Régi magyar nyelvemlékek (5/2. kötet) corvina logo

Szerző: Magyar Tudós Társaság
Szerkesztő: Döbrentei Gábor
Cím: Régi magyar nyelvemlékek (5/2. kötet)
Alcím: Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve 1513. Vegyes tárgyú régi magyar iratok 1342-1599
Megjelenési adatok: A Magyar Királyi Egyetem' Nyomtatása, Buda, 1840.

coverimage Ezen imádságokat elmondogatta egykor Magyar Benigna, legelőszer Kinizsy Pál’ felesége. Miképen az ő számára készülésük felől álljon itt egykét szó, álljon életéről, mellyhez adatok Gróf Zichyek’ jól rendezett gazdag levéltárából különben is, eddig nem ismertekülül hozathatnak elé. Sőt a’ szoros összeköttetés, atyjáról és Kinizsyről is kivánja némelly még hasonlóan nem hallott pontnak, Benigna’ 1520beli korosságára, nézve, felvilágító megemlítését. Következnek, ámbár mostan még csak töredékesen. 1464-ben, XVI Cal. Septembris, Budán, Mátyás király’ adománylevele Magyar Balást, Adony uradalma’ birtokosává azért is tevé, mivel atyját Hunyadi János gubernatort híven szolgálta háborúiban. Czíme itt; Aule familiaris et partiam regni superiorum capitaneus. De, kivolt atyja, ki felesége, arról nincsen szó, nincs gyermekéről. Kelemen nevű testvére áll egyedül benne, per eum, mint coimpetrator. ’S Magyar Balás ennél fogva, gondolhatnók, még ekkor talán nem volt házas. Azonban lehetett, mivel felesége ’s gyermeke számára kitűzhette Tiszamelléki más jószágait. Kitetszend. Annak tudhatása, volt-e 1464b. ’s elébb is már hitese, Kinizsy Pál’ millyen koruságát határozná el, mert Kinizsy Pál, Magyar Balásnak mostoha fia volt. Ha ennek anyját Balás, csak 1464 végén vette el, Kinizsy úgy 50d. évében holt volna meg, feltévén, hogy 1464b. 20d. esztendejét tölté. Ügyele tehát mostoha fiára Magyar Balás, táborában, ’s annak hősi nevet hamar vívott erején Mátyás is gyönyörrel nyugtatá szemét. Igy adta neki, méltán, Nagyvázson urodalmát Veseny László magvaszakadtából 1472-ben, Sabatho proximo ante festum beati Bartholornei apostoli, Esztergomban költ levéllel, mellyben Kinizsy czíme még csak Aulicus. Kinizsy hamar kötött Veseny László’ özvegyével ’s megerősíteté adományiratát 1473ban sexto Idus Januárii. Magyar Balás pedig siete Kinizsy Pállal kölcsönös öröködési szerződésre lépni előlegesen Bátori István Ország’bírája előtt Budán; később ahhoz királyi helybenhagyás 1474b. feria secunda proxima post festum B. M. Virginis Olmüczben járult, ottani táborozás alatt. M. Balás neveztetik ebben: Vajvoda partium transylvanarum et Regnorum Dalmacie et Croacie Banus. Pontjai voltak: 1. Az adonyi urodalomság’ egy része Magyar Kelemené. 2. Magyar Balás, Kinizsy Pált fiának fogadja. 3. Magyar Balás’ édes fia László és Kinizsy Pál között egyenlő osztály legyen. 4. Magyar Balás’ felesége Barbara özvegyi tartása, ha kellene, Adony.
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Nyelvészet, Nyelvemlék, Magyar nyelv, Nyelvtörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék

      CLXVII. 1565. Keresztjáráskor másodnap csötörtökön. HASZNA PÉTER EGY UDVARHELYE ELADÁSÁT VALLJA TÖBB NEMES ELŐTT, S LEVELÉT ERRŐL A POZSONI KÁPTALANBA TESZI..
185