Képzés és gyakorlat, 3. évf., 1. sz., 2005 (április) corvina logo

Szerkesztő: Deli István
További szerzők: Kis Jenőné Kenesei Éva; Ambrus Péterné; Hirschné Póda Anikó; Tóth Istvánné; Nyári Éva; Duzmathné Tancz Tünde; Boronkai Dóra ; Mórocz Anikó; Sándor P. Balázs; Laczkovszky Krisztina; Durgonicsné Molnár Erzsébet; Szabó Eszter; Kaponya Tünde
Cím: Képzés és gyakorlat, 3. évf., 1. sz., 2005 (április)
Alcím: A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar folyóirata
Megjelenési adatok: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, 2005. | ISSN: 1589-519X

coverimage Egy olyan szaklapot szeretnénk megjelentetni, amely - reményeink szerint - betölti a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara és a hatókörébe tartozó intézmények és szakemberek közötti intenzív kapcsolatot. A lap fokozatosan olyan fórummá válhat, amelyben mind a főiskolai kar oktatói (esetenként más főiskolák oktatói) lehetőséget kapnak tudományos kutatásaik, elméleti feltevéseik, tanácsaik publikálására. Ugyanakkor a gyakorlati pedagógiai szakembereknek is mód nyílik tapasztalataik, próbálkozásaik, újszerű pedagógiai, módszertani kísérleteik közlésére. A lap által lenne megvalósítható az elméleti képzésben és a pedagógiai gyakorlatban dolgozó szakemberek párbeszéde, netán vitafórum fontos eszközévé is válhat. A folyóirat természetesen kitüntetett szerepet kap a hallgatók (a jövendő pedagógusok) gyakorlati képzésével összefüggő szakmai, módszertani, szervezési kérdések, problémák, elméleti feltevések, kutatási eredmények közlésében. Ily módon fórumává válhat a gyakorló-és olyan iskolák mentorainak, akik jelentős szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében és pályaszocializációs feladatok megoldásában. A pedagógusképzéssel kapcsolatos szakirodalomban bőven olvashatunk az ún. „gyakorlatra orientált” képzésről. Tervezett kiadványunk fontos eszköze lehet azon eszmék gyakorlati megvalósítására irányuló törekvések bemutatásának, megvalósított változatai közlésének, amelyek a gyakorlatra orientált oktatás eszméjének realizálása felé mutatnak. A gyakorlatra orientáltság, mint eszmény, tehát kiléphetne elvont idea jellegéből, és az elméleti képzést végző oktatók számos empirikus tényhez, adathoz juthatnak, amit az elméleti oktatásban hasznosítani tudnak. A „Képzés és gyakorlat” című lap a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar kiadásában - reméljük - tovább növeli intézményünk szakmai presztízsét, hozzájárul országos hírnevének erősítéséhez, több területen ismert rangjának öregbítéséhez. A folyóirat kiadásával tehát az a célunk, hogy ráirányítsuk - és folyamatosan ébren tartsuk - az elméleti felkészítés és a mindennapi műhelymunka kapcsolatára, valamint a tanítójelöltek felkészítésében részt vevő oktatók és gyakorlatvezetők együttműködésére, a gyakorlatvezetők szakmai képzése és segítése érdekében folyó munkára. Célunk egyrészt annak a gondolatnak az erősítése, hogy tudományosan hiteles, de alkalmazható elméletet tanítsunk. Másrészt segítsük elő a tudatos, pedagógiailag minden elemében átgondolt iskolai gyakorlatot. Ebben a szellemben kell felkészítenünk hallgatóinkat a tanítói szerepre, a gyakorlatvezetőket pedig pedagógiai gyakorlatuk irányítására. A tematikailag szerteágazónak látszó folyóirat alapeszméje tehát az lehetne: segítse elő, hogy tudományos, hasznosítható és társadalmi szempontból releváns pedagógiát műveljünk és alkalmazzunk.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: folyóirat

