Képzés és gyakorlat, 8. évf., 1. sz., 2010 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Hajdicsné Varga Katalin; Boronkai Dóra ; Varga Noémi; Varga Norbert; Harjánné Brantmüller Éva; Máté Orsolya; Sándor János; Koltay Tibor; Müller Zsuzsanna; Tóth Erzsébet; Szász Péter; Varga László; Babai Zsófia; Kállai Ernő; Kovács László; Kitzinger Arianna; Patyi Gábor; Podráczky Judit; Szücs Eszter Cecilia; Kulcsár László
Cím: Képzés és gyakorlat, 8. évf., 1. sz., 2010
Alcím: Training & Practice : A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2010. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
[1]-2
Hajdicsné Varga Katalin: Köszöntő
3-4
Tanulmányok
5-35
   Boronkai Dóra: Az interakciós kompetencia kialakulásának kezdetei kisgyermekkorban
5-22
      1. A kutatás elméleti kerete: a funkcionális nyelvszemlélet
5-6
      2. A kutatás elméleti háttere
6-8
      8. Hipotézisek
8
      4. Anyag és módszer
8-10
      5. Eredmények: Az anya szerepe az interakciós képességek fejlődésében
10-18
      6. Következtetések
18-19
      7. Összegzés és kitekintés
19
      Jegyzetek
19-20
      Irodalom
20-22
   Varga Noémi - Varga Norbert: A kultúra és a nevelés kérdése a társadalomban: Eötvös József, az altruista centralista
23-35
      Bevezető gondolatok
23-24
      Történelmi kitekintő
24-27
      Misericordianus fráter és a municípium
27-30
      Az intelligencia és a betyár
30-33
      Epilógus
33-34
      Jegyzetek
34
      Irodalom
35
Képzés és gyakorlat
37-78
   Harjánné Brantmüller Éva - Máté Orsolya - Sándor János: Dél-dunántúli Régióban élő, családban gondozott Down-szindrómások írás- és olvasásteljesítménye
37-46
      1. Bevezetés
37-38
      2. A vizsgált minta és a kutatás módszerei
38-39
      3. Eredmények
39-42
         3.1. A DS-sok íráskészsége
39-40
         3.2. DS-sok olvasási készsége
40-41
         3.3. A DS-sok interperszonális kapcsolatai
41-42
      5. Megbeszélés, következtetések
43-44
      Jegyzetek
45
      Irodalom
45-46
   Koltay Tibor: Az információs társadalom írástudásai és a könyvtárosképzés
47-54
      Írástudások és műveltségek
47-49
      A kommunikációs kompetenciák
49-50
      Az információs műveltség, a digitális írástudás és a közösségek
50
      A pedagógiai háttér
51
      Az infromációs műveltség, a digitális írástudás és a könyvtárosképzés
51-52
      Az akadémiai írástudás
52-53
      Irodalom
53-54
   Müller Zsuzsanna: Könyvtárpedagógia - a gyakorlatban és képzésként
55-62
      1. Bevezetés
55-56
      2. A könyvtárpedagógia
56-57
         2.1. Fogalmi meghatározás
56
         2.2. A könyvtárpedagógia jelentősége
56-57
      3. Az iskolai könyvtár
57-60
         3.1. Az iskolai könyvtárral szembeni követelmények
57-58
         3.2. A szakfelügyeleti vizsgálatok eredményei
58-60
      4. Könyvtárpedagógia képzés
60-61
      Irodalom
61-62
   Tóth Erzsébet - Szász Péter: Tudásmenedzsment a weben, valamint a tárgykör oktatása a Nyíregyházi Főiskola informatikus könyvtáros BA képzésében
63-71
      A web 2.0 megjelenése
63-64
      A web 2.0 hatásai a tudásmendzsmentre
64-65
      A web 2.0 kategorizálása a tudásmenedzsment szempontjából
65-66
      Tudásmenedzsment-rendszerek
66
      Tudásmenedzsment megvalósítása vállalati környezetben
66-68
      A tudásmenedzsment megjelenése a Nyiregyházi Főiskola informatikus könyvtáros BA képzésében
69-70
      Összegzés
70
      Jegyzetek
70
      Irodalom
70-71
   Varga László: Andalúzia pedagógus-továbbképzési rendszere: „A képzett pedagógus kulcsszereplője a társadalomnak"
73-78
      A folyamatos továbbképzés jog és kötelesség
73-74
      Iskolarendszer, továbbképzési rendszer
74-75
      Centro del Profesorado de Castilleja de la Cuesta (CEP)
75-76
      Consejería de Educación, Sevilla (Andalúziai Oktatási Tanács/Minisztérium)
76-77
      A program eredményei
77-78
Szemle: A felsőfokú óvóképzés 50 éve
79-112
   Babai Zsófia: Német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Sopronban
79-85
      1. Történeti áttekintés
79-80
      2. A képzés tartalmi súlypontjai
80-82
      3. Gyakorlati képzés
82
      4. Nemzetközi kapcsolatok
83
      5. Hallgatói létszám
83-84
      6. Oktatók
84
      7. Infrastukrtúra, könyvállomány
84-85
      Jegyzetek
85
      Irodalom
85
   Kállai Ernő - Kovács László: A cigány/roma nemzetiségi kérdés a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
87-90
      Jegyzetek
90
      Irodalom
90
   Kitzinger Arianna: Korai nyelvfejlesztés Európában és Magyarországon
91-98
      Nyelvtanulás az Európai Unióban
91-92
      Észak és dél
93-94
      Angol nyelvi fejlesztés magyar óvodában
94-97
      Összefoglalás
97-98
      Irodalom
98
   Patyi Gábor: A magyarországi óvóképzés a felsőfokúvá válásig
99-105
      1. A tanfolyamjellegű képzés (1837-1891)
99-102
         1.1. Tanfolyam felsőfokon (1837-1848)?
100-101
         1.2. Hanyatlás, konszolidáció (1848-1891)
101-102
      2. A középfokú szakképzés (1891-1959)
102-104
         2.1. Reformtervek a századelőn, részleges megvalósulás 1926-ban
102-103
         2.2. Tervek a főiskolai szintű óvóképzés bevezetésére
103
         2.3. Az államosítástól a felsőfokú képzők megnyitásáig
103-104
      Irodalom
104-105
   Podráczky Judit: A tanító- és óvodapedagógus-képzés a bolognai rendszerű felsőoktatásban
107-112
      A tanító és óvodapedagógus alapképzések országos modelljének kialakulása
107
      Mi változott?
108-109
      A bolognai rendszerű képzés mérlege
109-111
         Milyen pozitívumokat könyvelhetünk el?
109-110
         Kedvezőtlen jelenségek
110-111
      Az első képzési ciklus végét követő munkálatok
111-112
      Irodalom
112
Könyvismertetés
113-122
   Hajdicsné Varga Katalin - Szücs Eszter Cecilia: Garai Péter.(2009): A magyar szakképzés kórrajza. Ellentmondások és lehetőségek feltárása a Dél-dunántúli Régió esetében. Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és tanácsadó Alapítvány, Kaposvár, 2009. 303 p.
113-115
   Kulcsár László: Hargreaves, Andy-Ann Lieberman-Michael Fullan-David Hopkins (eds): Second International Handbook of Educational Change. Springer 2010. 1077 p.
115-118
   Hajdicsné Varga Katalin: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. kötet. Debrecen , Center for Higher Education Research and Development Hungary, 2010.
118-121
   Jegyzetek
121-122
Table of contents
123-127
E számunk szerzői / Kolofon
Hátsó borító