Képzés és gyakorlat, 1. évf., 2. sz., 2003 (október) corvina logo

Szerkesztő: Deli István
További szerzők: Deli István; Podráczky Judit; Lajos Péter; H. Szabó Sára; Kiss Lajos; József István; Vajda Zsuzsa; Dankóné Erdelics Gyöngyi; Szűcs Tibor; Szabóné Gondos Piroska; Tóth Istvánné; Adonyi Ágnes
Cím: Képzés és gyakorlat, 1. évf., 2. sz., 2003 (október)
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2003. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Tanulmányok, esszék
3-22
   Podráczky Judit: A pedagógia lehetőségei az esélyegyenlőtlenség csökkentésére a közoktatásban
3-7
      Elméleti hipotézisek - gyakorlati kérdőjelek
3-4
      A reális lehetőségekről
4-6
      A térszervezés jelentősége
6-7
      Felhasznált irodalom
7
      Olvasásra ajánljuk
7
   Deli István: Minőség az oktatás kezdő szakaszában - A kvalitás kihívásai, lehetőségei, kérdőjelei
8-16
      Az értelmezés sajátosságai
8-9
      A mérés dilemmái
9-11
      A NAT és a kerettanterv
11-14
      Az egyedtől a személyiségig
14-15
      Irodalom
16
      Olvasásra ajánljuk
16
   Lajos Péter: Gyermekkori beszédhibák - A korai dadogás
17-22
      Lehet-e és hogyan különbséget tenni a kialakulóban lévő beszéd és a dadogás között?
18
      A hallgató által azonosított dadogás
18-20
      A beszélő saját dadogása iránti érzékenysége
20
      A beszédtünetek súlyossága
20-21
      Bibliográfia
22
Műhely
23-44
   H. Szabó Sára: Európai dimenzió - az unió előszobájából - Az idegennyelv-tanítás negyedszázada a Kaposvári Egyetem főiskolai karán
23-29
      Politikai rendszerváltás - idegennyelvváltás
23-26
      Az európai csatlakozás és az idegennyelv-tanítás
26-27
      Az ELTE ITK akkreditált vizsgahelye és az Idegen Nyelvi és Irodalom Tanszék
27
      Világ-Nyelv stratégia - a magyar nyelvpolitika és az európai uniós tagság
27-28
      Idegen nyelvi osztály és a készségtárgyak
29
      Jegyzetek
29
      Tudja-e?
29
   Kiss Lajos: Kilencvenöt év öröksége nyomán - Bemutatkozik a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
30-34
   József István: Autogén tréning az iskolában - Egy kísérlet tanulságai
35-37
      A relaxáció egyik módja
35-36
      A kísérlet bemutatása
36
      Tanulságok
36-37
      Irodalom
37
   Vajda Zsuzsa: A diszkalkuliáról
38-39
      Jellemző tünetek
38-39
      A „terápia” főbb területei
39
   Dankóné Erdelics Gyöngyi: A tehetséges cigány gyerekekért
40-44
Riport
45-48
   Szűcs Tibor: Innen nézve - Hallgatók az elméleti és gyakorlati képzésről
45-48
      Csend és kiállás
45-46
      Zsuzsa harmadéves a főiskolán
46-47
      Diplomával - starthelyzetben
47-48
Vita
49-56
   Szabóné Gondos Piroska: Roma kisebbséggel kapcsolatban lévő szakemberek továbbképzése
49-51
   Tóth Istvánné: K túlterheltség meséje - Adalékok az általános iskolások köréből
52-53
   Tóth Istvánné: A nemzet mai napszámosai - Hiábavalóságokról, formaságokról, kérdőjelekről
54-56
      Tudja-e?
56
      Olvasásra ajánljuk
56
Pályakép
57-59
   Adonyi Ágnes: Közel és távol a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karától
57-59
Krónika
60-63
   Hírek főiskolai karunkról
60-63
Tartalomjegyzék
64
Kolofon
Hátsó borító