Magyarország tájföldrajza (6/6) corvina logo

Szerkesztők: Marosi Sándor; Szilárd Jenő; Ádám László
További szerzők: Ádám László; Lovász György; Pécsi Márton; Balogh János; Fekete Gábor; Juhász Ágoston; Leél-Őssy Sándor; Rajkai Kálmán; Schweitzer Ferenc
Cím: Magyarország tájföldrajza (6/6)
Alcím: 6. kötet : A Dunántúli-középhegység, B : Regionális tájföldrajz
Megjelenési adatok: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. | ISBN: 963-05-5320-1

coverimage A Magyarország tájföldrajza monográfia sorozat hatodik kötete a Dunántúli-középhegység regionális tájföldrajzát foglalja magába. Az előző, ötödik kötet a Dunántúli-középhegység természeti adottságai és erőforrásai általános jellemzését és értékelését tartalmazza. Az ilyen tagolódás, tárgyalási mód indoklására az előző kötetek előszavában már kitértünk. Azt is megemlítettük, hogy a több mint két évtizeddel ezelőtt megkezdett hazai tájföldrajzi feldolgozás módszere és szemlélete bizonyos fejlődésen, változásokon ment keresztül. Ezt a körülményt tükrözik a monográfia köteteinek feldolgozásában, terjedelmében megmutatkozó eltérések is. A Dunántúli-középhegység közép- és kistájai szerinti részletes regionális tájértékelés kapcsán jobban törekedtünk a tájalkotó ökológiai tényezők mennyiségi, ill. területenként változó arányú szerepének minősítésére. A regionális természetföldrajzi vizsgálat fontos motívuma volt mindig a táji egységeknek azonosságuk ill. különbözőségük alapján való elhatárolása, rendszerezése és jellemzése. Ebben a tekintetben a tájhatárok megállapítása a tájalkotó tényezők (földtani, kőzettani felépítés, domborzati tagoltság, felszínfejlődés menete, éghajlati ill. időjárási, vízrajzi-hidrológiai jellemzők, továbbá természetes növényzet, a talajfajták és elterjedésük, végül a földhasználat típusa) súlyának, szerepének figyelembevételével történt. A táj elhatárolása az értékelés szempontjainak a változása, pl. a tényezők súlyának a gyakorlati fontossága megváltozása miatt is több esetben finomításra került. Törekedtünk továbbá arra is, hogy a Dunántúli-középhegységben előforduló sok kistáj között ne csupán a heterogenitást, hanem az egymáshoz való hasonlóságokat is megállapítsuk. Ilyen értelemben főleg domborzati típusokat ill. a tényezők többségének hasonlósága alapján (kis)táji típusokat is kihangsúlyozhattunk és jellemezhettünk. Más tájalkotó tényezők - felszíni kőzetek, üledékek, talajok, természetes növényzet, földhasználat - a középhegységi kistájakon belül viszont többnyire mozaikos, esetenként zonális elrendeződésűek. Ezek a kistájakon belüli tájökológiai változatokat, rokon jellegű tájökológiai csoportokat eredményeznek. Az éghajlati, időjárási és a vízrajzi tényezők általában nem kistáj! keretekben, hanem nagyobb tájakban alkotnak területileg homogén egységeket, un. éghajlati ill. vízrajzi körzeteket. Ezek egységei tehát több (kis)tájtípusban is hasonló hatást fejtenek ki. Az előbbiek mellett a regionális természetföldrajzi tájelemzésnél és jellemzésnél a rendszerelvűség! vizsgálati mód alapveltően abban nyilvánult meg, hogy valamennyi tájtényező ill. tényezőcsoport térbeli alakulását, változását és szerepét mindig a. többi természetes tájtényezőhöz és a föld-használathoz való viszonyában vizsgáltuk és értékeltük. Alkalmazott eljárásunk bizonyos fokú és látszólagos ismétlődéseknek is lehetett okozója.
Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Természetföldrajz, Tájértékelés, Dunántúli-középhegység, Regionális tájföldrajz
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
[1]
Címlap
3
Tartalom
5-7
Előszó (PÉCSI MÁRTON)
9-10
   1. A Bakonyvidék
11-189
      1.1. Helyzet és elhatárolás (JUHÁSZ ÁGOSTON)
11-12
      1.2. Kőzettani felépítés (JUHÁSZ ÁGOSTON)
13
         1.2.1. Paleozóos kőzetek
13-14
         1.2.2. Karbonátos üledékes kőzetek
14-17
         1.2.3. Harmadidőszaki medenceüledékek és vulkáni kőzetek főbb típusai
17-19
         1.2.4. Pleisztocén és holocén képződmények
19-21
      1.3. Domborzat (JUHÁSZ ÁGOSTON)
22-101
         1.3.1. Tagoltság
22-23
         1.3.2. Alakrajzi típusok
23-25
            1.3.2.1. Középhegységi fennsíkok
26-27
            1.3.2.2. Bazaltvulkáni kúpok és tanúhegyek, lávatakarók
27-28
            1.3.2.3. Hegyközi medencék
29-31
            1.3.2.4. Hegységelőtéri, dombsági és síksági jellegű formatípusok
31-33
         1.3.3. Felszínfejlődés és genetikai formatípusok
33
            1.3.3.1. Felszínfejlődés
33-35
            1.3.3.2. Genetikai típusok
36
               1.3.3.2.1. Az eltemetett gyűrt-töréses paleozóos felszín megmaradt rögei
36
               1.3.3.2.2. Eltemetett és konzervált mezóos formák
36-39
               1.3.3.2.3. Harmadidőszaki, poligenetikusan átalakult tönkös sasbércek főbb típusai
40
               1.3.3.2.4. A bazaltvulkanizmus formatípusai
41
               1.3.3.2.5. A hegységelőtéri és a dombsági domborzat genetikai típusai
41
               1.3.3.2.6. Hegyközi medencék
41
         1.3.4. A domborzat kistájak szerinti jellemzése
42-101
            1.3.4.1. A Keszthelyi-hegység
42-50
               1.3.4.1.1. Tátika-csoport
50-51
               1.3.4.1.2. Keszthelyi-fennsík
51-52
            1.3.4.2. Tapolcai-medence
52-56
            1.3.4.3. Balaton-felvidék
57-60
               1.3.4.3.1. A Balaton-felvidék fennsíkja
60-65
               1.3.4.3.2. A Balaton-felvidék hegyközi medencéi
65-68
               1.3.4.3.3. Balatoni-Riviéra
68-71
               1.3.4.3.4. Vilonyai-fennsík
71
            1.3.4.4. Déli-Bakony
72-74
               1.3.4.4.1. Kab-hegy-Agár-tető vulkáncsoport
74-76
               1.3.4.4.2. Sümeg-Tapolca között hát
76-77
               1.3.4.4.3. Nagyvázsonyi-medence
77
               1.3.4.4.4. Devecseri-Bakonyalja
77-78
            1.3.4.5. Északi-Bakony
78-81
               1.3.4.5.1. Öreg-Bakony (Magas-Bakony)
81-92
               1.3.4.5.2. Keleti-Bakony
92-94
               1.3.4.5.3. Veszprém-Devecseri-árok
94-96
            1.3.4.6. Bakonyalja
96
               1.3.4.6.1. Fenyőfői-Bakonyalja
96-98
               1.3.4.6.2. Súri-Bakonyalja
98-99
               1.3.4.6.3. Pápai-Bakonyalja
99-100
               1.3.4.6.4. Pannonhalmi-dombság
100-101
      1.4. Éghajlat (ÁDÁM LÁSZLÓ)
102-121
         1.4.1. Borultság
102-103
         1.4.2. Napfényellátottság
103
         1.4.3. Hőmérséklet
103-115
         1.4.4. Szél
115-116
         1.4.5. Csapadék
115-121
         1.4.6. Vízmérleg
121
      1.5. Vízföldrajzi és hidrológiai erőforrások (BALOGH JÁNOS—LOVÁSZ GYÖRGY)
121-149
         1.5.1. Felszíni vizek
121-134
            1.5.1.1. A felszíni vízháztartást befolyásoló tényezők
121-128
            1.5.1.2. Felszíni vízkészlet
128-134
         1.5.2. Felszín alatti vizek
134-146
            1.5.2.1. A geológiai képződmények vízföldtani értéklése
134-135
            1.5.2.2. Felszín alatti vízfajták és területi rendszerük
135-144
            1.5.2.3. A felszín alatti vizek kémiai jellege
144-146
         1.5.3. Vízgazdálkodás és lehetőségei
146-149
      1.6. Természetes növénytakaró (FEKETE GÁBOR)
149-174
         1.6.1. Keszthelyi-hegység
149-151
         1.6.2. Balatoni bazalt vidék
151-157
         1.6.3. Balaton-felvidék
158-162
         1.6.4. Bakonyalja
162-164
         1.6.5. Északi-Bakony
164-166
         1.6.6. Déli-Bakony
165-167
         1.6.7. Veszprém—Várpalotai-fennsík
168
         1.6.8. Keleti-Bakony
168-170
         1.6.9. A Bakonyvidék erdősültsége; az erdőtársulások területarányai; a természetes erdők átalakulása; fatömeg-hozam
170-174
      1.7. Talajok (RAJKAI KÁLMÁN)
174-184
         1.7.1. Keszthelyi-hegység
174-176
         1.7.2. Balaton-felvidék a Tapolcai-medencével
175-177
         1.7.3. Déli-Bakony
177-179
         1.7.4. Északi-Bakony
179-181
         1.7.5. Bakonyalja
182-184
      1.8. A Bakonyvidék tájtípusainak jellemzése (JUHÁSZ ÁGOSTON)
184-189
   2. A Vértes—Velencei-hegyvidék
190-311
      2.1. Helyzet és elhatárolás (PÉCSI MÁRTON)
190-192
      2.2. Domborzati körzet- és tájbeosztás (PÉCSI MÁRTON)
192-194
      2.3. Kőzettani felépítés (ÁDÁM LÁSZLÓ)
194-195
         2.3.1. Metamorf és intruzív kőzetek
195-197
         2.3.2. Tengeri üledékes kőzetek
197-198
         2.3.3. Vulkáni képződmények
199
         2.3.4. Neogén medenceüledékek
199-200
         2.3.5. Pleisztocén folyóvízi üledékek
200-201
         2.3.6. Eolikus képződmények
201-203
         2.3.7. Eluviális és deluviális üledékek
203-204
         2.3.8. Ártéri képződmények
204
      2.4. Domborzat
204-249
         2.4.1. Tagoltság (ÁDÁM LÁSZLÓ)
204-208
         2.4.2. Alakrajzi típusok (ÁDÁM LÁSZLÓ)
208-214
            2.4.2.1. Ártéri völgytalpak
209-212
            2.4.2.2. Hegylábfelszínek
212-213