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Tanulmányok, esszék
1-90
   Kis Jenőné Kenesei Éva: Szakirányú továbbképzési szakok a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán
1-5
   Ambrus Péterné: Roma gyerekek szubkultúrája
6-23
      A fejlesztő program előkészítésének előzményei
6-22
         Diagnosztizálás
6-7
         A 2003. januári mérés eredményei készségenként
7-9
         Diagnózis
10-11
         Fejlesztést segítő tevékenységi területek meghatározása
11
         A zenei nevelés transzferhatása
12
         Képességfejlesztés zenei neveléssel
12-13
         Tanmenet (minták)
13-16
         Foglalkozási mintaterv
16-18
         Tapasztalatok
18
         Kontrollmérés
19
         Mérések összehasonlítása
19-21
         Összegezve
21-22
      Felhasznált irodalom
22-23
   Hirschné Póda Anikó: Néhány alapkészség fejlesztési célú vizsgálata az iskolába kerülő tanulóknál
24-36
      A témaválasztás indoklása
24-25
      A szentbalázsi általános iskola bemutatása
25-26
      A vizsgálatban szereplő szentbalázsi általános iskola tanulóinak a szociális helyzete
26-29
      Hipotézisek
29-30
      A vizsgálat elvégzésének ismertetése és a fejlesztés során alkalmazott módszerek
30-31
      Tapasztalati következtetés
31-34
      Tapasztalati összefüggés megértése
34-36
   Tóth Istvánné: Nyelvi hátrányok - iskolai kudarcok II.
37-52
   Nyári Éva: Tanítójelöltek értékválasztásainak vizsgálata a kaposvári főiskolán
53-67
      A témaválasztás személyes indítékai
53-54
      Hipotéziseim
54
      A pedagógus szerepe az értékorientáció kialakulásában az értékszocializáció folyamán
54-63
      Válasz a hiptézisekre
63-67
      Gondolatok a tapasztalatok összegzése alapján
67
   Duzmathné Tancz Tünde: Népmesék a multikulturális nevelésben
68-75
      A tanulói kultúrához alkalmazkodó tanítás(?)
69-70
      A népmese helye és szerepe a multikulturális nevelésben
70-73
      Utószó
73
      Jegyzetek
73-74
      Felhasznált irodalom
74-75
   Boronkai Dóra: A diskurzuselemzés lehetőségei a mindennapi nyelvhasználat vizsgálatában
76-90
      A diskurzuselemzés szükségessége
76-77
      Történeti előzmények
77-79
      A módszer bemutatása
79
      Az elemzés menete a szerkezeti megközelítés
79-81
      A diskurzusok dinamikus vizsgálata a belebonyolódás
81-83
      A beszélőváltás mechanizmusa
83-85
      A szekvenciális rendezettség
85-86
      Stratégiák és maximák a diskurzusokban
86-87
      A hibajavítások diskurzusszervező szerepe
87-88
      A beszélgetések időviszonyai
88-89
      A kihátrálás
89
      Felhasznált irodalom
89-90
Portré, Riport
91-108
   Mórocz Anikó: A pedagógiai kar új otthona
91-96
   T. T.: Portré az éterből - Komáromi Gabriella az életről, az írásról, az írás életéről
97-102
   Sándor P. Balázs: Egy becsületbeli ügy - avagy tanítók egy új korban
103-106
   Laczkovszky Krisztina: Morál, haza, család - Alkalmi diskurzus Ranschburg Jenővel
107-108
Recenziók
109-116
   Durgonicsné Molnár Erzsébet: Micheller Magdolna: Tehetség és lehetőség
109-110
   Szabó Eszter: Oktatóink „keresztelő kalauza” - A nevek históriája
111-112
   Kaponya Tünde: A katolikus egyház évszázadai - Hittudományi és társadalomtudományi tanulmányok
113-116
Tartalomjegyzék
Hátsó borító / Szerzők