
 135. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 1. kötet (1930)
 136. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 2. kötet (1930)
 137. Róna Lajos: 30 év az újságíró pályán – 3. kötet (1930)
 138. Rozsnyai Dávid: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai (1877)
 139. Salamon Ferenc: Az első Zrinyiek (1865)
 140. Schack Béla: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930)
 141. Schell Antal: Az uzsora- és kamat-kérdés (1870)
 142. Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (1940)
 143. Szamota István: A schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből (1894)
 144. Széchenyi István: Önismeret (Döblingi kézirataiból) (1875)
 145. Székely Ilona: A testi nevelés kérdése a XIX. században (1937)
 146. Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. (1895)
 147. Szentmiklósy Alajos Timót: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T. (1791)
 148. Szilvek Lajos: Darwin állatallatpsychologiája (1895)
 149. Szimpózium a Teleki család történelmi szerepéről — Videókönyv (2012)
 150. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 1. kötet
 151. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 2. kötet
 152. Takáts Sándor: Rajzok a török világból (1915-17) 3. kötet
 153. Takáts Sándor: A török hódoltság korából (1927) [4. kötet]
 154. Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok (192?)
 155. Vachott Imre: A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez (1850)
 156. Vadas Gyula – Veress Albert: Az ördög cimborája (2012)
 157. Vámbéri Ármin: A magyarok eredete – Ethnológiai tanulmány (1882)
 158. Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át,a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt (1873)
 159. Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek (2013)
 160. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (1880)
 161. Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei (1912)
 162. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 1. kötet (1871)
 163. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872)
 164. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 3. kötet (1874)
 165. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 4. kötet (1878)
 166. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 5. kötet (1888)
 167. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 6. kötet (1894)
 168. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/1. kötet (1903)
 169. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/2. kötet (1905)
 170. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 8. kötet (1895)
 171. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 9. kötet (1899)
 172. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 10. kötet (1907)
 173. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 11. kötet (1915)
 174. Zichy Ferencz, gróf: A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 12. kötet (1931)
 175. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907)

 
Cím szerinti betűrend

 1. 30 év az újságíró pályán – 1. kötet (1930) — Róna Lajos
 2. 30 év az újságíró pályán – 2. kötet (1930) — Róna Lajos
 3. 30 év az újságíró pályán – 3. kötet (1930) — Róna Lajos
 4. XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709-1715 (1922) — Ballagi Aladár
 5. A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai (1885) –, Keleti Károly
 6. A brief account of some travels in Hungaria (1673) — Brown, Edward
 7. A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (1874) — Pap István
 8. A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei (2012) — Herke Csongor
 9. A háború után : Négy előadás (1917?) — Alexander Bernát
 10. A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T. (1791) — Szentmiklósy Alajos Timót
 11. A kamarai igazgatás Pécs városában 1686-1703 (1937) — Babics András
 12. A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon (1930) — Schack Béla
 13. A könyvtártan alapvonalai. Athenaeum, Budapest, 1903 — Ferenczi Zoltán
 14. A középkori várak különös tekintettel Magyarországra (1905) — Könyöki József
 15. A községi közigazgatás kézikönyve – Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabírák, megye bizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglakozók, ügyvédek, lekkészek, tanítók; de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére – Elméleti és gyakorlati utmutató a legujabb törvények alapján (1878) — Dobozi István
 16. A leányok neveléséről (1936) — Fénelon
 17. A közigazság törvénye Magyarhonban. – 1. rész (1845) — Frank Ignác
 18. A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 1. darab (1846) — Frank Ignác
 19. A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 2. darab (1847) — Frank Ignác
 20. A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (1940) — Szabó Pál
 21. A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története (1899) — Matiegka Lipót
 22. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 1. kötet (1863) — Hunfalvy János
 23. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 2. kötet (1864) — Hunfalvy János
 24. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 3. kötet (1865) — Hunfalvy János
