Képzés és gyakorlat, 5. évf., 3. sz., 2007 corvina logo

Szerkesztő: Fehér Katalin
További szerzők: Kovács Zsuzsa; Tókos Katalin; Balázsovics Mónika; Lázárné Szanádi Csilla; József István; Arapovics Mária; Viczay Ildikó; Kontra József; Macejková Yvetta; Szilvási Zsuzsanna; Sebestyénné Kruicho Ilona; Dombi Mária Adrienn; Pálfi Melinda
Cím: Képzés és gyakorlat, 5. évf., 3. sz., 2007
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karának neveléstudományi folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2007. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap / Impresszum
Tartalom
1-2
Tanulmányok
3-59
   Kovács Zsuzsa: A tanulás önszabályozása, és az iskolai hatékonyságról vallott tanulói elképzelések az egyes iskolaszinteken
3-19
      Az önszabályozó tanulás értelmezése
4-7
      Tanulási önhatékonyság
7-10
      A tanulás öszabályozása az egyes iskolaszinteken
10-12
      Önhatékonyságról vallott elképzelések és a tanulók önszabályozása
12-18
      Összefoglalás
18-19
      Kovács Zsuzsa: Self-regulated learning and students beliefs about self-efficiancy
19
   Tókos Katalin: Serdülők önmagukról alkotott képe éntörténeteik, önjellemzéseik tükrében - narratív megközelítésben
20-34
      Elméleti keretezés, fontosabb célok
21-23
      Az én narratív szemlélete, az élettörténet, mint identitás
23-26
      A kutatás alapvető kérdései
26
      Vizsgálati módszerek, eszközök és a minta
26-27
      Találkozások: barátsággal, szerelemmel kapcsolatos narratívák
27-29
      Iskolával kapcsolatos történetek
29-30
      Iskolán kívüli teljesítmény
30-31
      Antropológiai „ősélmény": születés, halál, család felbomlása
31-32
      Felismerés, ráeszmélés
32-33
      Összegzés, perspektívák
33-34
      Katalin Tókos: Adolescents self-portrait and seéf-determination from narative perspective
34
   Balázsovics Mónika: A hallgatói létszámok alakulása és a hallgatók továbbtanulási motivációi a felsőoktatásban
35-47
      A felsőoktatás tömegesedése
36-37
      A hallgatói létszám alakulása a felsőoktatásban, Európában és Magyarországon
37-39
      A Pécsi Tudományegyetem hallgatói létszámának alakulása 2006-ban
39-42
      „Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában - 2005"
42-47
      Mónika Balázsovics: Number of students in the higher education and the students’ motivation in the further higher education
47
   Lázárné Szanádi Csilla: A magyarországi bencés gimnáziumok könyvtártörténete Trianontól az államosításig
48-59
      Bencés gimnáziumi könyvtárak
50-58
      Csilla Lázárné Szanádi: The history of libraries of the hungarian benedictian secondary grammar schools from the Tiranon treaty to the secularization
59
Közelmények
60-113
   József István: Szupervíziós folyamatelemzés egy konkrét eset tükrében
60-72
   Arapovics Mária: Az oktatási célú nonprofit szervezetek a statisztika tükrében
73-87
   Viczay Ildikó - Kontra József - Macejková Yvetta: A motorikus koordináció vizsgálata szlovákiai magyar óvodások körében
88-93
   Szilvási Zsuzsanna: A második idegen nyelv oktatása
94-101
   Sebestyénné Kruicho Ilona: Diákönkormányzatok a 16-17. századi református kollégiumainkban
102-106
   Dombi Mária Adrienn: Egy 19. századi pedagógus, Gáspár János
107-113
Szemle
114-115
   Pálfi Melinda: Konferencia a humorról
114-115
Könyvismertetések
116-123
   Fehér Katalin - Varga László: A pannonhalmi egyházmegye népiskolái a XIX-XX. században (Budapest: METEM, 2007)
116-119
   Pálfi Melinda - Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában (Pécs: Iskolakultúra, 2007)
120-122
   Földi Barbara-Abonyi Dávid - Nagy Andor József: Médiaandragógia - A médiumok vélt és valós szerepe, lehetőségei a felnőtt személyiség alakulásában (Budapest: Urbis Kiadó, 2005)
122-123
E számunk szerzői
Hátsó borító