Képzés és gyakorlat, 1. évf., 1. sz., 2003 (február) corvina logo

Szerkesztő: Deli István
További szerzők: Gulyás József; Paál László; Rosta István; Scbleinemé Szányel Erzsébet; Arató Mihály; Takács Éva; Kurucz Gábor; Balogh Józsefné; Veress Róbertné; Kis Jenőné Kertesei Éva; Szabóné Gondos Piroska; Fekete Gyuláné; Nemesné Kis Szilvia; Szabóné Boros Szilvia; Barkóczy László; Deli István; Balátiné Soth Katalin; Kékes Szabó Mihály; Tóth Istvánné
Cím: Képzés és gyakorlat, 1. évf., 1. sz., 2003 (február)
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2003. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Beköszöntő: Ajánló sorok
3-7
Események
8-10
   Gulyás József: Fogjanak össze a kisiskolák!
8
   Paál László: Két évtized egy gyakorlóiskola élén, avagy gyakorlóiskolákról az ezredelőn
9-10
Esszé, tanulmányok
11-18
   Rosta István: A technikai és technikatörténeti nevelés néhány alapkérdése
11-18
      Hely és szerep
11-13
      Kiválasztás, tartalom, érték
13-14
      Alapvető szemléletmódok
14-17
      Egy szemléletformáló felfogás
17-18
      Jegyzet
18
   Scbleinemé Szányel Erzsébet: Drogprevenciós program a pedagógusképzésben
19-22
   Arató Mihály: Szorongás az iskolapadban
23-24
   Takács Éva: Magyarországi cigányok
25-27
   Kurucz Gábor: Mi az az erdei iskola?
28-32
      Az erdei iskolák története
29
      Az erdei iskola helye a környezeti nevelésben
29-30
      Az erdei iskolák története
30
      Az erdei iskola helye a környezeti nevelésben
30-31
      Más közeg, más módszerek
31
      Főbb munkaformák és módszerek
31
      Az erdei iskolák jellege hazánkban
32
      Jegyzet
32
Műhely
33-64
   Balogh Józsefné: A költészet szeretetére nevelés eredményessége (egy felmérés tapasztalatai)
33-38
   Veress Róbertné: A mentorképzés tapasztalatai, tanulságai egy matematikaoktató szemével
39-43
      Tapasztalatok és tanulságok
39-43
      Jegyzetek
43
   Kis Jenőné Kertesei Éva: A zenei nevelés dilemmái
44-46
   Szabóné Gondos Piroska: Együtt - egymásért (Az óvodapedagógus-képzés és az óvodai nevelés)
47-49
   Fekete Gyuláné: Óvodánk új szerepkörben
50-51
   Nemesné Kis Szilvia: A helyesírás-tanítás néhány kérdésfelvetése
52-57
      Jegyzet
57
   Szabóné Boros Szilvia: 2. osztályos tanulók fejlesztését célzó munkaterv
58-64
      Helyzetelemzés
58-59
      Elemzés
59
      A tanév feladatai
59-60
      Követelmények
60-61
      Havi tervezés: I. félév
61-64
Bemutatjuk
65-71
   Barkóczy László: Negyedszázad az oktatás és kutatás szolgálatában (beszélgetés Rosta István főiskolai tanárral, tudománytörténésszel)
65-66
   Deli István: A szentbalázsi általános iskola és óvoda környezete és belső világa (interjú Gelencsér István Árpáddal)
67-71
Vitassuk meg!
72-83
   Szabóné Gondos Piroska: Iskolaközelben
72-73
   Balátiné Soth Katalin: Miben látom a túlterhelést az alsó tagozaton?
74
   Kékes Szabó Mihály: Gondolatok a magyartanítás helyzetéről
75
   Tóth Istvánné: Megkondultak a harangok (Gondolatok arról, hogy drámai helyzet van-e az iskolában az olvasástanítás területén)
76-78
   Takács Éva: Mi kell a cigány gyerekek iskoláztatásához? - Szemlélet, pénz, pedagógus, családi háttér?
79-80
   Deli István: Beszéljünk az állampolgári nevelésről
81-83
Olvasásra ajánljuk
84-86
Tartalomjegyzék
87-88
Kolofon
Hátsó borító