 25. A magyar birósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt (1899) — Hajnik Imre
 26. A magyar dráma története (1906) — Riedl Frigyes
 27. A magyar dráma története 1. kötet (1939) — Riedl Frigyes
 28. A magyar dráma története 2. kötet (1940) — Riedl Frigyes
 29. A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig (1895) — Fraknói Vilmos
 30. A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez (1850) — Vachott Imre
 31. A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907) — Zsilinszky Mihály
 32. A magyarok eredete – Ethnológiai tanulmány (1882) — Vámbéri Ármin
 33. A menedékjog, a nemzetközi jog alapelveiből származtatva : Akadémiai székfoglaló-értekezésül (1864) — Falk Miksa
 34. A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége I. kötet (1934) — Eötvös Károly
 35. A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége II. kötet (1934) — Eötvös Károly
 36. A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége III. kötet (1934) — Eötvös Károly
 37. A negyvenéves Pécsi Dalárda története, 1862-1902 (1902) — Haksch Lajos
 38. A német és az angol büntetőeljárás alapintézményei (2011) — Herke Csongor
 39. A nő a XVIII. században – I. kötet (1921) — Goncourt, Edmond de
 40. A nő a XVIII. században – II. kötet (1921) — Goncourt, Edmond de
 41. A Pécsi Egyetem – Székfoglaló (1909) — Békefi Remig
 42. A Pécsi Püspöki Tanitóképző-intézet történelmének rövid vázlata (1896) — Döbrössy Aladár
 43. A poltavai csata jelentősége az orosz és a svéd történelemben (2010) — Miszler Tamás – Sashalmi Endre (szerk.)
 44. A schlägli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből (1894) — Szamota István
 45. A szepesi bányavárosok története (1931) — Hajnóci R. József
 46. A Tanácsköztársaság könyvtárügye – A könyvtárügyi politikai megbizottak hivatalos lapja (1919)
 47. A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010) — Molnár-Kovács Zs.
 48. A telepítés félévszázada (1935) — Kerék Mihály
 49. A testi nevelés kérdése a XIX. században (1937) — Székely Ilona
 50. A Tinnyei zsidó temető (2010) — Fok Balázs
 51. A török hódoltság korából (1927) [4. kötet] — Takáts Sándor
 52. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 1. kötet (1871) — Zichy Ferencz, gróf
 53. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 2. kötet (1872) — Zichy Ferencz, gróf
 54. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 3. kötet (1874) — Zichy Ferencz, gróf
 55. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 4. kötet (1878) — Zichy Ferencz, gróf
 56. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 5. kötet (1888) — Zichy Ferencz, gróf
 57. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 6. kötet (1894) — Zichy Ferencz, gróf
 58. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/1. kötet (1903) — Zichy Ferencz, gróf
 59. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 7/2. kötet (1905) — Zichy Ferencz, gróf
 60. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 8. kötet (1895) — Zichy Ferencz, gróf
 61. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 9. kötet (1899) — Zichy Ferencz, gróf
 62. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 10. kötet (1907) — Zichy Ferencz, gróf
 63. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 11. kötet (1915) — Zichy Ferencz, gróf
 64. A Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára = Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. 12. kötet (1931) — Zichy Ferencz, gróf
 65. A zsidók története Magyarországon – A legrégibb időktől a mohácsi vészig : 68 kiadatlan okírattal (1884) — Kohn Sámuel
 66. Ad-astra – Vágyak leánya (1920) — Kaufer Etti, P.
 67. Albrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása (1899)
 68. Asszonyok írótollal és a függöny mögött az abbászida kalifátus korai időszakában (2011) — Kiss Mária
 69. Az 1915/16. tanévre megválasztott egyetemi hatóságnak beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1915. évi szeptember hó 18-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés
 70. Az első Zrinyiek (1865) — Salamon Ferenc
 71. Az ember származása : A megczáfolt darwinismus (1872) — Laing, Sidney Herbert
 72. Az I. Cs. K. Szab. Dunagőzhajózási Társulat Pécs melletti kőszénbányái (1894)
 73. Az olvasás fél egészség – Videókönyv (2015)
 74. Az ördög cimborája (2012) — Vadas Gyula – Veress Albert
 75. Az ujkor erkölcstörténete – Renaissance 1. kötet (1926) — Fuchs, Eduard
 76. Az ujkor erkölcstörténete – Gáláns kor 2. kötet (1926) — Fuchs, Eduard
 77. Az ujkor erkölcstörténete – Polgári kor 3. kötet (1926) — Fuchs, Eduard
 78. Az uzsora- és kamat-kérdés (1870) — Schell Antal
 79. Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben (1845) — Haas Mihály (szerk.)
 80. Baranya vármegyének orvosi helyirata (1845) — Hölbling Miksa
 81. Baranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt (1878) — Halász István
 82. Basso I. [Daloskönyv] Kézirat (1874) — Pap József
 83. Bevezetés a filozófiába (1921) — Pauler Ákos
 84. Biblia. The Holy Bible containing the Old and New Testaments (1899 előtt)
 85. Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem (1880) — Rimely Károly
 86. Családi olvasmányok I. kötet (1867) — Füssy Tamás (Szerk.)
 87. Családi olvasmányok II. kötet (1868) — Füssy Tamás (Szerk.)
 88. Czigány nyelvtan – Románo csibákero sziklaribe (1888) — József Károly Lajos
 89. Darwin állatallatpsychologiája (1895) — Szilvek Lajos
 90. Dicsőült Erzsébet királyné emlékére 1915. évi november hó 21-én tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés
 91. Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae per M. Joannem Kitonich de Koztanicza (1650) — Kitonich János
 92. Elavult könyvek jegyzéke közművelődési könyvtárak részére (1-5. kötet)
 93. Emlék-füzet Kóczián Sándor hátrahagyott műveiből (1871) — Kóczián Sándor
 94. Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából és jelenéből (1894) — Ágh Timót
 95. Erdély földe ritkaságai (1853) — Kővári László
 96. Erdély történelme 1. kötet (1859) — Kővári László
 97. Erdély történelme 2. kötet (1859) — Kővári László
 98. Erdély történelme 3. kötet (1860) — Kővári László
 99. Erdély történelme 4. kötet (1863) — Kővári László
 100. Erdély történelme 5. kötet (1863) — Kővári László
 101. Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai (1910) — Jedlicska Pál
 102. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660-1664. I. kötet (1904) — Evliya Çelebi
 103. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1664-1666. II. kötet (1908) — Evliya Çelebi
 104. Fáy András életrajza (1890) — Badics Ferenc
 105. Görgey Arthur a számüzetésben, 1849-1867 (1918) — Görgey István
 106. Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig (1916) — Görgey István
 107. Herbart neveléstudománya (1890) — Pacher Donát
 108. Hin forna lögbók Islendínga sem nefnist Grágás : Codex juris Islandorum antiqvissimus, qvi nominatur Grágás : Pars 1. (1829)
 109. Hin forna lögbók Islendínga sem nefnist Grágás : Codex juris Islandorum antiqvissimus, qvi nominatur Grágás : Pars 2. (1829)
 110. Historia dioecesis Alba-Regalensis ab erecta sede episcopali 1777-1877. Cum introductione de vicissitudinibus civitatis et capituli olim collegiati (1877) — Pauer János
 111. Hobbitfalva – Környezettudatos gondolkodás — Videókönyv (2014)
 112. Horvát történelmi repertorium – 1. kötet (1900) — Margalits Ede
 113. Horvát történelmi repertorium – 2. kötet (1902) — Margalits Ede
 114. Illustrirter Führer durch Ungarn und seine Nebenländer : Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und Fiume (1882) — Heksch von Alexander F. (hrsg.)
 115. Itália – Münchentől Génuáig. I. kötet (é.n.) — Heine, Heinrich
 116. Itália – Luccai fürdőzés. II. kötet (é.n.) — Heine, Heinrich
 117. Itália – Lucca városa. III. kötet (é.n.) — Heine, Heinrich
 118. Itt és most – Helyi megoldások a globális válságra (2010) — Hajnal Klára
 119. Japán oktatásügyéről (1911) — Bezedek József
 120. Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig I. kötet (1882) — Jedlicska Pál
 121. Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig II. kötet (1891) — Jedlicska Pál
 122. Közel jön a Távol-Kelet! – Videókönyv (2013)
 123. Közép-ázsiai utazás melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át,a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandba tett és leirt (1873) &x151; Vámbéry Ármin
 124. Kultúravesztés vagy kultúraváltás? (2012) — Agárdi Péter
 125. Levelek egy ifjú költőhöz (1947) — Rilke, Rainer Maria
 126. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. I. kötet (1896) — Radvánszky B.
 127. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. II. kötet (1879) — Radvánszky B.
 128. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. sz. III. kötet (1879) — Radvánszky B.
 129. Magyar erdészeti oklevéltár 1015-1742 – I. kötet (1896)
 130. Magyar erdészeti oklevéltár 1743-1807 – II. kötet (1896)
 131. Magyar erdészeti oklevéltár 1808-1867 – III. kötet (1896)
 132. Magyar fűvész könyv, melly a két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmérésére vezet, a Linné alkotmánya szerént (1807) — Diószegi Sámuel
 133. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal: Magyar statisztikai évkönyv (1885-1910)
 134. Magyar népoktatás (1928)
 135. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején I. kötet (1891)
 136. Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején II. kötet (1892)
 137. Magyarország tiszti névtára (1863)
 138. Magyarország helységnévtára tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra (1882) — Dvorzsák János
 139. Magyarország bányászatának kritikai története (1880) — Wenzel Gusztáv
 140. Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (1910 — Komáromy Andor (szerk.)
 141. Magyarországi török kincstári defterek I. kötet (1886) — Lászlófalvi Velics Antal (ford.)
 142. Magyarországi török kincstári defterek II. kötet (1890) — Lászlófalvi Velics Antal (ford.)
 143. Megállapodások a büntetőperben (2008) — Herke Csongor
 144. Munkaerő-piaci ismeretek (2013) — Vámosi Tamás
 145. Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1907-1918) — Mihalik József (szerk.)
 146. Neveléstörténet és Szellemtörténet (1932) — Kornis Gyula
 147. Önismeret (Döblingi kézirataiból) (1875) — Széchenyi István
 148. Ősembertani adatok Erdélyből (1901) — Orosz Endre
 149. Összefogással a közös cél sikeréért — Videokönyv (2010)
 150. Repertorium locorum objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et Confiniorum Militarium, Magni item Principatus Transylvaniae occurrentium (1808) — Lipszky János
 151. Pécsi székesegyház – különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány (1893) — Gerecze Péter
 152. Pécsnek középkori régiségei – A pécsi székes-egyháznak építészete. I. kötet (1869) — Henszlmann Imre
 153. Pécsnek középkori régiségei – A pécsi székesegyháznak domborművei. II. kötet (1870) — Henszlmann Imre
 154. Pécsnek középkori régiségei – Első és második függelék a pécsi székes-egyház magán-iratához és a pécsi ó-keresztyén sír-kamra. III. kötet (1873) — Henszlmann Imre
 155. Rajzok a török világból (1915-17) 1. kötet — Takáts Sándor
 156. Rajzok a török világból (1915-17) 2. kötet — Takáts Sándor
 157. Rajzok a török világból (1915-17) 3. kötet — Takáts Sándor
 158. Régi magyar kapitányok és generálisok (192?) — Takáts Sándor
 159. Régi magyar nyelvemlékek – Temetési beszéd és könyörgés. Ó testamentomi néhány könyv – I. kötet (1838) — Döbrentei Gábor
 160. Régi magyar nyelvemlékek : Másiodik kötet : Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599 – II. kötet (1840) — Döbrentei Gábor
 161. Régi magyar szakácskönyvek (1893) — Radvánszky Béla
 162. Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai (1877) — Rozsnyai Dávid
 163. Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban (2010) — Herke Csongor
 164. Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893. (1895) — Szentiványi Zoltán
 165. Szerb történelmi repertórium – 1. kötet (1918) — Margalits Ede
 166. Szimpózium a Teleki család történelmi szerepéről — Videókönyv (2012)
 167. Társadalmi nem és oktatás (Konferenciakötet) 2011 — Kéri Katalin (szerk.)
 168. Történelmi-megismerés – történelmi gondolkodás I-II. (2006) — F. Dárdai Ágnes
 169. Udvartartás és számadáskönyvek (1888) — Radvánszky Béla
 170. Vázlatok Magyarhon népéletéből (1855) — Prónay Gábor
 171. Vázlatok Spanyolországi és Portugáliai utamról (1900) — Pintér Kálmán
 172. Virtualitás és fikció (2013) — Havancsák Alexandra (szerk.)
 173. Wlassics Gyula elnöki megnyitó beszédei (1912)
 174. Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok = Codex epistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio – I. kötet (1898) — Barabás Samu
 175. Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok = Codex epistolaris et diplomaticus comitis Nicolai de Zrinio – II. kötet (1899) — Barabás Samu